#16657

Dobrý deň,

v krátkosti vysvetlené, každý podnikateľ či už fyzická alebo právnická osoba (zdaniteľná osoba) má pri dodaní služby do zahraničia povinnosť sa pred takýmto dodaním služby registrovať podľa § 7a ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Citácia vyššie spomínaného paragrafu:
Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

Čo to pre podnikateľa znamená?
Naďalej fakturuje bez DPH. Registráciou podľa § 7a sa nestávate klasickým platcom DPH ale tzv. inou osobou registrovanou pre daň. Vašou povinnosťou však je na vystavených faktúrach uvádzať pridelené IČ DPH a za každé obdobie mesiac resp. štvrťrok kedy dôjde k dodaniu služby do zahraničia podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a súhrnný výkaz.