Financie na podnikanie xa Publikované 14. novembra 2023 zobraziť celý profil

Podľa schválenej novely č. 296/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zriadi rezort financií s účinnosťou od 1. 1.2024 webové sídlo, na ktorom budú umiestnené okrem iného aj informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi. 

Už od januára 2024 si Slováci budú môcť pozrieť nielen vývoj cien základných potravín, ale si ich dokonca aj vzájomne porovnať. Rezort financií totiž od budúceho roka totiž zriaďuje novú webovú stránku*, ktorá reflektuje na snahu o zavedenie väčšej flexibility pri výkone pôsobnosti niektorých cenových orgánov a koordinovanejší postup cenových orgánov. „Najdôležitejší praktický význam pre bežného občana pri spustení webového sídla Ministerstva financií SR je možné vnímať predovšetkým v možnosti porovnania cien základných potravín s okolitými krajinami v danom čase, čo môže ovplyvniť ekonomické rozhodovanie jednotlivcov či rodín pri kúpe základných potravín. Jedná sa o faktor, ktorý môže, no nemusí podporiť rozvoj tzv. nákupnej turistiky potravín,“ vraví Zuzana Zvončeková, advokátka a partnerka ATLAS Group.

Zdroj obrázok: pexels.com

POTRAVINOVÁ TURISTIKA U SLOVÁKOV STÁLE REZONUJE

Faktom je, že potravinová turistika je u Slovákov v obľube, pričom k jej razantnému zvýšeniu došlo v roku 2022, kedy Poľsko zastropovalo DPH na vybrané potraviny. „Cena je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim premenu príjmov zamestnancov a dôchodkov dôchodcov na reálne peňažné zdroje. Vývoj cien má významný vplyv na vývoj životnej úrovne občanov a sociálny i ekonomický rozvoj spoločnosti. V podmienkach trhového hospodárstva, má štát obmedzené možnosti ovplyvňovania vývoja spotrebiteľských cien. Obmedzené však neznamená žiadne možnosti,“ objasňuje Zuzana Zvončeková.

UĽAHČÍ NÁM TO ŽIVOT?

Na jednej strane je tu teda platný a účinný zákon o cenách a na druhej strane realita s nedostatočnou, respektíve slabou reakciou verejnej politiky v oblasti cien a cenových orgánov na nežiadúci cenový vývoj životne dôležitých výrobkov / potravín. V zmysle prechodných ustanovení novely zákona o cenách, bolo rezort financií povinný v lehote do 30 dní od účinnosti novely zákona vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín ako mäso, mlieko, maslo, chlieb a pečivo, či vybrané druhy zeleniny a ovocia vychádzajúc z miery inflácie, ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov odôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán. „Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde Slovenskej republiky na schválenie,“ objasňuje advokátka s tým, že predmetná analýza už bola ministerstvom financií vypracovaná a predložená vláde na prerokovanie.

MINISTERSTVO FINANCIÍ CHCE ABY CENY REGULOVAL TRH, NIE VLÁDNE REGULÁCIE

Ministerstvo financií SR vo svojej Analýze tvrdí, že súčasný vývoj cien neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín a ďalej uvádza, že tempo rastu cien potravín na Slovensku roku 2023 stabilizovalo a v júli spotrebiteľské ceny potravín po dlhom čase klesli. Inflácia zvoľnila v celom regióne V4 a k stabilizácii prispel aj pokles cien energií na svetových trhoch. Zisky v potravinovej vertikále boli podľa ministerstva financií v roku 2022 zvýšené, ale ku koncu roka sa marže znížili. Na základe týchto argumentov preto rezort financií neodporúča zavádzať na Slovensku neefektívne regulačné opatrenia (regulácia cien a marží). „Rezort financií pripomenul, že trhy dokážu regulovať marže a ceny oveľa efektívnejšie ako vládne regulácie. Štáty totiž nepoznajú výrobné náklady firiem ani dopyt spotrebiteľov. Cenová regulácia by preto podľa ministerstva viedla k nedostatku potravín, zníženiu poľnohospodárskej produkcie, neodôvodnenému poklesu ziskov firiem, resp. k tvorbe strát a nakoniec aj ku kolapsu niektorých potravinových vertikál. To by malo dlhodobo negatívne efekty na kupujúcich, predávajúcich a aj potravinovú bezpečnosť,“ uzatvára Zuzana Zvončeková.

  • objednaj cez našu stránku a získaj zľavu: https://podnikatelskecentrum.sk/podujatia/