EkonomikaSlovensko xa Publikované 30. apríla 2024 zobraziť celý profil

Minulý rok bol pre slovenské firmy menej úspešným ako rok 2022. Síce spoločnostiam medziročne podrástli tržby a mierne klesli náklady na spotrebovaný tovar a energie, avšak čistý zisk sa im napriek tomu znížil. V analýze sa podrobnejšie zaoberáme výsledkami firiem, ktoré podali daňové priznanie za rok 2023 v riadnom termíne do 2. 4. 2024. K 29.4.2024 podalo účtovnú závierku celkovo 146 450 spoločností.

Aké sú zistenia za rok 2023?

·         Aj keď spoločnostiam v roku 2023 narástli tržby o 2,1 %, klesla im EBITDA a aj čistý zisk. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou klesol o 3,3 % a čistý zisk o bezmála 14,9 %

.·         EBITDA rástla najviac v odvetví služieb, a to o vyše 308 %. Naopak najhoršie výsledky zaznamenalo odvetvie kovovýroby a hutnáctva, v ktorom EBITDA klesla o vyše 46 %.

·         Splatná daň spoločností sa v roku 2023 znížila o vyše 316 miliónov eur, teda o bezmála 21 % oproti roku 2022. V roku 2022 vzrástla medziročne o 5,7 % na 1,5 miliardy eur.

·         Rast osobných nákladov kopíruje vývoj inflácie, z čoho sa môžu tešiť najmä zamestnanci. Kým v roku 2022 stúpli o 10,4 %, tak v roku 2023 o 8,5 %.

·         Napriek horším výsledkom v roku 2023 spoločnostiam mierne klesla zadlženosť. Zatiaľ čo v roku 2022 dosahovala 54,2 % a medziročne vzrástla o 1,5 p.b., tak v roku 2023 klesla o 0,2 p.b.

Tempo stúpanie tržieb v roku 2023 mierne spomalilo

V roku 2023 dosiahli spoločnosti celkové tržby 96,3 miliárd eur, čo je o 1,9 miliardy eur viac ako v predošlom roku. Medziročne to predstavuje nárast o 2,1 %. V porovnaní s minuloročným rastom o 15,8 % sa tempo stúpania tržieb spomalilo.

Zdroj: finstat.sk

V roku 2023 tvorilo 10 najväčších odvetví podľa výšky tržieb vyše 69 % tržieb všetkých spoločností. Najväčšiemu odvetviu – veľkoobchodu – sa tržby medziročne prepadli. Kým v roku 2022 stúpli sektoru tržby medziročne o viac ako 20 %, tak v roku 2023 klesli o vyše 3 %. K nárastu tržieb došlo v odvetviach ako maloobchod, stavebníctvo predaj a údržba vozidiel, elektrotechnika, energie a ťažba, zdravotníctvo a automobilový priemysel.

Zdroj: finstat.sk

EBITDA klesla len mierne, ale čistý zisk sa prepadol o vyše desatinu

Napriek tomu, že tržby spoločností v roku 2023 rástli, tak zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) a aj čistý zisk odvetví klesali. Zatiaľ čo v roku 2022 EBITDA stúpla medziročne o 1,6 %, o rok neskôr sa znížila o 3,3 %. Čistý zisk v rovnakom období klesol o 14,9 %, hoci v roku 2022 medziročne vzrástol o 10,1 % nad 5 miliárd eur.

Zdroj: finstat.sk

EBITDA medziročne najviac stúpla v odvetví služieb, a to o 309 %. Taký vysoký rast spôsobila najmä spoločnosť Debitum, a.s., ktorá v roku 2022 dosiahla stratu vyše 198 miliónov eur a o rok neskôr už len 10-tisíc eur. Keby sme nerátali s danou spoločnosťou, celková EBITDA by v odvetví rástla len o vyše 11 %.

Druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím bol cestovný ruch a gastro, v ktorom EBITDA stúpala naprieč celým odvetvím, a tak rast nebol spôsobený len jedným veľkým hráčom. Dôvodom bude postupný návrat k časom spred pandémie, počas ktorej firmy z odvetvia cestovného ruchu najviac trpeli. Ostatným odvetviam rástla EBITDA nižším a porovnateľným tempom, a to v rozmedzí od 12 do 24 %.

Zdroj: finstat.sk

Z odvetví, ktorým sa ukazovateľ EBITDA v roku 2023 znížil najviac, sú na tom najhoršie firmy z kovovýroby a hutníctva, kde EBITDA klesla o 46% a z poľnohospodárstva a lesníctva, ktorých sumárna EBITDA klesla o vyše 31 %.

Zdroj: finstat.sk

V roku 2023 klesla aj splatná daň

Splatná daň spoločností v roku 2023 klesla o vyše 316 miliónov eur, teda o bezmála 21 % oproti roku 2022. Pre predstavu, v roku 2022 rástla medziročne o 5,7 % na 1,5 miliardy eur.

Zdroj: finstat.sk

Odvetviami s najvyššími sumami dane z príjmu odvedenej do rozpočtu sú dlhodobo veľkoobchod, energie a ťažba a s výraznejším odstupom odvetvie informačných technológií.

Odvetvie veľkoobchodu odviedlo v roku 2023 do rozpočtu vyše 145 miliónov eur, čo je medziročne o 23,7 % menej ako v roku 2022. Odvetvie energie a ťažby odviedlo do štátneho rozpočtu o 4,1 % viac ako v roku 2022, a to celkovo 140 miliónov eur. Sektoru informačných technológii daň z príjmu odvedená do štátneho rozpočtu len mierne podrástla, a to o 3,3 % na 82 miliónov eur.

Jedným z najväčších platcov dane z príjmu bolo v minulých rokoch odvetvie dopravy a logistiky, do ktorého patrí aj spoločnosť eustream. V roku 2022 odvetvie odviedlo do štátneho rozpočtu vyše 152 miliónov eur, avšak v tomto roku len necelých 17,5 miliónov eur. Dôvodom je fakt, že eustreamu klesol objem prepravovaného plynu a spoločnosť sa tak v roku 2023 dostala do straty vyše 12 miliónov eur.

Osobné náklady vzrástli o skoro 9 %

Podľa ekonomickej teórie rast miezd zamestnancov dobieha inflačné roky len s krátkym omeškaním. Tento jav môžeme pozorovať aj v súčasnosti. Zatiaľ čo v roku 2022 bola na Slovensku priemerná ročná inflácia 12,8 %, v minulom roku už bola mierne nižšia, a to 10,5 %. Osobné náklady spoločností daný vývoj kopírovali. Kým v roku 2022 vzrástli o 10,4 %, tak v roku 2023 o 8,5 %.

Osobné náklady rástli v oboch rokoch naprieč všetkými odvetviami. Výnimkou bola verejná správa v roku 2022, v ktorej osobné náklady klesli o skoro 2 % a odvetvie elektrotechniky, kde klesli o 0,8%. Rovnako bolo výnimkou odvetvie práva, poradenstva a účtovníctva v roku 2023, v ktorom osobné náklady klesli medziročne o skoro percento, avšak v roku 2022 stúpli o bezmála 28 %, čo bol v danom roku najvyšší rast spomedzi odvetví. V roku 2023 rovnako klesali osobné náklady o skoro percento aj v odvetví kovovýroba a hutníctvo.

Zdroj: finstat.sk

Náklady na spotrebu materiálu a energie mierne klesali

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok spoločnostiam sa v roku 2023 znížila, aj keď len mierne. V roku 2022 daná položka rástla o vyše 26 %, najmä kvôli stúpajúcim cenám energií, avšak v roku 2023 medziročne klesla, a to o 4,1 %. Pokles môže byť spôsobený znížením cien energií, ale aj nižším nákupom materiálov ako v roku 2022.

Zadlženosť firiem klesla o 0,2 percentuálneho bodu

Napriek horšej ziskovosti v roku 2023 sa podniky viac nezadlžovali. Kým v roku 2022 vzrástla zadlženosť, teda podiel záväzkov na celkovom majetku spoločností, o 1,5 p.b., tak v roku 2023 zadlženosť mierne klesla, a to o 0,2 p.b.

Najrýchlejšie sa znižovala zadlženosť v odvetví automobilového priemyslu (medziročne o 2,9 p.b.), v odvetví vývoja a testovania (o 2,5 p.b.), v doprave a logistike (o 2,1 p.b.) či cestovnom ruchu a gastre (o 2,1 p.b.).

Naopak zadlženosť najviac rástla v odvetví elektrotechniky (o 7,3 p.b.), v odvetví kovovýroby a hutníctva (4,1 p.b.) hazardu (o 3,1 p.b.). Stúpanie v prípade sektoru elektrotechniky spôsobila najmä spoločnosť SAMSUNG Electroncs Slovakia s.r.o. Môže za to skoro 50 % pokles aktív spoločnosti (pokles sumy na bankových účtoch), ktoré s nezmenenou úrovňou záväzkov znamenali nárast zadlženosti.

Ing. Martin Lindák

Analyst