eKasaPodnikanie xa Publikované 21. októbra 2019 zobraziť celý profil

Pri používaní virtuálnej pokladnice môžu nastať dva prípady, kedy budete musieť použiť náhradný pokladničný doklad – paragón.

1. Pokazená tlačiareň

Ak sa vám pokazí tlačiareň, ale doklad dokážete zaevidovať do virtuálnej pokladnice, máte dve možnosti:

 1. pokladničný doklad z virtuálnej pokladnice pošlete zákazníkovi emailom. Od 1. apríla 2019 ide o legálny spôsob, ako si splniť povinnosť odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. O tejto možnosti sa viac dočítate v článku s názvom Pokladničné doklady e-mailom.
 2. zákazníkovi po zaevidovaní dokladu vo virtuálnej pokladnici namiesto tlače vystavíte paragón.

2. Virtuálna pokladnica nefunguje

Táto situácia opisuje všetky ostatné prípady, kedy nie ste schopní ani len zaevidovať pokladničný doklad do virtuálnej pokladnice. Týmto spôsobom sa napríklad riešia prípady, ak:

 • došlo k výpadku internetu alebo ste sa dostali mimo pokrytia signálom,
 • pokazil sa vám mobil alebo tablet,
 • chyba je na strane Finančnej správy a virtuálna pokladnica je v čase, keď potrebujete vystaviť doklad, nedostupná.

V takýchto prípadoch namiesto pokladničných dokladov začnete vydávať paragóny. Jedinou náhradou za pokladničný doklad je paragón, určite nie príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad.

Čo musí paragón obsahovať?

Paragón musí okrem iného obsahovať *) aj:

 1. obchodné meno,
 2. sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa,
 3. predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 4. DIČ – daňové identifikačné číslo,
 5. IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je podnikateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 6. IČO – identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené,
 7. kód pokladnice.

Ak si chcete vypisovanie paragónov uľahčiť a hlavne zrýchliť, dajte si vyrobiť pečiatku, ktorá bude uvedené údaje už obsahovať.

Čo robiť s paragónom

 • Paragón sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, preto je najvhodnejšie používať samo prepisovacie paragóny.
 • Originál paragónu musíte odovzdať zákazníkovi a kópiu si odkladáte vy ako predajca.
 • Paragóny musia byť očíslované vzostupne, bez prerušenia. Môže sa stať, že sa pomýlite alebo zákazník zistí, že na nákup nemá dostatočnú hotovosť, nakoľko platobný terminál bez prúdu tiež nefunguje a teda platba kartou nie je možná. V prípade, že na paragónoch máte predtlačené číslovanie, archivujete 5 rokov originál aj s kópiou. Na chybný paragón je dobré zaznačiť, čo bola príčina a prečo ste originál neodovzdali. Odporúčam vám kúpiť si paragóny bez číslovania. Pri neočíslovanom paragóne chybné doklady jednoducho zahodíte a na ďalšom doklade pokračujete s rovnakým číslom. Nečíslované paragóny si môžete zakúpiť priamo v našom e-shope.

Legenda *) § 10 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. (6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient okrem výpadku internetového signálu pri on-line registračnej pokladnici. Paragón obsahuje údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo paragónu, dátum a čas vyhotovenia paragónu, kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka bola prerušená, a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby.