DaneDaňové poradenstvo xa Publikované 25. júna 2024 zobraziť celý profil

Podali ste si oznámenie na predĺženie daňového priznania a nemáte na zaplatenie dane? Môžete požiadať o odklad platenia, alebo úhradu v splátkach. Povolenie daniarov nie je automatické.

Už len pár dní ostáva firmám, ktoré si odložili podanie daňového priznania či zaplatenie dane. Musia tak urobiť do konca júna.

Firmám či podnikateľom sa môže stať, že nemajú dostatok financií na zaplatenie dane. Aby sa v takej situácii vyhli daňovej exekúcii, môžu požiadať o odklad platenia dane alebo o jej uhradenie v splátkach. Finančná správa im však nemusí automaticky vyhovieť, firmy musia splniť zákonom stanové podmienky.

„V prípade, že daňový subjekt nesplní zákonom stanovené podmienky, ktoré sa posudzujú pri schválení žiadosti, správca dane nevyhovie povoleniu odkladu platenia alebo plateniu dane v splátkach. A to napríklad, ak tvrdenie, ktoré uvedie v žiadosti nebude dostatočne podložené dôkazmi, prípadne, ak je daň po splatnosti viac ako 24 mesiacov,“ upozornila partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Kováčová Bečková.

Ako požiadať o odklad zaplatenia dane?

Na to, aby finančná správa povolila odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach, musí daňovník splniť aspoň jednu z týchto podmienok. Napríklad, ak by zaplatením dane bola ohrozená výživa tohto daňového subjektu alebo osôb, ktoré sú na jeho výživu odkázané. Prípadne, ak firme či podnikateľovi poklesli príjmy pre mimoriadnu situáciu, a preto nemôže zaplatiť dane v lehote splatnosti. Takouto situáciou môže byť napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma.

Ďalšou podmienkou môže byť, ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR. Prípadne môže podnikateľ uviesť iné preukázateľné závažné dôvody, pre ktoré nemôže zaplatiť daň.

Vysoko spoľahlivý daňový subjekt to má jednoduchšie

„Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie týchto podmienok v prípade, ak o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt,“ dodala Ina Kováčová Bečková z Atlas Group. Toto hodnotenie určuje finančná správa podľa presne stanovených pravidiel. Funguje na princípe bodového systému, ak daňovník nesplní nejaké kritérium, dostane bod. Platí pritom, že čím menej bodov má, tým lepšie hodnotenie dostane. Pri bodovaní sa zohľadňuje napríklad to, či firma podala daňové priznanie v stanovenej lehote, či na ňom uviedla správnu výšku dane, či dane zaplatila v stanovenej lehote, či platí colné dlhy a DPH a podobne.

Žiadosť je lepšie podať ešte pred splatnosťou dane

Na druhej strane, ak podnikateľ alebo spoločnosť požiada o odklad platenia dane alebo jej zaplatenie vo viacerých splátkach a daňový úrad takejto žiadosti vyhovie, nezaplatenú daň nezačne vymáhať v exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane, nebude musieť daňovník platiť ani úrok z omeškania.

„Výška úroku sa vypočítava z dlžnej sumy, štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je od 20. septembra 2023 na úrovni 4,25 % a od počtu dní omeškania s platbou. Na základe týchto údajov správca dane vyrubí úrok z omeškania,“ vysvetlila partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group.

Preto upozorňuje, že žiadosť o odklad platenia dane alebo o jej uhradenie v splátkach treba podávať včas – pred splatnosťou dane. Zároveň radí, že firmy či podnikania by mali v zdanej žiadosti uviesť dátum od ktorého žiadajú uplatniť úľavu a v predstihu komunikovať s daňovým úradom. „Ideálne je to už vtedy, keď sa firme finančná situácia zhorší a vie, že nebude schopná daň zaplatiť v stanovenej lehote alebo v určenej výške,“ apeluje.

Poplatkom sa nevyhnete

Odborníčka však pripomína, že podnikatelia, ktorí podajú žiadosť o odklad platenia dane alebo jej uhradenie v splátkach, musia počítať aj s poplatkami. Napríklad správny poplatok je v tomto prípade 9,50 eura. „Správca dane môže tiež odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach podmieniť aj zabezpečením dlžnej sumy,“ upozornila Ina Kováčová Bečková. Zároveň sa za dobu povoleného odkladu platí aj úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.