Financie xa Publikované 17. februára 2024 zobraziť celý profil

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné firmy. Naopak, počas krízy, ktorú vyvolala ruská vojna na Ukrajine, stratili sledované  ESG spoločnosti z indexu MSCI World ESG Leaders na hodnote o niečo viac ako spoločnosti z materského indexu MSCI World. Vyplýva to z januárovej štúdie Top ESG spoločnosti sveta 2024, ktorú vypracovala investičná spoločnosť Wonderinterest Trading.

Lepšia výkonnosť v bežných časoch a horšia v časoch krízy

Ročná výkonnosť indexu MSCI World ESG Leaders bola v decembri 2023 na úrovni 26 %. Vďaka tomu skupina oceňovaných spoločensky zodpovedných firiem, do ktorej patrí napríklad Microsoft, Nvidia, Alphabet, Johnson & Johnson a Tesla, prekonala výkonnosť  materského indexu MSCI World o viac ako dva percentuálne body, teda o takmer 10 %.*

Opačná situácia bola v roku 2022, ktorý bol náročný a turbulentný nielen pre trhy ako celok, ale ešte výraznejšie sa prejavil na hodnote indexu MSCI World ESG Leaders. V roku, v ktorom vypukla vojna na Ukrajine a vrcholila energetická kríza, si ESG verzia indexu odpísala viac ako 19 % a zaznamenala takmer o jeden a pol percentuálneho bodu vyšší pokles hodnoty ako jej materský index.*

Štúdia skúmajúca stratégie veľkých globálnych spoločností, ktoré sú silné v oblasti ESG ukazuje, že hoci od začiatku pandémie dlhodobo preukazovali lepšiu odolnosť voči výkyvom na trhoch oproti bežným aktívam,  zdá sa, že obrovské geopolitické výzvy a riziká, ktoré sa objavili v posledných rokoch v dôsledku dopadov pandémie a vojnových konfliktov sa nakoniec predsa len v roku 2022 podpísali na ich vývoji . „Napriek tomu, že spoločnosti riadiace sa ESG kritériami dnes už zastávajú stabilné miesto ako súčasť portfólia investorov, čaká ich nepochybne ešte množstvo výziev vyplývajúcich zo zmien v globálnej ekonomike, s ktorými sa budú musieť vysporiadať,“ uviedla Olívia Lacenová, hlavná analytička spoločnosti Wonderinterest Trading.

Investori sa stále viac zaujímajú o ESG parametre firiem

Faktom je, že riziko vojny si podnikový sektor veľmi dobre uvedomuje. Napríklad správa Geostrategic Outlook 2024 spoločnosti EY jasne uvádza, že vnímanie geopolitického rizika v podnikovom sektore merané počtom jeho zmienok v podnikových materiáloch je od roku 2022 vyššie ako pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

„Z dlhodobého hľadiska majú ESG spoločnosti našliapnuté na dosahovanie lepších výsledkov oproti spoločnostiam, ktoré sa týmito kritériami neriadia, Jedným z hlavných dôvodov je rastúci záujem o tento druh investícií a tým pádom  tlak, aby  aj ďalšie spoločnosti prispôsobovali svoje podnikanie v súlade s ESG  kritériami,“ uviedla Lacenová.

Poprední svetoví hráči v indexe MSCI World ESG Leaders pristupujú k stratégii udržateľnosti rôznymi spôsobmi. Pre niektorých z nich sú klimatické zmeny a s nimi spojené riziká a príležitosti základom ich aktivít. Spoločnosti Microsoft a Alphabet sa v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dokonca viac zameriavajú na zmenu klímy ako na oblasti súvisiace s priamymi vplyvmi na trh a zákazníkov, čiže na regulačné otázky.

Druhý prístup, ktorý možno pozorovať v spoločnostiach Johnson & Johnson, Lilly a Home Depot, neodmysliteľne spája udržateľnosť s obchodnými cieľmi. Extrémnym prípadom je v tomto smere spoločnosť Tesla, kde sú ciele udržateľnosti takmer stopercentne prepojené s obchodnými cieľmi, t. j. spoločnosť napríklad tvrdí, že jej príspevok k ochrane klímy sa rovná jej prognóze budúceho predaja elektromobilov.

ESG spoločnosti kladú dôraz nielen na ich záujem o ochranu planéty, ale aj na opatrenia v prospech rozmanitosti zamestnancov. Zároveň sa zaujímajú aj o bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane prístupu k surovinám. Stále väčšiu dôležitosť pravdepodobne budú mať aj riadiace kritériá a s nimi súvisiaca  pripravenosť firiem na krízové udalosti, vrátane hrozieb a príležitostí, ako sú vládne nariadenia alebo verejné obstarávanie vyplývajúce z potrieb „vojnovej ekonomiky“.

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

Tento text predstavuje marketingovú komunikáciu. Nepredstavuje žiadnu formu investičného poradenstva ani investičného prieskumu, ani ponuku na akúkoľvek transakciu s finančným nástrojom. Obsah textu nezohľadňuje individuálne okolnosti, skúsenosti alebo finančnú situáciu čitateľa. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predpoveďou budúcich výsledkov.

Kontakt: support@wonderinterest.com

Wonderinterest Trading Ltd. je cyperská investičná spoločnosť s európskou licenciou pod dohľadom a reguláciou CySec, ktorá ponúka klientom viac ako 1 000 obchodných nástrojov. Viac informácií o spoločnosti:: https://wonderinterest.com/cs

Upozornenie na riziká: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a nesú so sebou vysoké riziko rýchlej straty v dôsledku použitia pákového efektu. Pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa zaznamenalo straty 83,20 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.