Odvody xa Publikované 20. októbra 2023 zobraziť celý profil

Potravinári zbystrite! Ak ste nestihli podať vyhlásenie k štátnej pomoci potravinára za mesiace august, september a október 2023, máte ešte možnosť do 23. októbra 2023!

Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle bola zverejnená EK v Obchodnom vestníku 21. septembra tohto roka. Aby si mohli subjekty, ktoré spĺňajú kritéria, požiadať o štátnu pomoc/ odvodovú úľavu, musia podať na Sociálnej poisťovni formulár “ Vyhlásenie potravinára“ Doteraz tak bolo možné urobiť iba elektronicky do 20. októbra 2023. Dnes Sociálna poisťovňa dnes zareagovala a umožňuje doručiť vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci až do pondelka 23. októbra 2023.

Okrem eSlužieb je možné podať uvedený formulár aj v papierovej podobe osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo tento formulár odoslať elektronicky prostredníctvom e-schránky cez www.slovensko.sk. Sociálna poisťovňa týmto krokom operatívne reaguje na technické výpadky pri odosielaní dokumentov v eSlužbách.

Formulár Vyhlásenia oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci (potravinári).

Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár (po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou) platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení pre poskytnutie štátnej pomoci.

Koho sa odvodová úľava týka?

Odvodová úľava sa týka zamestnávateľa, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v sekcii:

1. NACE A – Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a Rybolov (poľnohospodárska prvovýroba)

 • Divízia 01, skupina 01.4 – 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47

2. NACE C – Priemyselná výroba

 • Divízia 10 – 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91
 • Divízia 11 – 11.07.

Poznámka: Hlavná ekonomická činnosť na tento účel je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie RPO so žiadosťou o nápravu.

V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z RPO. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Odvodovú úľavu podľa schválenej schémy štátnej pomoci nie je možné poskytnúť zamestnávateľovi,

 1. na ktorého sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ,
 2. ktorý je uvedený v právnych aktoch, ktorými sa tieto sankcie ukladajú,
 3. ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ,
 4. ktorý pôsobí v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií,
 5. voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Podmienky poskytnutia odvodovej úľavy

Základnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci (odvodovej úľavy) je, že zamestnávateľ Sociálnej poisťovni predloží:

 1. Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“) a
 2. Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Formulár vyhlásenia je zverejnený priamo v eSlužbách Sociálnej poisťovne, v časti Štátna pomoc – potravinár. Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v lehotách podľa schválenej schémy:

KALENDÁRNY MESIACLEHOTA NA PODANIE VYHLÁSENIA
August 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
September 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
Október 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
November 2023od 1. novembra   do 20. novembra 2023
December 2023od. 1. decembra   do 10. decembra 2023
Január 2024od. 1. decembra   do 10. decembra 2023

Po schválení štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou zamestnávateľ-potravinár nie je povinný zaplatiť poistné (na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity) z vymeriavacieho základu (VZ) zamestnávateľa za kalendárny mesiac v sume

 • 700 eur; ak VZ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto VZ (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia),
 • rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa § 138a na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa § 138b na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia).

Zamestnávateľ odvádza poistné za zamestnanca v plnej sume, odvodová úľava sa týka len poistného, ktoré platí zamestnávateľ (okrem poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie, ktoré platí v plnej sume).

Zamestnávateľ nebude platiť poistné zo svojho vymeriavacieho základu za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v úplne inej oblasti ako je hlavná ekonomická činnosť zamestnávateľa.

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, ide tak o zamestnancov na základe, napr. pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru at..

Príklad: Poistné, ktoré platí zamestnávateľ-potravinár po schválení štátnej pomoci z VZ zamestnávateľa 1 000 eur v členení na jednotlivé fondy:

FondyNPSPIPPvNÚPGPRSF
Sadzba poistného pre ZĽ1,4%14%3%1%0,8%0,25%4,75%
Poistné z VZ 1 000 eur4,20429382,5014,25
Spolu platí poistné82,95
Zdroj: socpoist.sk

Zamestnávateľ nebude platiť poistné na NP, SP, SP, IP, PvN a RFS za zamestnanca z VZ 1 000 eur, ale len z VZ 300 eur (t. j. 1 000-700). Zamestnávateľ bude platiť  iba poistné na ÚP a GP z VZ 1 000 eur.

Zamestnanec platí poistné v plnej sume.

Platby zamestnávateľov-potravinárov

Za mesiac august 2023 a september 2023

zamestnávateľ-potravinár platí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou vrátenia poistného a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z vlastného podnetu, t. j. bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie.

Za mesiac október 2023 až január 2024,

zamestnávateľ-potravinár, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, bude platiť už znížené poistné.

Ak ide o zamestnávateľa-potravinára, ktorého zamestnanec si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP – SP), aj po schválení štátnej pomoci bude zamestnávateľ v MVP/VPP vykazovať neznížený VZ a bude vykazovať vypočítanú nezníženú sumu poistného.

Ak si zamestnanec uplatňuje OOP alebo OOP – SP, zamestnávateľ bude vykazovať, aj po schválení štátnej pomoci, v MVP/VPP vymeriavací základ a poistné tak ako v súčasnosti u zamestnancov s OOP alebo OOP – SP, t. j. VZ bude znížený len o sumu OOP alebo OOP – SP.

V prípade, že vyjdú najavo nové skutočnosti, a to presiahnutie stropu sumy poskytnutej pomoci pre zamestnávateľa alebo Sociálna poisťovňa zistí nepredloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zákonom stanovenej lehote, Sociálna poisťovňa prehodnotí splnenie podmienok poskytnutia pomoci a opätovne oznámi zamestnávateľovi zmenu – schválenie/neschválenie pomoci cez v eSlužbách.