PoľnohospodárstvoPotravinárstvo xa Publikované 3. júla 2024 zobraziť celý profil

Dňa 13. júna 2024 Európska komisia schválila Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci, ktorý bol dňa 26. júna 2024 zverejnený v Obchodnom vestníku, t. j. týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Od 1. júla 2024 tak môžu vybraní zamestnávatelia podávať vyhlásenie za mesiac júl 2024, a to najneskôr do 20. júla 2024.

Komu je pomoc určená?

Odvodová úľava sa týka vybranej skupiny zamestnávateľov,ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2:

Divízia 01, triedy  01.13,  01.21,  01.24,  01.25,  01.41,  01.42,  01.45,  01.46,  01.47,  01.50

Divízia 03, trieda  03.22.

Kde môžu vybraní zamestnávatelia žiadať o úľavu?

Zamestnávatelia, ktorí vykonávajú vybrané ekonomické činnosti môžu odvodovú úľavu požiadať Sociálnu poisťovňu formou vyhlásenia potravinára.

Treba mať však na zreteli, že sú stanovené termíny dokedy je možné o úľavu požiadať.

Aké sú termíny na požiadanie o úľavu?

júl 2024od 1. júla do 20. júla 2024
august 2024od 1. augusta do 20. augusta 2024
september 2024od 1. septembra do 20. septembra 2024
október 2024od. 1. októbra do 20. októbra 2024
november 2024od 1. novembra do 20. novembra 2024
december 2024od 1. decembra do 10. decembra 2024
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Stále platí, že Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Taktiež platí, že zamestnávatelia musia mať splnené všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni.