Daňové priznanieÚčtovnícka poradňa xa Publikované 7. marca 2024 zobraziť celý profil

Máme tu marec a ten je okrem MESIACA KNIHY aj mesiacom, kedy je potrebné podať daňové priznanie. A čas sa neúprosne kráti, zostáva už len pár dní.

Žiaľ, situácia sa oproti predošlým obdobiam mení a vzhľadom na infláciu a iným globálnym zmenám, energetickej kríze a pod., narastá tendencia zbavovať sa nehnuteľností. Kupujúci si majú konečne z čoho vyberať, nastal pokles cien, banky už tak ľahko neposkytnú hypotekárny úver. Nastal čas predať svoju nehnuteľnosť. Fyzické osoby, nepodnikatelia ale zbystrite! Podarilo sa vám dobre predať svoju nehnuteľnosť? Pozor, môžete očakávať list z finančnej správy, ktorá vás upozorní na povinnosť, uviesť predaj do daňového priznania. Finančná správa už spolupracuje s katastrom nehnuteľností a je o predaji vašej nehnuteľnosti informovaná.

Mnohé, prevažne fyzické osoby častokrát ani netušia, že sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu typ B a v tomto prípade nemôžu požiadať o ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti svojho zamestnávateľa.

Kedy je povinnosť podať daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti?

Ak daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní, ak mu vznikla povinnosť toto daňové priznanie podať.

Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zaraďuje medzi ostatné príjmy [podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov], a to ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Fyzická osoba v daňovom priznaní typ B uvedie príjem z predaja nehnuteľnosti v časti VIII, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený a k nemu si môže daňovník uplatniť prislúchajúce výdavky (napr. kúpnu cenu nehnuteľnosti, kolky, náklady na opravy a pod.).

Kedy je príjem od dane oslobodený?

Ak máte príjem z dane od dane oslobodený, nemusíte z tohto titulu si podávať daňové priznanie, ani to uvádzať v daňovom priznaní.

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. Jedná sa prevažne o nehnuteľnosti, ktoré sme vlastnili viac ako 5 rokov od ich nadobudnutia.

Ďalej sa jedná o príjem:

z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov), okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,

z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej vyradenia z obchodného majetku,

z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

  • s účinnosťou od 1.9.2022 aj z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej do obchodného majetku) nadobudnutej podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, pričom
  1. do uplynutia piatich rokov sa započíta aj doba od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá bola nahradená nehnuteľnosťou podľa zákona o pozemkových úpravách,
  2. pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa prvého bodu.

Gestionner s.r.o,

účtovníctvo hrou

0918 621 375, uctovnictvokomplexne@gmail.com