ManažmentMotivácia a koučing xa Publikované 8. októbra 2023 zobraziť celý profil

Koučing sa na Slovensku dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti. Nie však len ako pojem, ale najmä ako účinný nástroj podpory hľadania riešení a rozvoja tímov či jednotlivcov. Slovenská asociácia koučov (SAKo) je presvedčená, že koučovacie princípy by dnes mali byť súčasťou schopností každého manažéra, a preto sa asociácia rozhodla spustiť pilotný projekt certifikácie profesionálov aplikujúcich koučovací prístup.

Foto: pixabay.com

Koučing nie je ani na Slovensku nový pojem

Koučing nie je novinkou ani na Slovensku a viacero veľkých firiem má už s koučovaním skúsenosti. „Štúdie a prieskumy výsledkov koučovania manažérov uvádzajú prínosy najmä v týchto oblastiach ako zvýšenie produktivity a kvality, zlepšenie vzťahov tíme a tímovej práce, zvýšenie spokojnosti v práci či zníženie konfliktov. Ide o kľúčové oblasti fungovania tímov, a preto si koučovacie techniky osvojuje čoraz viac firiem a manažérov,“ vysvetľuje Peter Jászberényi z predsedníctva Slovenskej asociácie koučov SAKo.

Nie vždy je však spolupráca firmy s certifikovaným koučom možná. Manažéri by preto mali aplikovať koučovací prístup.

Ide o trend, spočívajúci v používaní princípov z koučovania v iných profesiách, pri motivačnej a podporujúcej komunikácii, či v interakcii s ľuďmi všeobecne. Zahŕňa aktívne počúvanie, kladenie účinných otvorených otázok, rešpekt k človeku na druhej strane a dôvera v potenciál jednotlivca a zdroje. Dôležitá je tu orientácia na riešenie, nie na problém a podpora samostatnosti a zodpovednosti.

Efektívny nástroj riadenia

„Koučovací prístup však nemusí byť efektívnym komunikačným nástrojom len pre manažérov. Využívať ho môžu profesionáli v rôznych oblastiach, ako školstvo či zdravotníctvo. V asociácii chceme tento trend aktívne podporovať, a preto sme odštartovali pilotný projekt Certifikácie profesionálov aplikujúcich koučovací prístup (CPAKP). Rozširujeme ním už etablovaný systém certifikácie SAKo, ktorý bol doteraz zameraný len na profesionálnych koučov a certifikovaným profesionálom budeme poskytovať nezávislú odbornú spätnú väzbu, či koučovací prístup používajú správne a účinne. Udelený certifikát bude tiež dokladom zvyšujúcim ich kvalifikáciu,“ približuje predsedníčka SAKo, Zuzana Palková.

Certifikát

Certifikát v rámci pilotného projektu už získalo 6 manažérov, aktívne využívajúcich koučovací prístup vo svojej profesii. Asociácia verí, že aj pomocou relatívne nového trendu – koučovacieho prístupu – umožní väčšiemu množstvu ľudí spoznať benefity používania princípov koučingu a tiež rozšíriť povedomie o profesii a práci koučov.

Kto je SAKo?

Počas svojho pôsobenia od roku 2006 vytvorila Slovenská asociácia koučov z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.  Za svoje poslanie považuje asociácia najmä podporu rozvoja koučovania na Slovensku, jeho šírenie, zvyšovanie kvality, kultiváciu trhu, pričom dohliada aj na dodržiavanie etických a profesijných štandardov. Členovia SAKo sa podieľajú na budovaní komunity pre ľudí spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore. SAKo spolupracuje aj s Medzinárodnou federáciou koučov (ICF).