Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 31. marca 2021 zobraziť celý profil

Ošetrovné (OČR) je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Od 1.4.2021 nastanú dôležité zmeny v poberaní tejto dávky, a to:

  1. rozšíri sa okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné, 
  2. predĺži sa doba poskytovania ošetrovného, 
  3. zavedie sa nová dávka, tzv. dlhodobé ošetrovné. 

Upozorňujeme, že ide o klasické ošetrovné, nie pandemické ošetrovné!

Rozšírenie okruhu poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné

Podľa § 39 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) má nárok na ošetrovné poistenec, ak osobne a celodenne 

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak:

  1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, 
  2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
  3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Od 1.4.2021 bude mať nárok na ošetrovné aj poistenec, ktorý bude osobne a celodenne ošetrovať chorého vnuka, vnučku, starých rodičov, chorého súrodenca a choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade.

Článok pokračuje pod reklamou

Predĺženie doby poskytovania ošetrovného

Do 31.3.2021 sa poskytovalo ošetrovné maximálne za 10 kalendárnych dní. Od 1.4.2021 sa bude poskytovať ošetrovné maximálne za 14 kalendárnych dní.

V prípade, že nárok na ošetrovné vznikne pred 1. aprílom 2021 a k 31.3.2021 stále trvá (napr. nárok na ošetrovné vznikol od 25.3.2021), postupuje sa podľa zákona platného do 31.3.2021. To znamená, že táto osoba bude mať nárok na ošetrovné len za 10 kalendárnych dní (Od 25.3.2021 do 3.4.2021).

Výška ošetrovného sa nemení, ostáva 55% denného vymeriavacieho základu (ďalej DVZ) alebo 55% pravdepodobného DVZ určeného podľa § 55 a § 57 zákona o sociálnom poistení.

Vylúčenie povinnosti platenia poistného bude maximálne do 14. dňa ošetrovného. Od 15. dňa trvania ošetrovného bude mať poistenec prerušené povinné poistenie.

Dlhodobé ošetrovné

Od 1.4.2021 sa zavádza aj nový druh dávky, tzv. dlhodobé ošetrovné. Dlhodobé ošetrovné sa bude poskytovať najviac na 90 kalendárnych dní.

Dlhodobé ošetrovné budú môcť získať nemocensky poistené osoby, ktoré budú ošetrovať chorého blízkeho príbuzného v jeho domácom prostredí, ktorý:

a) ukončil minimálne 5 dňovú hospitalizáciu,

b) je umierajúcim paliatívnym pacientom alebo pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Za blízkeho príbuzného sa budú považovať príbuzní v priamom rade, a to rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá, súrodenci, manželia a rodičia manželov.

Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa budú môcť vystriedať viacerí poistenci spravidla po 30 dňoch. Táto doba môže byť kratšia v prípade, že sa poistenec na základe lekárskeho posudku nemôže zo zdravotných dôvodov naďalej starať o chorého blízkeho príbuzného. Upozorňujeme, že aj v tomto prípade sa ošetrovné vyplatí v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 kalendárnych dní (napr. ak sa budú o chorého blízkeho príbuzného starať traja poistenci, každý po dobu 30 dní, každý poistenec bude mať nárok na 30 dní ošetrovného).

Potrebu takejto starostlivosti bude potvrdzovať príslušný ošetrujúci lekár.

Výška dlhodobého ošetrovného bude 55% denného vymeriavacieho základu (ďalej DVZ) alebo 55% pravdepodobného DVZ určeného podľa § 55 a § 57 zákona o sociálnom poistení.

Pri dlhodobom ošetrovnom bude trvať vylúčenie povinnosti platiť poistné od prvého dňa ošetrovania chorého blízkeho príbuzného do skončenia ošetrovania, prípadne do 90. dňa ošetrovania. Od 91. dňa bude mať poistenec prerušené povinné poistenie.