Duševné vlastníctvoManažmentMarketingPodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 1. apríla 2021 zobraziť celý profil

Určite to poznáte, začínate s podnikaním, vehementne vymýšľate obchodné meno, logo, podnikateľskú stratégiu. Máte záujem sa odlíšiť od konkurencie a získať širokú klientelu. Úspešne si budujete vlastnú „značku“.

Následne však zistíte, že niekto používa rovnaké alebo veľmi podobné označenie ako Vy, prípadne parazituje na Vašej dobrej povesti či inak zneužíva to, čomu ste dlhé roky venovali nielen čas, ale aj svoje financie. Ako v takejto situácii postupovať a čo žiadať? To Vám prehľadne prinášame zhrnuté v nasledovných riadkoch.

1. Ochranná známka

Najistejšou variantou ako sa chrániť v prostredí konkurencie, je zaregistrovať si svoju značku ako ochrannú známku. V takom prípade nesmie žiadna tretia osoba v obchodnom styku v spojení so svojimi tovarmi alebo službami používať označenie, ktoré je zhodné s Vašou ochrannou známkou alebo je jej podobné tak, že by na strane verejnosti existovala pravdepodobnosť zámeny medzi Vašimi tovarmi/službami a tovarmi/službami tejto tretej osoby.

Zjednodušene povedané, ak Vaša spoločnosť podniká napríklad v oblasti poskytovania kozmetických služieb a zaregistrovali ste si Vašu značku ako ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky, žiaden iný podnikateľ nemôže na Slovensku používať rovnaké alebo podobné označenie v súvislosti s kozmetickými službami.

Ak by sa tak predsa len stalo, je možné sa domáhať najmä:

 • aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva k ochrannej známke bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené (napríklad aby sa označenie nepoužívalo na označenie tovarov a služieb konkurencie), 
 • náhrady škody vrátane ušlého zisku (výška škody sa v tomto prípade spravidla určuje najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola zvyčajná za získanie licencie na používanie ochrannej známky v čase neoprávneného zásahu do tohto práva, a teda pre určenie výšky škody je vhodné realizovať aspoň zbežnú lustráciu licencií v obdobných prípadoch, prípadne určovania odmeny v ustálenej rozhodovacej praxi súdov),
 • náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (v praxi býva problematické určiť primeranú výšku takejto náhrady, pričom slovenské súdy takýto nárok málokedy priznávajú, avšak nie je to vylúčené), 
 • ospravedlnenia alebo zverejnenia rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva (je vhodné aj ako prevencia na odradenie iných osôb od protiprávneho konania, pričom v danom prípade by sme určite odporúčali tento nárok uplatniť, aby konanie malo aj prevenčný charakter),
 • vydania bezdôvodného obohatenia (uplatňuje sa iba v špecifických prípadoch, napríklad, ak  osoba nadobudla namiesto majiteľa plnenie v dôsledku neoprávneného použitia ochrannej známky (došlo k zámene subjektov a osoba získala to, čo patrí majiteľovi ochrannej známky)),
 • informácií týkajúcich sa pôvodu tovaru porušujúceho právo a okolností jeho uvedenia na trh (využíva sa napríklad, ak majiteľ má záujem získať bližšie informácie pre to, aby vedel vyčísliť škodu alebo rozsah bezdôvodného obohatenia, prípadne zistiť osobu, ktorá sa protiprávneho konania dopúšťa).

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený sa všetkých nárokov označených vyššie domáhať na súde podaním žaloby, pričom je oprávnený uplatniť všetky, ako aj iba niektoré z nich. Súdny poplatok za podanie žaloby je 99,50 EUR, pričom ak by predmetom konania bolo aj peňažné plnenie (napr. náhrada škody či primerané zadosťučinenie vyjadrené v peniazoch), tak súdny poplatok sa počíta ako 6% z uplatnenej sumy, najviac však 33.193,50 EUR.

Ochranná známka Podnikatelskecentrum.sk ; zdroj redakcia

Ak ešte nie ste majiteľom ochrannej známky, ale rozhodnete sa pre registráciou ochrannej známky, je potrebné zvážiť, pre aké územie budete potrebovať ochranu, a teda v akom územnom rozsahu chcete svoje podnikanie realizovať. Od toho si viete následne určiť, či Vám postačuje registrácia iba pre Slovensko, prípadne celú Európsku úniu, či iné jednotlivé krajiny. S registráciou Vám vie pomôcť advokát alebo iný špecialista na duševné vlastníctvo, pričom výška nákladov sa rôzni podľa toho, kde a za akých podmienok chcete registrovať ochrannú známku.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Doménové meno

Výhodou ochrannej známky je aj to, že v podstate chráni podnikateľa aj pred tým, aby si iná osoba registrovala doménu, ktorej súčasťou by bola ochranná známka. Ak máme napríklad registrovanú slovenskú ochrannú známku „Stentors“, a to pre poskytovanie právnych služieb, avšak následne zistíme, že iný poskytovateľ právnych služieb si zaregistroval doménové meno stentors.sk, tak je možné žiadať, aby došlo k zrušeniu registrácie takéhoto doménového mena.

V rámci Slovenskej republiky je možné sa obrátiť na spoločnosť SK-NIC, a.s., ktorá je výhradnou registračnou autoritou pre doménu najvyššej úrovne .sk a ktorá spravuje centrálny register domén. V tomto smere je možné okrem klasického súdneho konania iniciovať aj tzv. ADR – alternatívne riešenie sporu a v ňom sa domáhať zrušenia registrácie doménového mena (nie však všeobecného zdržania sa užívania doménového mena, a teda napríklad zakázať opätovné zaregistrovanie rovnakého doménového mena po zrušení registrácie).

Iniciovanie ADR nebráni stranám sa následne alebo aj popri ADR obrátiť na súd, pričom je skôr inštitútom využívaným v prípade, ak strany pre vyriešenie sporu potrebujú stanovisko experta a spor sa týka iba dosiahnutia zrušenia registrácie doménového mena, ktoré zabezpečí samotná registračná autorita (ide teda o „samovykonateľné rozhodnutie“). Pre ADR platia osobitné pravidlá vydané SK-NIC, a.s., pričom poplatky za konanie sa pohybujú od cca 1.150,- EUR vyššie.

3. Dobrá povesť

Konaním konkurencie môže dôjsť aj k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti Vašej spoločnosti, a to napríklad tým, že by tretia osoba predávala pod Vaším označením nekvalitné alebo poškodené produkty, a bolo by možné preukázať, že zákazníci, ktorí takéto produkty zakúpili, boli v domnení, že ide o tovar Vašej spoločnosti, prípadne ak by Vás konkurencia ohovárala a očierňovala.

Pri zásahu do dobrej povesti súdy niekedy (neexistuje zatiaľ jednotná prax) vyžadujú preukázať negatívny následok a uvádzajú, že nepostačuje iba ohrozenie dobrej povesti, preto je vhodné si pripraviť dôkazy aj ohľadom takýchto negatívnych následkov (napr. že sa znížil počet Vašich zákazníkov), čo býva značne problematické. 

Aj v prípade zásahu do dobrej povesti je možné sa taktiež domáhať

 • aby sa porušovateľ konania zdržal a odstránil závadný stav, 
 • primeraného zadosťučinenia v peniazoch (platí v zásade to isté, ako pri ochrannej známke, avšak pri tomto nároku býva primerané zadosťučinenie prisudzované častejšie, keďže neoprávnený zásah do dobrej povesti je priamo spojený s nemajetkovou ujmou a býva ľahšie dokázateľný).

Opätovne platí, že nároku je možné sa domáhať v súdnom konaní podaním žaloby, pričom súdny poplatok je vo výške 99,50 EUR a v prípade peňažného nároku vo výške 6% z predmetu konania, najviac 33.193,50 EUR.

4. Nekalá súťaž

Do úvahy prichádza aj uplatnenie nárokov z nekalej súťaže, nakoľko porušovatelia sa častokrát dopúšťajú zároveň konaní, ktoré sú nekalou súťažou, a teda konaním v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom (ide tzv. generálnu klauzulu nekalej súťaže). 

O takéto konanie ide napríklad aj v prípade klamlivého označenia tovaru a služieb, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že označený tovar alebo služby pochádzajú od určitého výrobcu, hoci tomu tak nie je. 

V rámci nekalej súťaže je možné sa taktiež domáhať 

 • aby sa porušovateľ konania zdržal a odstránil závadný stav,
 • náhrady škody vrátane ušlého zisku,
 • zverejnenia rozsudku na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu, spôsob zverejnenia a lehotu, v ktorej má byť rozhodnutie zverejnené,
 • primeraného zadosťučinenia v peniazoch,
 • vydania bezdôvodného obohatenia.

Taktiež platí, že nároku je možné sa domáhať v súdnom konaní podaním žaloby, pričom súdny poplatok je vo výške 99,50 EUR a v prípade peňažného nároku vo výške 6% z predmetu konania, najviac 33.193,50 EUR.

5. Obchodné meno

Označenie môže byť aj súčasťou obchodného mena spoločnosti, a preto môže byť chránené aj ako obchodné meno. Platí, že obchodná spoločnosť nesmie pri svojej činnosti používať obchodné meno iného podnikateľa. V tejto oblasti je zatiaľ na Slovensku judikatúra súdov veľmi strohá, čo spôsobuje určitú neistotu v stanovovaní pravdepodobnosti úspechu, ak dôjde k iniciovaniu súdneho konania.

Každopádne, v prípade obchodného mena je možné sa taktiež domáhať:

 • aby sa porušovateľ konania zdržal a odstránil závadný stav (a teda, aby v obchodnom styku nepoužíval obchodné meno),
 • náhrady škody vrátane ušlého zisku (ak nemožno v prípade obchodného mena určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia obchodného mena podľa licenčnej zmluvy zvyčajná),
 • zverejnenia rozsudku na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob zverejnenia (ako sme uvádzali aj pri ochrannej známke, predmetný nárok odporúčame z prevenčného hľadiska),
 • primerané zadosťučinenie v peniazoch (platí v zásade to isté, ako pri ochrannej známke),
 • vydania bezdôvodného obohatenia (platí v zásade to isté, ako pri ochrannej známke).

Nároku je možné sa domáhať v súdnom konaní podaním žaloby, pričom súdny poplatok je vo výške 99,50 EUR a v prípade peňažného nároku vo výške 6% z predmetu konania, najviac 33.193,50 EUR. 

Zhrnúc vyššie uvedené, je zrejmé, že právny poriadok ponúka podnikateľom viaceré prostriedky právnej ochrany v prípade, ak dochádza k neoprávnenému zásahu do ich značky či podnikania, pričom vyššie uvedený výpočet nárokov určite nie je konečný a v individuálnom prípade môžu byť využité aj iné prostriedky, a to dokonca aj inštitúty trestného konania.

Každopádne, ak dochádza k takémuto neoprávnenému konaniu Vašej konkurencie, je vhodné ju na to dôrazne upozorniť, pričom niekedy postačuje aj iba bežná výzva. Ak sa tá minie účinkom, je možné zvážiť iniciovanie súdneho konania, avšak v tomto prípade už odporúčame zainvolvovať do procesu advokáta, ktorý Vám vie zhodnotiť riziká ako aj predbežné náklady vedenia súdneho konania.

Chcete si chŕaniť svoju značku aj Vy? Kontaktujte ma na e-mail: tomanova@stentors.eu