MzdyÚčtovnícka poradňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. februára 2021 zobraziť celý profil

Je potrebné uzatvoriť so zamestnancami dohodu o náhrade mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa (prevádzka zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu)?

Odpoveď: 

Od 4. apríla 2020 je v platnosti § 250b Zákonníka práce – osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, podľa ktorého:

ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.“

Z uvedeného vyplýva, že zamestnancom patrí náhrada mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku.

Podotkneme, že náhrada mzdy musí byť najmenej v sume platnej minimálnej mzdy, nie nižšia (ak by 80% ich priemerného zárobku bolo v sume nižšej ako aktuálne platná minimálna mzda, je potrebné vyplatiť zamestnancom náhradu mzdy v sume aktuálnej minimálnej mzdy).

Pokiaľ má zamestnávateľ uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce (náhrada mzdy v sume najmenej 60% priemerného zárobku), platí táto dohoda.

Pokiaľ zamestnávateľ nemá uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov, prípadne u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, postupuje podľa vyššie spomenutého § 250b ods. 6 Zákonníka práceV takom prípade nie je potrebné uzatvoriť so zamestnancami dohodu o náhrade mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku.