Finančná správaKontroly xa Publikované 9. mája 2022 zobraziť celý profil

Celkovo bude rozposlaných postupne takmer  600- tisíc oznámení. 

Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a fyzické osoby v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania. 

Postupné doručovanie

Prepočet indexu sa vykonal automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov. Celkovo finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení, uzavretých je 38.889 oznámení a v spracovaní je 241.850 oznámení. Doručovanie zo strany finančnej správy sa uskutočňuje postupne.   

Pravidlá uverejnili na svojom webe

Pravidlá pre výpočet nového indexu sú dostupné na portáli finančnej správy, index je transparentný. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR. 

Článok pokračuje pod reklamou

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a  dĺžky trvania.  Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly,  nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti. Index daňovej spoľahlivosti zohľadňuje aj ekonomické ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby.

Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam  daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej  činnosti za svojich zamestnancov. 

Rozdelenie subjektov do skupín

Za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký,  ktorý má  pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov  a zároveň  nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených  minimálne 25 bodov. 

Benefity a obmedzenia

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytne benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom uplatní obmedzenia. Všetky benefity a obmedzenia sú zverejnené na portáli finančnej správy. Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytnuté aj benefity   upravené priamo v príslušných právnych predpisoch. Sú nimi napr. zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, či určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Detailný popis kritérií ako aj všetky dôležité informácie k indexu daňovej spoľahlivosti budú postupne dostupné na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia