EkonomikaPodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 10. júna 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak zamestnanci prechádzajú od jedného zamestnávateľa k druhému (prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce), odovzdávajúci zamestnávateľ nemá povinnosť zamestnancov zo sociálneho poistenia odhlasovať a právny nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať.

Povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimitačný protokol), v ktorom uvedie deň, do ktorého zamestnancov zamestnával, meno a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo, názov a IČZ zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanec prechádza.

V delimitačnom protokole uvádza aj zamestnancov, ktorí sú v tom čase na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom voľne, sú práceneschopní a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému zamestnávateľovi neprechádzajú (teda napr. ukončia pracovný pomer), tých z registra poistencov odhlási. Zamestnanci v tejto súvislosti nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane k 1. dňu kalendárneho mesiaca, tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov za prevzatých zamestnancov za tento mesiac podá už len preberajúci zamestnávateľ.

Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane počas kalendárneho mesiaca (napr. k 15. júnu), pri podávaní tlačiva Mesačný výkaz poistného a príspevkov platia nasledujúce pravidlá:

  • ak odovzdávajúci zamestnávateľ nestratil právnu subjektivitu, bez ohľadu na to, či ešte zamestnáva alebo nezamestnáva iných neprechádzajúcich zamestnancov, tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov podáva odovzdávajúci a aj preberajúci zamestnávateľ, a to každý za kalendárne dni, v ktorých bol zamestnávateľom zamestnanca a zároveň každý zamestnávateľ odvedie poistné za jeho príslušnú časť kalendárneho mesiaca,
  • ak odovzdávajúci zamestnávateľ stratil právnu subjektivitu pred splnením povinnosti podať toto tlačivo, Mesačný výkaz poistného a príspevkov za celý kalendárny mesiac podá preberajúci zamestnávateľ.

Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

zdroj: FS SR