eKasaPodnikanie xa Publikované 2. mája 2019 zobraziť celý profil

Dňa 1. apríla 2019 sa virtuálna registračná pokladnica „VRP“ zmenila na eKasu. Zmenil sa vzhľad pokladničného dokladu. Na pokladničných dokladoch po novom pribudlo IČO, ID dokladu a OKP. Na doklade už viac nenájdeme ochranný znak „MF“ (viď obrázok nižšie).

Vzorový pokladničný doklad 

vzorový doklad

Podľa zákona *) je podnikateľ povinný vystaviť aktuálne platný vzorový pokladničný doklad na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých používateľov, vrátane tých, ktorí pokladnicu používajú v teréne (napr. jarmoky, trhy a pod.). Tento doklad musí byť dobre čitateľný a umiestnený na ľahko prístupnom mieste. Vzorový pokladničný doklad musí mať zvýraznené nasledovné informácie:

  1. Kód pokladnice
  2. Dátum
  3. Čas
  4. Celková suma

Ako vzorový pokladničný doklad nesmiete použiť neplatný doklad, ale len originál platného pokladničného dokladu z vašej virtuálnej registračnej pokladnice „VRP“.
Odporúčam vám, aby ste pokladničný doklad po vytlačení prefotili a až následne zvýraznili požadované údaje. Termopapier z pokladnice reaguje s náplňou zvýrazňovača a následne písmo veľmi rýchlo vybledne – čím sa tak stráca kvalita vzorového dokladu a po čase môže byť veľmi zle čitateľný.

Zákon presne nestanovuje, či má byť pokladničný doklad zväčšený alebo laminovaný. Takisto v zákone nie je uvedená povinnosť označiť pokladničný doklad nadpisom „Vzor“ alebo „Vzorový pokladničný doklad“ a ani popisom, čo ktorá zvýraznená položka znamená.

*)§  8 ods.5 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odseku 1, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e‑kasa klient.