DaneFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 7. februára 2018 zobraziť celý profil

V poslednej dobe sa ma viacerí pýtali na prípad (v súvislosti s odpočtom DPH), pokiaľ sa „našla“, „objavila“ faktúra z roku 2017 až teraz v roku 2018.

Ak si pozriete § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., tak platí:

„Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, MÁ DOKLAD podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d)“. – Toto nám dáva možnosť uplatniť si DPH z dokladu, KTORÝ MÁTE K DISPOZÍCII, a to kedykoľvek v priebehu roka, najneskôr však do 31.12. daného roka (proste odpočet si uplatníte vtedy, kedy vám to vyhovuje).

ALE PLATÍ AJ TOTO (druhá časť ods. 2 § 51): „Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).

– TAKŽE: Ak spoločnosť preukáže, že okrem splnenia hmotno-právnych nárokov spĺňa aj skutočnosť, že faktúru dostala až teraz, potom si môže odpočítať daň z tejto faktúry práve v tomto (aktuálnom) zdaňovacom období.
To znamená, že by ste mali dokázať, že ste doklad doteraz k dispozícii nemali (ani elektronický, ani mailový a ani iný).

ODPORÚČANIE: Na dokázanie toho, že ste faktúru nemali bude stačiť akákoľvek komunikácia z terajšieho obdobia (napríklad odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov, alebo mailová či písomná komunikácia o vyžiadaní si dokladu), z ktorej bude jasné, že túto faktúru spoločnosť do dnešného dňa neevidovala.

Zároveň odporúčam mať v internej smernici uvedené, akým spôsobom a k akému dátumu prijímané faktúry účtujete ešte do starého roka a tie čo prídu po tomto dátume už účtujete v novom roku. Rovnako to odporúčam mať v internej smernici podchytené aj z pohľadu DPH.