E-commerceE-shopyKontrolyObchodné právoPodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 22. júna 2023 zobraziť celý profil

Zákon sa vzťahuje na všetky prevádzky podnikateľov, e-shopy, vývojárov aplikácií, podomových predajcov a všetkých tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s konečnými spotrebiteľmi – fyzickými osobami. Predávajúcim sa tak zavádzajú ďalšie povinnosti a novinky v trestaní za porušenia.

V tomto novom právnom predpise na ochranu spotrebiteľa vystupujú orgány verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a to Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a orgány dohľadu:

 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Národná banka Slovenska
 • Štátny ústav na kontrolu liečiv
 • Nové povinnosti

  V zákone je tiež zadefinovaný obsah zápisnice z kontroly, možnosti dobrovoľných opatrení, ale aj opatrenie o blokovaní obchodníka, ak v dôsledku porušovania povinnosti dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov.

  Nový zákon prináša rozšírenie informačných povinností predávajúcich voči spotrebiteľom (napr. je potrebné uviesť aj telefónne číslo obchodníka), pri zľavách uvádzať aj pôvodnú nezľavnenú predajnú cenu, informácie o popredajnom servise a pod. Na druhej strane predávajúci môže poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa informácie aj v inom – cudzom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný.

  E-shopy

  Uvádzať informačné povinnosti pri predaji na diaľku je potrebné obchodníkom zakomponovať do obchodných podmienok tak, aby boli spotrebiteľovi poskytnuté jasne a zrozumiteľne, nakoľko dôkazne bremeno znáša predávajúci. Vo VOP je tak potrebné napr. uviesť adresu obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník koná, cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy, poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie, a pod.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iných nákladov alebo poplatkov, alebo informačnú povinnosť o úhrade nákladov na vrátenie tovaru, spotrebiteľ nie je povinný poplatky uhradiť a obchodník nemôže od spotrebiteľa požadovať úhradu týchto poplatkov.

  Každý kto predáva (aj na internete) vystupuje ako obchodník

  Zákon definuje, že povinnosti obchodníka, prevádzkovateľa online trhu, organizátora predajnej akcie, výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu, distribútora, iného hospodárskeho subjektu alebo osoby, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene uplatňuje alebo vymáha pohľadávku súvisiacu so zmluvou, podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie majú aj osoby, ktoré vykonávajú činnosť bez oprávnenia na podnikanie.

  Pokuty

  Orgán dohľadu môže uložiť obchodníkom pokuty v niektorých prípadoch pri opakovaných porušeniach až do výšky 5 % z celkového ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Sadzba pokuty za porušenie povinnosti sa zníži na polovicu, ak dohliadaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení. Zároveň pokuta za porušenie povinnosti podľa tohto zákona nesmie byť pre obchodníkov likvidačná.

  Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

  Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

  Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

  Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

  Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

  Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

  Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

  Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov