DaneFinančná správaInvestovanieTechnológie a inovácie xa Publikované 17. marca 2023 zobraziť celý profil

Neterba zabúdať na zákonom stanovené pravidlá, nakoľko každá osoba, či už podnikateľ alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení (fotovoltické panely) s celkovým inštalovaným výkonom nad desať kW, je povinná registrovať sa na colnom úrade. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Colný úrad je správcom spotrebných daní a jednou z nich je spotrebná daň z elektriny. Elektrina vyrobená z fotovoltického zariadenia je elektrinou vyrobenou z obnoviteľného zdroja.

Povinnosť platiť daň

Ak takéto zariadenie má celkový inštalovaný výkon do 10 kW (vrátane), tak elektrina v ňom vyrobená je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny a na výrobcu tejto elektriny sa nevzťahujú povinnosti voči colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane. Ak je však celkový výkon fotovoltického zariadenia vyšší ako 10 kW, tak výrobca takejto energie sa stáva elektroenergetickým podnikom a je povinný zaregistrovať sa u správcu dane, ktorým je miestne príslušná pobočka colného úradu.

Článok pokračuje pod reklamou

Hodnota 10 kW (vrátane) sa vzťahuje na jedno fotovoltické zariadenie. Ak má napríklad výrobca dve alebo viac prevádzok a na každej prevádzke má fotovoltické zariadenie s výkonom nižším ako 10 kW na zariadenie, tak registračnú povinnosť nemá. Výkon týchto zariadení sa pre účely správy spotrebnej dane z elektriny nespočítava, pretože každé zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa posudzuje samostatne.

Nutnosť mať certifikát

Registráciou však povinnosti pre dotknuté osoby nekončia. Elektrina vyrobená fotovoltickým zariadením je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny len v prípade, ak výrobca disponuje tzv. zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tento doklad vystavuje OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).  Ak výrobca preukáže výrobu elektriny zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie dodatočne, môže požiadať colný úrad o vrátenie už zaplatenej spotrebnej dane z elektriny. 

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia