Automobil v podnikaníDaneDaňové priznanieFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 4. februára 2021 zobraziť celý profil

Každá osoba, ktorá používa automobil na podnikanie, je povinná platiť daň z motorových vozidiel (DzMV). Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 je 31. marec 2021.

Ide o výnimočne predĺženú lehotu na podanie daňového priznania s ohľadom na stále aktuálnu pandémiu COVID-19. Finančná správa uviedla informáciu, že predvyplnené tlačivá nebudú k dispozícii ako tomu bolo v minulosti, použite náš postup a uľahčite si vyplnenie formuláru DzMV.

UPOZORNENIE: Pre zdaňovacie obdobie 2020 nebude daňovníkom vygenerované a predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, nakoľko generovanie sa vykonáva na základe údajov z posledného platného daňového priznania, ktoré má rovnaký formulár. Nový elektronický formulár  DMVv20 má rozdielne riadkové kontroly ako elektronický formulár DMVv15 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

zdroj: Finančná správa

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Používaním automobilu na podnikanie podľa § 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa má na mysli:

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,

b) účtovanie o vozidle podľa zákona o účtovníctve,

c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov,

d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo

e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom, ktorý je skutočným užívateľom vozidla alebo je zamestnávateľom a zamestnancom vypláca cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla.

Kedy podnikateľ skutočne používa vozidlo na podnikanie?

Úplne zjednodušene povedané, ak ho používa na dosahovanie alebo zabezpečenie svojich príjmov. Platí pritom, že podnikateľ nemusí vozidlo používať na podnikanie každý deň, stačí iba úmysel sústavne vykonávať podnikateľskú činnosť (napr. podnikateľ nemôže používať vozidlo na podnikanie počas celého roka kvôli povinnosti uzatvoriť prevádzky, povinnosť podať daňové priznanie trvá).

Spôsob účtovania, evidovania príjmov a uplatňovania výdavkov pritom nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, tj. aj vozidlo evidované na Slovensku, ale používané na podnikanie v zahraničí, je predmetom dane. 

Daňou z motorových vozidiel sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá kategórie:

L1e až L7e – motocykle, trojkolky, štvorkolky

M1 – osobný automobil

M2 a M3 – autobusy

N1 až N3 – nákladné vozidlá

O1 až O4 – prípojné vozidlá

Kategórie vozidiel sú uvedené v § 4 zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a v nariadení EÚ 2018/858Predmetom dane nie je napr. traktor, pracovný stroj, snežný skúter a pod., ani historické alebo športové vozidlo (§127 ods. 6, ods. 8ods. 9 zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), ani špeciálne vozidlo v zmysle vyhlášky č. 133/2018 Z.z.  (určené na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy, napr. obytný automobil). 

Článok pokračuje pod reklamou

Od dane je oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť – daňové priznanie sa nepodáva,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany – oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme – oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe – je dôležité sledovať účel podnikania daňovníka, t.j. dosahovanie a udržanie príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby; oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní.

V praxi môže nastať situácia, že vozidlo síce je predmetom dane, ale je od dane oslobodené, tj. vypočítaná daň v daňovom priznaní bude nula a napriek tomu je daňovník povinný podať daňové priznanie. Oslobodenie od dane sa v daňovom priznaní uvádza na riadku 11. Ak bolo vozidlo oslobodené od dane počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník už ďalšie riadky v priznaní nevypĺňa.

Za vozidlá, ktoré sú predmetom dane, platí daň daňovník, teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade – podnikateľ používa svoje vlastné vozidlo na podnikanie,

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku – daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená – daňovníkom je skutočný užívateľ vozidla,

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie – daňovníkom je skutočný užívateľ vozidla, napr. živnostník používa na podnikanie automobil, ktorý patrí jeho manželke, ktorá nepodniká, 

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie – napr. daňovníkom je prevádzkovateľ taxislužby, ktorý vypláca taxikárom cestovné náhrady a taxikári nepoužívajú svoje súkromné vozidlá na ďalšie podnikanie.

Pre správe určenie základu dane je potrebné vychádzať z technického preukazu. Základom dane môže byť:

 1. výkon motora v kW – ak ide o vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil),
 2. zdvihový objem valcov motora v cm3 – ak ide o osobné vozidlo kategórie L a M1,
 3. najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu – ak ide o úžitkové vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

V daňovom priznaní sa vypĺňajú riadky 06, 07, 08, 09. 

Novelou zákona účinnou od 1.12.2020 došlo k úprave ustanovení týkajúcich sa sadzby dane. Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a. V daňovom priznaní sa sadzba dane uvádza na riadku 12. Pre zdaňovacie obdobie 2020 už daňovník nezaraďuje v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade.

Pre zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa § 7 je dôležité uviesť správny dátum na riadku 01 „Dátum prvej evidencie vozidla“, keďže ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od mesiaca prvej evidencie. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II. 

Ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3

a) zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c) zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d) použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),

e) zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

f) zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3

a) zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c) zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d) zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),

e) zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

f) použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Napríklad: Vozidlo sa začne používať na podnikanie dňa 1.10.2020. Dátum vzniku daňovej povinnosti je 1.10.2020. Ročná sadzba dane sa od 1.10.2020 do 30.9.2023 zníži o 25 %, od 1.10.2023 do 30.9.2026 zníži o 20 %, od 1.10.2026 do 30.9.2029 zníži o 15 %. Až odo dňa 1.10.2029 sa bude používať na výpočet dane ročná sadzba dane v plnej výške. 

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.

Ročná sadzba dane sa zníži o 50 % pre

a) hybridné motorové vozidlo (v dokladoch je uvedený druh paliva/zdroj energie HEV alebo PHEV),

b) motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),

c) motorové vozidlo na vodíkový pohon.

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane zníži o 50 %. Kombinovanou dopravou sa rozumie premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní na riadkoch 13 a 15.

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti sa uvádza na riadku 02 v daňovom priznaní. Ak daňová povinnosť trvá z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, riadok 02 sa nevypĺňa. 

Daňovník vyplňuje vznik / zánik daňovej povinnosti iba vtedy, ak pri vozidle vznikla / zanikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. 

Príklad: Podnikateľ začal používať vozidlo na podnikanie odo dňa 1.7.2019. Na riadku 02 v daňovom priznaní za rok 2019 uvedie dátum vzniku daňovej povinnosti 1.7.2019. V daňovom priznaní za rok 2020 daňovník už riadok 02 nebude vypĺňať. 

Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť, tieto riadky daňovník nevypĺňa, ale opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovník uvádza v oddiele VII. – Poznámky.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Všeobecne vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti, tj. v ktorom sa začalo auto používať na podnikanie. Platia dve výnimky:

 1. daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie;
 2. daňová povinnosť vzniká novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka, ak k zmene v osobe daňovníka dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca pri tom istom predmete dane. 

Treba zdôrazniť, že žiadne vozidlo nemôže byť predmetom dane viac ako 12 kalendárnych mesiacov. To platí aj vtedy, keď dôjde k zmene v osobe daňovníka v priebehu kalendárneho mesiaca, a aj vtedy, keď tomu istému daňovníkovi zanikne daňová povinnosť a zároveň opätovne vznikne daňová povinnosť na ten istý predmet dane. 

Napríkad: Podnikateľ ukončí podnikanie dňa 1.6.2020 a následne 30.6.2020 sa rozhodne živnosť opäť založiť. Za obdobie 1.1.2020 – 30.6.2020 je povinný podať jedno daňové priznanie v lehote do 31.7.2020 a za obdobie 1.7.2020 – 31.12.2020 je povinný podať druhé daňové priznanie.

K zániku daňovej povinnosti dochádza v posledný deň mesiaca, v ktorom došlo k

a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, 

c) vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,

d) zániku daňovníka bez likvidácie,

e) vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,

f) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý je skutočným užívateľom vozidla alebo zamestnávateľom vyplácajúcim cestovné náhrady zamestnancom, ktorí používajú vlastné vozidlo.

V súvislosti s prerušením podnikania došlo k zmene zákona s účinnosťou od 1.1.2020. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa zánik daňovej povinnosti týkal iba ukončenia podnikania. Od 1.1.2020 platí stav, že napr. ak v priebehu zdaňovacieho obdobia podnikateľ preruší živnosť a o pár mesiacov aj živnosť ukončí, daňovník si vysporiada daň z motorových vozidiel v lehote jeden mesiac už od konca mesiaca, kedy došlo k prerušeniu živnosti. Ak neskôr živnosť ukončí, nemusí už podávať daňové priznanie. 

Napríklad: Podnikateľ preruší živnosť dňa 25.9.2020, následne dňa 25.12.2020 živnosť ukončí. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel uplynie dňa 31.10.2020 a zdaňovacie obdobie bude od 1.1.2020 do 30.9.2020. 

Ak sa auto nepoužíva na podnikanie počas celého roka, tzn. ani jeden deň v zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, daňová povinnosť zaniká 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a v lehote do 31.1. po uplynutí zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať Oznámenie o zániku daňovej povinnosti. V tomto prípade sa daňové priznanie nepodáva. 

Napríklad: Vozidlo bolo naposledy používané na podnikanie v roku 2019 a celý rok 2020 nebolo o ňom účtované, ani neboli uplatňované žiadne výdavky s ním súvisiace. Daňovník podá do 31.1.2021 oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Daňovník nie je povinný v priebehu roka 2020 urobiť žiaden úkon. 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu na tlačive s označením DMVv20.

Zákon jasne špecifikuje situácie, v akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie:

 1. do 31.3.2021 za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1.1.2020 a končia najneskôr 28.2.2021;
 2. ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia;
 3. ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia;
 4. ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia,
 5. ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia,
 6. ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

V lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná, ak presiahne sumu 5 eur.

Na účely stanovenia povinnosti platiť preddavky na daň sa na riadku 40 v daňovom priznaní uvádza predpokladaná daň (súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane).

Podľa výšky predpokladanej dane sa určuje povinnosť daňovníka platiť preddavky na daň, ktoré môžu byť:

 1. mesačné – ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur,
 2. štvrťročné – ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Daňovník vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daň z motorových vozidiel – forma podania

Ak je daňovník povinný doručovať finančnej správe podania elektronicky, vyplnené daňové priznanie odošle elektronicky. Daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky, môžu poslať daňové priznanie poštou alebo ho odovzdať osobne do podateľne na miestne príslušnom daňovom úrade.