DaneDaňové priznanieFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 13. januára 2021 zobraziť celý profil

Blíži sa termín na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020 a ako každý rok, tak aj v predchádzajúcom roku bolo prijatých množstvo legislatívnych zmien. Niektoré zmeny sa budú týkať iba úzkeho okruhu daňovníkov, no niektoré budú mať vplyv na všetkých.

Daňové priznanie

Fyzické osoby

Fyzické osoby môžu podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „DPFO“) na tlačive:

 1. Typ A – podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti a nie sú od dane oslobodené, alebo
 2. Typ B – podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nie sú oslobodené od dane, tzn. daňovník, ktorý má okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy, alebo má iba príjmy odlišné od príjmov zo závislej činnosti.

Fyzická osoba je podľa § 32 povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak za rok 2020:

 1. dosiahla zdaniteľný príjem vyšší ako 2 207,10 eur,
 2. dosiahla zdaniteľný príjem nižší ako 2 207,10 eur, ale vykazuje daňovú stratu,
 3. dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vyššie ako 2 207,10 eur, ak plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
 4. dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vyššie ako 2 207,10 eur, ak plynú zo zdrojov v zahraničí,
 5. dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vyššie ako 2 207,10 eur, ak nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
 6. dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vyššie ako 2 207,10 eur, ak daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania,
 7. dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vyššie ako 2 207,10 eur, ak je daňovník povinný zvýšiť základ dane v prípade predčasného výberu z doplnkového dôchodkového sporenia a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane v sume príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 8. daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 9. daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a pri ktorých sa daňovník rozhodne daň vyberanú zrážkou z príjmov považovať za preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.

Osoby, ktoré nie sú povinné podať daňové priznanie k DPFO, sú vymenované v § 32 ods. 4, napr. osoby, ktoré poberali iba príjmy oslobodené od dane.

Daňové priznanie k DPFO môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie, ale je to preňho výhodnejšie, pretože mu vznikne nárok na vrátenie preplatku (daňový úrad na žiadosť daňovníka vráti preplatok, ktorého suma je vyššia ako 5 eur), napr.:

 • zamestnanec, ktorý dosiahol v roku 2020 zdaniteľný príjem nižší ako 2207,10 eur a  v daňovom priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške,
 • študent zamestnaný na základe dohody o brigádnickej práci študenta, ktorý dosiahol v roku 2020 zdaniteľný príjem nižší ako 2207,10 eur a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,
 • poberateľ starobného dôchodku, ktorý dosiahol v roku 2020 zdaniteľný príjem nižší ako 2207,10 eur a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,
 • daňovník, ktorý bol časť roka na materskej alebo rodičovskej dovolenke a časť roka poberal príjem zo závislej činnosti na území Slovenskej republiky nižší ako 2207,10 eur a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,
 • daňovník, ktorý bol časť roka nezamestnaný a časť roka poberal príjem zo závislej činnosti v celkovej sume nižšej ako 2207,10 eur a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,
 • daňovník, ktorý bol zamestnaný na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti a poberal príjem v celkovej sume nižšej ako 2207,10 eur a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,

Právnické osoby

Právnické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej „DPPO“) podľa § 41. Aj tu platia výnimky a daňové priznanie k DPPO nie je povinný podať:

 1. daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 2. občianske združenia, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b), napr. členské príspevky,
 3. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.
 4. daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) (napr. výnosy z kostolných zbierok a cirkevných úkonov) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehoty na podávanie

Daňové priznanie k DPFO a k DPPO sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 uplynie dňa 31.3.2021. V tejto lehote je daň aj splatná.

Lehotu na podanie daňového priznania DPFO a DPPO možno predĺžiť na základe oznámenia, ktoré podá daňovník príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. V prípade doručenia tohto oznámenia sa lehota predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace (do 30.6.2021)  alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (do 30.9.2021). Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník zrušil živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená.

V prípade nepodania daňového priznania v zákonnej lehote hrozí daňovníkovi pokuta vo výške od 30 eur do 16 000 eur.

V nadväznosti na povinné nemocenskédôchodkové poistenie platené do Sociálnej poisťovne môže byť v niektorých prípadoch výhodné podať daňové priznanie k DPFO neskôr v predĺženej lehote.

Príklad 1: Daňovník založil živnosť v priebehu roka 2020. Ak je daňové priznanie k DPFO za rok 2020 podané v riadnej lehote do 31.3.2021 a zdaniteľný príjem z podnikania je vyšší ako 6 552 eur, povinnosť platiť poistenie do Sociálnej poisťovne vznikne od 1.7.2021. Ak fyzická osoba využije predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, povinnosť platiť odvody vznikne až 1.10.2021. V tomto prípade je ale potrebné zvážiť fakt, že fyzická osoba nebude oprávnená čerpať napr. nemocenské a ošetrovné (keďže nebude nemocensky poistená osoba).

Príklad 2: Daňovník bude v nasledujúcom roku povinný platiť poistenie do Sociálnej poisťovne vo vyššej sume než doposiaľ. Neskorším podaním daňového priznania k DPFO si vie jednoducho posunúť túto povinnosť a začať platiť vyššie odvody do Sociálnej poisťovne až od 1.10.2021.  

Ak však daňovníkovi vznikne v budúcom roku povinnosť platiť poistenie do Sociálnej poisťovne v nižšej sume ako doposiaľ, je preňho výhodné podať daňové priznanie v riadnej lehote. Odvody v nižšej sume bude povinný platiť už od 1.7.2021. Táto situácia nastane, ak daňovníkovi poklesli „tržby“ v minulom zdaňovacom období.

Základ dane z príjmov FO

Mení sa výpočet základu dane fyzickej osoby (§ 4 ods. 1), ktorá má zároveň aj príjem zo závislej činnosti aj príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V nadväznosti na § 11 ods. 13 si daňovník najprv odpočíta nezdaniteľnú časť základu dane od príjmov zo závislej činnosti. Čiastkový základ dane z aktívneho podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane len v tom prípade, ak nezdaniteľná časť základu dane prevyšuje čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti.

Preddavky na daň

Od roku 2020 sa zvyšuje hranica pre povinnosť platiť preddavky na daň zo sumy 2 500 eur na sumu 5 000 eur aj pre fyzické osoby aj pre právnické osoby:

 • Mesačné preddavky na daň z príjmov platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Štvrťročné preddavky na daň z príjmov platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti.

Preddavkové obdobie začína 1.4.2021 a končí 31.3.2022, ak nejde o daňovníka s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania.

Napr. Daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2021. Nové preddavkové obdobie trvá od 1.7.2021. Zároveň platí, že ak daňovníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky na daň aj na základe daňového priznania za rok 2019, musí platiť tieto preddavky až do 30.6.2021.

§ 42 ods. 8 sa zjednotila lehota splatnosti vyrovnania preddavkov na daň u nových daňovníkov s ostatnými daňovníkmi. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná každý daňovník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní, tzn. ak je lehota na podanie daňového priznania 31.3.2021, vyrovnanie je splatné do 30.4.2021. (Pozn.: Do 31.12.2019 daňovník, ktorý podával daňové priznanie prvýkrát, sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovnal v lehote na podanie daňového priznania).

Ak daňovník predpokladá v nasledujúcom zdaňovacom období daň v sume nižšej než je celková suma preddavkov na daň, môže požiadať správcu dane o určenie preddavkov inak. Súčasťou žiadosti musí byť účtovná závierka alebo finančná analýza a uvedenie dôvodu, kvôli ktorému sa žiada určenie platiť preddavky v inej výške ako to vyplýva z podaného daňového priznania. Podanie žiadosti je bezplatné a robí sa cez všeobecné podanie. 

Nezdaniteľná časť základu dane

Fyzická osoba si môže základ dane v roku 2020 znížiť o nezdaniteľnú časť § 11 v týchto sumách:

 1. na daňovníka v sume 4 414,20 eur, ak je jeho základ dane (súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) menej ako 19 506,56 eur,
 2. na manželku/manžela v maximálnej sume 4 035,84 eur,
 3. na doplnkové dôchodkové sporenie v maximálnej sume 180 eur,
 4. preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou v úhrne najviac do výšky 50 eur (tiež možné uplatniť aj na manžela/manželku a dieťa)

Sadzba dane

Pri podávaní daňového priznania k DPFO  alebo DPPO za zdaňovacie obdobie 2020 sa môže prvý krát použiť sadzba dane 15 % pre:

 1. fyzickú osobu z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 100 000 eur,
 2. právnickú osobu zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur.

Od 1.1.2021 sa znižuje hranica 100 000 eur na 49 790 eur pri aktuálnom znení § 4 ods. 1 zákona o DPH.

Zaokrúhľovanie

Zjednodušuje sa mechanizmus zaokrúhľovania a všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta a zaokrúhlia sa matematicky.

Výdavky

Podľa zákona o dani z príjmov si môže živnostník uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Živnostník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, a to:

 1. tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 20 000 eur – v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.
 2. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11) o príjmoch, daňových výdavkoch, majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch – formu vedenia daňovej evidencie si môže daňovník zvoliť sám, nie je predpísaná,
 3. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva – len pri vedení účtovníctva, je daňovník povinný podávať účtovné výkazy spolu s daňovým priznaním.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňová strata

Pri daňovej strate vykázanej v daňovom priznaní za rok 2020 sa predlžuje doba, počas ktorej je možné umorovať daňovú stratu zo štyroch na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, tzn. stratu vykázanú za rok 2020 bude možné umorovať v rokoch 2021 – 2025. 

Daňovú stratu je možné odpočítať najviac do výšky 50 % základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane z príjmov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a má príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak nejde o mikrodaňovníka). Od roku 2020 sa teda ruší povinnosť umorovať daňovú stratu rovnomerne.

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 môže daňovník uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2019

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b korona zákona č. 67/2020 Z. z., zvyšné časti daňových strát vykázaných za roky 2016 až 2018 uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k pandémii a schváleniu korona zákona.

Čo robiť pred podaním daňového priznania

Zisťovanie skutočného stavu pohľadávok a záväzkov by mala byť automatickou súčasťou koncoročných aktivít a napomáha ich správnemu evidovaniu. Keďže živnostník pri výpočte základu dane porovnáva príjmy a výdavky, je vhodné uhradiť ešte pred koncom roka všetky záväzky, vrátane preddavkov na zdravotné poistenie a odvodov do Sociálnej poisťovne (aj záväzky s dátumom splatnosti až v roku 2021 uhradené v roku 2020 vstupujú do základu dane v roku 2020)   

Nad výsledkom hospodáreniaoptimálnou výšku dane je vhodné zamýšľať sa ešte v priebehu zdaňovacieho roka.

Živnostník si vie znížiť základ dane napr. kúpou zásob materiálu alebo tovaru, kúpou majetku (zjednodušene povedané, pri hmotnom majetku s obstarávacou cenou nižšou ako 1700 eur si môže v celej hodnote ponížiť základ dane, pri cene vyššej ako 1700 eur vstupujú do základu dane iba odpisy).

Mnohé úkony je potrebné ale urobiť ešte v priebehu roka. Preto je veľmi dôležité, ak podnikateľ komunikuje so svojim účtovníkom v priebehu celého roka a nezostane zaskočený výškou dane, keď je už neskoro