Účtovníctvo xa Publikované 21. decembra 2020 zobraziť celý profil

Čerpali ste finančné prostriedky z projektu „Prvá pomoc“? V tom prípade vás vyzve UPSVaR na spoluprácu a ste povinný vyplniť a zaslať nasledovné údaje. Dokument zasielajú automaticky.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.

Údaje uvádza za všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok. 

Zamestnávateľ pre účely monitorovania projektu a overenia poskytnutých údajov vytvorí internú databázu osôb podporených v rámci projektu Prvá pomoc v členení: 

meno ǀ priezvisko ǀ rodné číslo ǀ muž/žena ǀ vek do 25 r. ǀ vek 25 – 54 r. ǀ vek nad 54 r. ǀ základné alebo nižšie sekundárne vzdelanie ǀ vyššie sekundárne alebo post sekundárne vzdelanie ǀ terciárne vzdelanie ǀ udržal si pracovné miesto 6 mesiacov po skončení pomoci 

Príklad: Meno Priezvisko RČ M/Ž <25 r. 25 – 54 r. >54 r. ZŠ SŠ VŠ Udrž. Miesto 
Eva Nová 9999999999 Ž 
Ján Rýchly 1111111111 

 Z praktického hľadiska odporúčame používať v databáze hodnotu „1“ ak je daná charakteristika pre danú osobu platná a hodnotu „0“ ak daná charakteristika pre príslušnú osobu neplatí. Prostredníctvom filtra na stĺpci „M/Ž“ je potom možné vytriediť zamestnancov podľa pohlavia a za ostatné charakteristiky vypočítať súčty hodnôt „1“ vo všetkých stĺpcoch. 

Internú databázu je potrebné zabezpečiť z hľadiska ochrany osobných údajov a na požiadanie ju sprístupniť orgánom kontroly a auditu, a to aj po skončení projektu, minimálne do 31.12.2028. Minimálne do tohto dátumu je potrebné uchovávať aj ďalšiu dokumentáciu o účastníkoch projektu, a to v rozsahu podľa Zákonníka práce, prípadne iných predpisov platných pre zamestnávanie fyzických osôb. 

Za osobu podporenú v rámci projektu Prvá pomoc sa považuje fyzická osoba v pracovnom pomere so zamestnávateľom, na úhradu mzdy ktorej požadoval zamestnávateľ finančný príspevok od poskytovateľa v sledovanom období, t. j. marec až jún 2020. V prípade, ak má zamestnávateľ s jednou fyzickou osobou viac ako jeden pracovný pomer, túto fyzickú osobu uvedie v internej databáze a v štatistickom formulári len raz

Článok pokračuje pod reklamou

Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období marec až jún 2020, alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“ projektu Prvá pomoc. 

Záväzkom automaticky vyplývajúcim z čerpania pomoci je zachovanie zamestnanosti podporenej osoby do dňa skončenia pomoci. Následne je potrebné 6 mesiacov po ukončení pomoci vykázať stav zamestnanosti podporených osôb. Za účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci sa považujú tie fyzické osoby, ktoré boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom aj v posledný deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok na udržanie pracovného miesta zamestnanca. Napr. ak bol príslušný zamestnanec uvedený v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za jún 2020, je účastníkom, ktorý si udržal pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci, ak jeho pracovný pomer so zamestnávateľom stále trvá aj ku dňu 31.12.2020

Povinné údaje vo formulári sú aj IČO zamestnávateľa a číslo dohody, na základe ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol zamestnávateľovi finančné príspevky na udržanie pracovných miest. 

Vyplnením formulára zamestnávateľ zároveň prehlasuje, že predložený štatistický výkaz o účastníkoch projektu je vyplnený pravdivo, úplne a správne a v súlade s údajmi o účastníkoch projektu, ktoré má k dispozícii pre účely personálnej agendy a zároveň neobsahuje duplicitné informácie o účastníkoch projektu, to znamená, že fyzická osoba je vo výkaze uvedená len raz. 

Záväzný termín na poskytnutie údajov je do 11. januára 2021 

zdroj: UPSVaR SR