Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 3. apríla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa odporúča platiteľom poistného na sociálne poistenie venovať pri platbách veľkú pozornosť uvádzaniu identifikačných údajov. V prípade, že fyzická alebo právnická osoba neuvedie správne identifikačné údaje platby a požiada pobočku Sociálnej poisťovne o jej preúčtovanie, Sociálna poisťovňa nie je povinná žiadosti vyhovieť.

Bez uvedenia identifikačných údajov Sociálna poisťovňa sama určí spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ku konkrétnemu obdobiu

Takáto platba poistného sa priradí k predpisu poistného na najstaršie neuhradené obdobie.
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie uviesť špecifický symbol a variabilný symbol.

Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, len pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia. Variabilný symbol je číslo, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu odporúča Sociálna poisťovňa bezodkladne kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá sociálne poistenie vykonáva

zdroj: Sociálna poisťovňa