Cestovný ruchEkonomikaFinancieGastronómia a hotelierstvoKoronavírus COVID-19Obchod a službyPrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 9. decembra 2021 zobraziť celý profil

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal ďalšiu vyhlášku, ktorá upravuje režim otvorenia prevádzok a obmedzuje vstup osôb do vybraných. Túto vyhlášku môžeme nájsť pod číslom 290/2021 vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce do prevádzok podľa definície ÚVZ SR

Za osoby v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a)  osoba kompletne očkovaná (O),

b)  osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu (T),

c)  osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (P).

Podľa vyhlášky sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky s výnimkou nasledovných

Do prevádzok v tomto zozname môžu vojsť všetky osoby:

1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,

2. prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

3. predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

4. predajne drogérie,

5. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

6. predajne novín a tlačovín,

7. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

8. výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

9. zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

10. výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

11. predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

12. prevádzky telekomunikačných operátorov,

13. prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

14. práčovne a čistiarne odevov,

15. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

16. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

17. služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,

18. prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

19. taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 3,

20. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

21. prevádzky kľúčových služieb,

22. zberné dvory,

23. obchodné miesta sieťových odvetví,

24. služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania,

25. predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb (domácimi potrebami sa na účel tejto vyhlášky rozumie drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktoré náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),

26. prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu, alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

27. nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

28. zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

29. obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 4,

30. prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu hromadných podujatí podľa platnej a účinnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,

Prevádzky, do ktorých môžu vojsť osoby v režime OTP

1. prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzky, do ktorých môžu vojsť osoby v režime OP

1. prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (POZOR, účinnosť až od 25.12.2021),

2. prevádzky zariadení verejného stravovania alebo wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok podľa bodu vyššie (POZOR, účinnosť až od 25.12.2021),

3. prevádzky fitness,

4. prevádzky autoškôl,

5. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, manikúr alebo pedikúr,

6. prevádzky lanových dráh a vlekov,

7. všetky iné maloobchodné prevádzky, neuvedené v bodoch 1-31, 1, 1-6.

Nerozumiete veľmi týmto nariadeniam? Alebo chceli by ste možno vedieť informácie z prvej ruky? Kontaktujte odborníkov, ktorí vám operatívne poradia v každej situácii. Pre vaše podnikanie dostanete ihneď zaručené informácie a postupy tak, aby ste podnikali v súlade so zákonom.