E-shopyManažmentStrategický manažment xa Publikované 23. marca 2021 zobraziť celý profil

SWOT analýza ako technika definície Slabých, Silných stránok, Potenciálu a Hrozieb sa pripisuje Albertovi Humphreymu, ktorý viedol výskumný projekt na Stanfordskej univerzite v 60-tych a 70-tych rokoch používajúc údaje o podnikoch z Fortune 500 (Ranking 500 najlepších spoločností v USA na základe hrubého príjmu.) 

Najväčšie riziko, ktoré vyplýva z definovania SWOT je, že sa stane iba zoznamom, ktorý nemá následné kroky. 

Best practice: Práve preto som sa často stretol s tým, že SWOT analýza “nemá dobré meno.” Všetci ju totiž poznáme. Mnoho ľudí si myslelo, že nefunguje.  Áno, to je sčasti pravda. Ak si len “nakreslíme” SWOT a nebudeme pokračovať  v tých najdôležitejších krokoch tak naozaj fungovať nebude. To by sme sa potom mohli hnevať aj na auto, ak ho nenaštartujeme a ono nebude jazdiť. V ďalšej časti je postup ako SWOT analýzu naštartovať.

Najdôležitejšie v tomto procese je následne definovať kroky, ktoré nám pomôžu v rámci Paretovho pravidla (definícia a aplikácia v ďalšej časti knihy) najviac naštartovať činnosti, ktoré budú podporovať, resp. eliminovať jednotlivé časti SWOT. 

Príklady: 

 • Ktoré sú naše 3 najsilnejšie stránky a ako ich využiť čo najviac? 
 • Ktoré sú naše 3 najslabšie stránky a ako ich čo najskôr eliminovať? 
 • Čo je náš najväčší potenciál a ako z neho čo najskôr spraviť silnú stránku? 
 • Ktoré hrozby dokážeme eliminovať a byť pripravení v rámci aktívnej (nie reaktívnej stratégie) 
 • Vždy zapojme do tohto procesu manažérsky tím a následne rozdeľme kompetencie. 

SWOT analýza je cieľ a smer procesu. Nie tabuľka

Slabé stránky a silné stránky – je to najdôležitejšia časť celej analýzy. Hlavne v čase krízy (samozrejme to platí vždy) je potrebné byť k sebe úprimný. Musíme si nastaviť reálne zrkadlo. Nepreceňme svoje sily a nezatajujme naše slabé stránky. Pretože stále platí, že organizácia je tak silná ako jej najslabší článok.

Silné stránky (Strengths) – Silné stránky našej organizácie, na ktorých môžeme postaviť  následné plánovanie, aktivity a komunikáciu.

Slabé stránky (Weaknesses) – Slabé stránky našej organizácie, ktoré nás môžu brzdiť v dosahovaní cieľov a plnení aktivít. Sú to tie, kde vykazujeme chybovosť, reklamácie, predlžovanie procesu či dokonca sťažnosti.

Príležitosti (Opportunities) – Príležitosti na trhu, ktoré nám môžu priniesť pozitívny efekt a vďaka nim sa dokážeme udržať v dobrej kondícii.

Ohrozenia (Threats) – Hrozby na trhu, ktoré nás ohrozujú a dokážu naše podnikanie poškodiť.

V rámci každej z týchto oblastí musíme byť veľmi konkrétni a všetky slúžia ako prvý bod v procese:

 • Stratégie
 • Plánovanie
 • Definície cieľov
 • Rozdelení kompetencií
 • Využití zdrojov

Čo najviac sa držme faktov a pre informácie získané v swot analýze  získajme relevantné a exaktné dáta.

Cieľom je získať relevantné dáta, ktoré nám poskytnú odpovede, nie čo najviac dát.

Obracajme sa na odborníkov vo firme alebo externú silu. Zapájajme špecialistov. Teraz nie je čas si „myslieť“, „pevne veriť“, „dúfať“ alebo „cítiť“.

Toto sú presne slová, ktoré používajú manažéri, ktorí sa nedržia faktov.

Ak nám niekto povie: “Malo by to tak byť.” – zbystrime zmysly. Väčšinou ten človek netuší kde je pravda a nepozná správny postup, len to nechce priznať. 

My musíme byť tí, ktorí môžu „cítiť“, že to dokážeme ak máme za rozhodnutím relevantné dáta.

Verte mi. Hore spomenuté slová používajú ľudia, ktorí často končia neúspechom.

My si to nemôžme a nechceme dovoliť.

Článok pokračuje pod reklamou

Silné stránky

Buďme veľmi konkrétni a zamerajme sa na Silné stránky, ktoré sú definovateľné a využiteľné.

Nie. Silná stránka nie je súdržnosť ani vysoká motivácia. To sú dôsledky riadenia.

Silná stránka je napríklad – Nízka úverová angažovanosť a vysoké finančné rezervy. Alebo to môže byť aj vysoká miera online interakcií už pred udalosťami na trhu, ktorá sa dá využiť na ešte vyššiu mieru interakcií.

Toto je iba prvý stupienok, ktorý nám pomôže pochopiť a jasne si rozdeliť jednotlivé časti, s ktorými sa bude ďalej pracovať.

Slabé stránky

Znova, tak ako v predošlej časti sa zameriame na konkrétne stránky, ktoré negatívne ovplyvňujú naše fungovanie resp. ktoré boli problémové už pred vznikom situácie na trhu. Je veľmi pravdepodobné, že činnosti, ktoré nefungovali už pred krízou počas krízy budú pomaly vybuchovať ako míny.

Nie, nie je to lenivosť ani nízka angažovanosť. Znova sú to iba dôsledky riadenia.

Slabá stránka je napríklad cash flow alebo vysoká úverová angažovanosť.

Slabá stránka je ťažkopádna logistika a chybovosť v procese dodania.

Zásadne buďme k sebe úprimní. Teraz je čas nasypať si popol na hlavu. Ak nie sme ochotní a schopní to spraviť, môžeme pokojne potopiť naše podnikanie alebo ho nesmierne poškodiť.

Best practice: V jednej firme, v ktorej som pôsobil, neboli ochotní priznať svoje slabé stránky. Bola to IT firma, ktorá  venovala plánovaniu a brainstormingom 80% času. Iba 20% času  zostalo na akcieschopnosť. Keď sme tento čas merali, nezvažovali iné spôsoby riadenia a bránili sa nevyhnutnej zmene. Dnes táto firma neexistuje. Čo je však veľmi nebezpečné je, že tento príbeh sa odohral v najlepších časoch ekonomickej aktivity. Teraz je na ceste recesia alebo dokonca kríza.

Príležitosti

Konkretizujme dôkladne externé príležitosti, ktoré bude možné na trhu využiť. 

Jednou z možností je aj transformácia podnikania. Tiež môžeme nájsť nové trendy, ktoré ako firma dokážeme využiť v budúcnosti. Ak si ich veľmi konkrétne rozpíšeme a bude sa realizovať swot analýza daného procesu, tak sme schopní nájsť nové cesty pre ozdravenie a zlepšenie nášho podnikania. Je to časť s nesmierne vysokou prioritou. Samozrejme v časti príležitosti je dôležité dodržiavať už spomenuté etické pravidlá a nevyužívať strach a paniku na obohatenie sa.

To sú práve praktiky, ktoré sú na sociálnych sieťach nazývané „hyenizmom“ a často majú tak vysoký engagement, že zničia firme meno behom pár hodín, či dní.

Hrozby

V rámci celej analýzy musíme mať triezvy pohľad a na každú časť sa pozerať s chladnou hlavou. Predikcií vývoja trhov, epidémie či dopadov na ekonomiku je možné nájsť stovky až tisíce. Každý sa snaží zviesť na mediálnej vlne. 

My musíme hľadať dôveryhodné zdroje, ktoré sa vyjadrovali k daným témam vždy a považujú sa za odborníkov.

Pomenovanie konkrétnych hrozieb je znova veľká priorita.

Hrozba síce je pokles ekonomiky. Ak však do hrozieb napíšeme pokles ekonomiky tak je to veľmi všeobecná fráza, ktorá nemá žiadne kontúry.

Hrozba je napríklad pokles dopytu o 70% v dôsledku šetrenia našej cieľovej skupiny.

Dôvody budú obavy na trhu, zvýšenie nezamestnanosti a odložená spotreba.

Následne, keď máme SWOT analýzu hotovú je dôležité začať robiť analýzy a predikcie. Koľko nám vydržia rezervy? Ako ich vieme efektívne využiť? . . . .

Otázok, môže byť naozaj veľa a je dôležité, aby sme sa zamerali na tie zásadné. Podnikáme v danom odvetví. Poznáme konkurenciu, poznáme prostredie.

Zamerajme sa na všetky dostupné informácie.

Vyberieme tie dôležité. Tie, ktoré sú Top prioritné faktory (TPF).

Analyzujme každý kvadrant a začnime prijímať rozhodnutia. Posunie nás to k akcieschopnosti a hlavne budeme mať pevné základy našich rozhodnutí. Ak sa budeme počas krízových období rozhodovať pocitovo, tak to zaváňa veľmi zlým scenárom.

Best practice: Vo firme, kde som pôsobil sme realizovali veľmi detailnú SWOT analýzu.

 1. Definovali sme TOP Priority
 2. Získali sme maximum možných informácií a spravili celkovú analýzu (zapojili sme všetkých špecialistov firmy)
 3. Zosumarizovali sme podklady a spravili sme predikcie a scenáre (1. Pozitívny, Neutrálny, Negatívny, Katastrofický do zálohy (ten sa dnes bude hodiť)
 4. Vedeli sme robiť kvalifikované rozhodnutia o využití kapacít, zdrojov, šetrení nákladov a investíciách.
 5. Firma zvýšila svoj zisk o 23%.
zdroj: David Kálman

Potrebujete pomôcť so SWOT analýzou? Kontaktujte ma na e-mail: david@davidkalman.sk