Krízový manažmentZmeny v legislatíve xa Publikované 7. marca 2022 zobraziť celý profil

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu poskytnúť ubytovanie a sociálne služby ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) vydalo usmernenie, na základe ktorého budú môcť v zariadeniach sociálnych služieb ubytovať osoby prichádzajúce z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom. V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok budú mať nárok aj na poskytnutie sociálnej služby.

Podľa aktuálnych odhadov príde na Slovensko cca 120-tisíc osôb z Ukrajiny. Predpokladá sa, že približne 10 percent z nich, t.j. asi 12-tisíc ľudí bude potrebovať pomoc pri zabezpečení starostlivosti, či už pomocou kompenzácií (peňažné príspevky) alebo v systéme sociálnych služieb. V tomto prípade ide predovšetkým o pomoc pre zdravotne znevýhodnené osoby či osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. 

Môžu ponúknuť ubytovanie

Poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako verejní aj neverejní, môžu ponúknuť svoje neobsadené miesta v rámci registrovanej kapacity jednotlivých zariadení. Nejde teda o vytváranie nových kapacít, ale o voľné miesta v zariadeniach podmienených odkázanosťou, čo je pobytová forma sociálnej služby. Sú to zariadenie podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb či špecializované zariadenie. V jednotlivých krajoch je v súčasnosti k dispozícii takmer 1800 voľných miest. 

V zmysle zákona o sociálnych službách môže byť prijímateľom sociálnej služby aj cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytla doplnková ochrana či dočasné útočisko podľa osobitného predpisu (zákon o azyle č. 480/2002 Z. z.). 

Článok pokračuje pod reklamou

Ukrajinci spĺňajú podmienky

Znamená to, že  ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom a spĺňajú podmienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby (napr. odkázanosť, ohrozenie zdravia, nezabezpečené základné životné potreby apod.), majú na ňu na Slovensku nárok. Ich postavenie je pritom rovnaké ako u iných prijímateľov sociálnych služieb, či už so štátnym občianstvom SR, resp. občanov s registrovaným pobytom na území SR alebo iného členského štátu EÚ. Zároveň, rovnako sa na nich vzťahujú aj výška a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky financovania poskytovanej sociálnej služby z verejných zdrojov. 

450 miest pre matky s deťmi

Ďalšou skupinou odídencov z Ukrajiny sú predovšetkým rodiny s deťmi, osamelá matka s dieťaťom či mládež. Možnosť ubytovať sa je pre nich aj v zariadeniach krízovej intervencie, ako sú útulky, zariadenia núdzového bývania a domovy na polceste. Mestá a obce majú v týchto zariadeniach v súčasnosti k dispozícii vyše 450 voľných miest. 

Poskytovateľ získa finančný príspevok za ubytovanie

Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytne ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, podmienkou je vytvorenie vhodných podmienok, resp. vyčlenenie časti priestorov v danom zariadení. V tomto prípade však neposkytuje sociálnu službu. Neuzatvára teda s osobou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby, ale zmluvu o ubytovaní. Poskytovateľ získava finančný príspevok za ubytovanie, nie však už finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby takto využitého miesta, aby nedochádzalo k duplicite financovania z verejných zdrojov. 

Podrobnosti k Usmerneniu pre poskytovateľov sociálnej služby je zverejnené na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny :  poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf (gov.sk)

Zdroj: MPSVaR SR / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov