E-shopyManažmentPrávo a legislatíva xa Publikované 7. marca 2018 zobraziť celý profil

Aj napriek tomu, že právna úprava „zmlúv na diaľku“ je aktívna už niekoľko rokov, mnohí, či už na strane predávajúcich (dodávateľov, prevádzkovateľov) alebo na strane spotrebiteľov, dostatočne nepoznajú svoje práva a povinnosti súvisiace s danými zmluvami. Základné informácie, najmä o povinnostiach, ktoré sú v praxi pomerne často podceňované, prinášame nižšie v tomto článku.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, splniť voči spotrebiteľovi informačnú povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona.

Informácie určené spotrebiteľovi majú byť oznámené jasne a zrozumiteľne

Musia obsahovať najmä údaje o vlastnostiach predávaného tovaru alebo charaktere poskytovanej služby, identifikačné údaje predávajúceho, cenové, poplatkové, platobné a dodacie podmienky, tiež údaj o trvaní zmluvy a ak je zmluva uzatváraná na dobu neurčitú, údaj o možnosti jej vypovedania.

Okrem toho, spotrebiteľovi sa musí oznámiť informácia o právach, podmienkach a následkoch súvisiacich s odstúpením od zmluvy, ako aj podmienky reklamácie, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady a v neposlednom rade údaj o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Predávajúci je zároveň povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. (nájdete ho aj na https://ec.europa.eu)

Vyššie uvedený výpočet povinných náležitostí predzmluvných informácií nie je konečný. Zákon ustanovuje aj ďalšie, ktoré je potrebné do predzmluvnej dokumentácie zahrnúť.

Jedna z podstatných častí informácií sa týka poučenia ohľadom odstúpenia od zmluvy

Zákonná úprava odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, odlišuje tieto zmluvy od tých „klasických“.

V prvom rade spotrebiteľ musí dostať informáciu o práve odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva, ďalej mu musí byť poskytnutý formulár na odstúpenie od zmluvy a musí byť oboznámený s tým, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Súčasťou poučenia musí byť aj informácia o tom, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne kedy právo na odstúpenie od zmluvy stráca. V tejto súvislosti poukazujeme na špeciálnu úpravu zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie služieb.

Ak sa má začať poskytovať služba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím takej lehoty požiada, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty určenej na odstúpenie, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný za týmto účelom vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o možnosti zániku práva na odstúpenie. Ak spotrebiteľ súhlas poskytol a od zmluvy odstúpil, je povinný predávajúcemu uhradiť iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak predávajúci riadne a včas poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Všetky predzmluvné informácie musí predávajúci poskytnúť svojmu zákazníkovi či klientovi

Ktorý je spotrebiteľom, v zákonom predpísanej forme. Informácie pred uzavretím zmluvy na diaľku sa poskytujú spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné.

Trvanlivým nosičom je najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. Upozorňujeme, že trvanlivým nosičom nie je webová stránka.

Informácie pred uzavretím zmluvy mimo prevádzkových priestorov sa poskytujú v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

Predzmluvné informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

A môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

Potvrdenie musí obsahovať všetky zákonné predzmluvné informácie, ak sa tieto neposkytli už pred uzavretím zmluvy. Ak sa jedná o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bezodkladne po jej uzavretí sa spotrebiteľovi odovzdá jej vyhotovenie alebo potvrdenie o jej uzavretí, a to v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

V obidvoch prípadoch musí byť súčasťou odovzdávaných dokumentov aj potvrdenie o udelení súhlasu spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, samozrejme za predpokladu, že bol taký súhlas udelený.

Načrtnutá úprava sa môže na prvý pohľad zdať zmätočná a náročná

Je však potrebné dbať na plnenie si povinností súvisiacich s uzavieraním „diaľkových“ zmlúv, inak predávajúcemu hrozí uloženie finančnej sankcie, v niektorých prípadoch až do výšky 33.000 EUR, prípadne dvojnásobok pri opakovanom porušení.

Viac informácií, najmä o právach a povinnostiach spotrebiteľa a predávajúceho, nájdete priamo v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorého súčasťou je aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.