Finančný manažmentPodnikaniePrávo a legislatívaÚčtovníctvoVymáhanie pohľadávok xa Publikované 2. decembra 2016 zobraziť celý profil

Neuhradené faktúry sú v slovenskom podnikateľskom prostredí pomerne častým javom. Pravdepodobne ako mnohí iní podnikatelia aj vy ste sa už dostali do situácie, kedy ste za vami riadne a včas dodaný tovar alebo poskytnuté služby vystavili svojmu klientovi faktúru.

Lehota splatnosti predmetnej faktúry sa však blížila pomaly ku koncu a k jej úhrade aj naďalej nedošlo. Až nakoniec ste zistili, že v rámci svojho účtovníctva evidujete prvú alebo už ďalšiu z viacerých neuhradených faktúr.
V nasledujúcom texte sa dozviete viac o možnostiach, ktoré vám pomôžu mimosúdne alebo súdne vymôcť vaše neuhradené faktúry.

Telefonická / písomná urgencia dlžníka

Prvá možnosť, ako môžete vymôcť svoju neuhradenú faktúru, je neustála telefonická a/alebo písomná urgencia vášho dlžníka.

Pre začiatok vám odporúčam telefonicky kontaktovať dlžníka a slušne ho požiadať o úhradu neuhradenej faktúry, kľudne aj opakovane.

Ak aj napriek vašej snahe zlyhali všetky uskutočnené telefonické urgencie, odporúčam vám ďalej kontaktovať vášho dlžníka písomne prostredníctvom e-mailu alebo dokonca prostredníctvom písomnej poštovej zásielky.

V predmetnej písomnej upomienke dlžníka slušne upozorníte na to, že vaša faktúra za dodaný tovar alebo poskytnuté služby je po lehote jej splatnosti a súčasne ho požiadate o úhradu tejto faktúry v dodatočnej lehote.

Tip: Z praxe odporúčam dodatočnú lehotu upraviť v rozsahu max 5 až 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia upomienky dlžníkovi.
V tomto štádiu vymáhania vašej pohľadávky však nezabudnite na to, že všetky vaše kroky by mali byť nielen v súlade s určitou slušnosťou, keďže ide o obchodnoprávny vzťah, ale aj v súlade so zákonom, t. j. bez akéhokoľvek druhu nátlaku alebo hrozby z vašej strany.

Predžalobná výzva

Ak všetky vaše telefonické a/alebo písomné urgencie za účelom úhrady nezaplatenej faktúry adresované vášmu dlžníkovi ostali bez odozvy, odporúčam vám pristúpiť k ďalšiemu kroku spočívajúcemu v doručení predžalobnej výzvy dlžníkovi.
Cieľom predžalobnej výzvy by mala byť zvýšená motivácia dlžníka na úhradu svojho dlhu, pokiaľ nechce, aby bola voči nemu podaná žaloba o zaplatenie na príslušný súd.

V tomto momente by ste sa však mali zamyslieť nad tým, že pravdepodobne iba vaša iniciatíva už nebude stačiť na úspešné vymoženie nezaplatenej faktúry. Z tohto dôvodu je vhodné osloviť kvalifikovaného odborníka napr. v podobe skúseného advokáta, ktorý vám poskytne potrebnú právnu pomoc.

Advokát pod svojou hlavičkou vo vašom mene vypracuje spomínanú predžalobnú výzvu na úhradu vašej splatnej pohľadávky, ktorú následne aj zašle priamo dlžníkovi.

V praxi sa dosť často stáva, že dlžník sa po doručení predžalobnej výzvy zľakne a dobrovoľne uhradí svoj dlh.
V prípade, ak sa tak nestane, je potrebné, aby ste pristúpili najlepšie spoločne s vaším advokátom k súdnemu vymáhaniu nezaplatenej faktúry, a to prostredníctvom samotného žalobného návrhu na príslušný súd.

Pozor na premlčaciu dobu

Pred samotným podaním žalobného návrhu na príslušný súd, vám odporúčam overiť si premlčaciu dobu, t. j. dobu, v ktorej sa vaša pohľadávka nachádza po splatnosti.

Dĺžka premlčacej doby v obchodnoprávnych vzťahoch je všeobecne stanovená na 4 roky, pokiaľ nejde o prípady, kedy zákon stanovuje osobitnú dĺžku premlčacej doby.

Po uplynutí premlčacej doby je síce možné vašu pohľadávku žalovať na príslušnom súde, avšak dlžník môže v priebehu súdneho konania vzniesť námietku premlčania. V tomto prípade vám súd nárok na zaplatenie uplatnenej neuhradenej pohľadávky neprizná a budete tak v súdnom konaní neúspešný.

Pozor: Včasné uplatnenie vašej pohľadávky na príslušnom súde ovplyvňuje do veľkej miery aj úspešnosť jej vymoženia, pretože plynutie času môže mať v niektorých prípadoch závažné následky, napr. v štádiu dokazovania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vám opäť odporúčam sa obrátiť na skúseného advokáta, ktorý dohliadne na to, aby váš nárok na zaplatenie neuhradenej faktúry nebol premlčaný.

Návrh na vydanie platobného rozkazu

V praxi vo veľkom percentne prípadov je možné použiť vo veci neuhradenej faktúry návrh na vydanie platobného rozkazu. Podaním predmetného návrhu sa začne osobitné skrátené súdne konanie, ktorého výsledok je vydanie platobného rozkazu.
Platobným rozkazom je možné rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, a to vzhľadom na predložené listinné dôkazy. Pri tomto postupe sa nevyžaduje vyjadrenie žalovaného a ani nariadenie pojednávania vo veci samej.

Na základe platobného rozkazu súd uloží žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi uplatnenú pohľadávku vrátane jej príslušenstva do 15 dní od jeho doručenia alebo v rovnakej lehote podať vecne odôvodnený odpor.
Návrh na vydanie platobného rozkazu musí obsahovať všetky zákonom dané náležitosti a je ho potrebné doručiť na príslušný súd. Týmto súdom je spravidla všeobecný súd dlžníka ako žalovaného, ktorý sa určuje podľa jeho trvalého pobytu alebo sídla.

Pozor: S podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu je spojená aj úhradu súdneho poplatku, ktorého výška predstavuje 6% zo žalovanej istiny bez príslušenstva, minimálne však 16,50 EUR.

Návrh na vydanie platobného rozkazu si môžete vypracovať aj sami, avšak rovnako aj tu vám radšej odporúčam sa obrátiť na skúseného advokáta, ktorý Vás môže na základe udeleného plnomocenstva zastupovať počas celého súdneho konania až do právoplatného skončenia vo veci samej.

Advokáta by ste si mali zvoliť z nasledovných dôvodov:

  • 1. Advokát vás po posúdení veci a pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu upozorní na všetky zjavné komplikácie a problémy, ktoré môžu nastať počas súdneho konania.
  • 2. Advokát za vás vypracuje potrebný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý bude v súlade so zákonom a nestane sa to, že bude potrebné neúplný návrh dodatočne dopĺňať.
  • 3. Advokát na základe vami udeleného plnomocenstvo vykonáva všetky úkony spojené so súdnym konaním bez toho, aby ste sa sami museli zaoberať touto vecou.
  • 4. Advokát bude počas celého súdneho konania hájiť vaše práva a záujmy tak, aby ste čo najľahšie a najrýchlejšie dosiahli vydanie právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, ktoré bude vo Váš prospech.
  • 5. Právne služby advokáta vám ušetria čas, ktorý radšej môžete investovať do vášho podnikania alebo prípadne rodiny.

Exekúcia dlžníka

Ak váš dlžník si nesplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia dobrovoľne, môžete v poslednom kroku pristúpiť k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie si opäť môžete podať aj sami, avšak je vhodnejšie aj tu využiť služby skúseného advokáta, ktorý spolupracuje so samotnými súdnymi exekútormi a bude vás zastupovať počas celého exekučného konania.
Máte konkrétne otázky alebo pripomienky k tomuto článku, prípadne potrebujete právne služby vo veci

  • mimosúdneho vymáhania pohľadávok,
  • súdneho vymáhania pohľadávok.