BezpečnosťManažmentOchrana osobných údajov/GDPRPrávo a legislatíva xa Publikované 5. septembra 2018 zobraziť celý profil

1. Praktický manuál GDPR pre každého

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi a návodmi. Súčasťou tlačenej verzie je e-book v PDF, servisná webová stránka a aktualizačný servis. Právny stav 1. 5. 2018. Kvalitný biely papier, prehľadný široký formát, úprava obsahu s nápaditými orientačnými prvkami a vzájomnými väzbami pre presnú prácu s textom.
Hlavné vlastnosti:

– detailný rozbor základných problémových okruhov nového nariadenia s praktickými príkladmi
– aktualizačný servis zasielaný mailom
– e-book vo formáte PDF

Neoddeliteľnou súčasťou tejto publikácie je e-book a aktualizačný servis, v ktorom priebežne nájdete ďalšie výklady jednotlivých ustanovení GDPR, príklady z praxe a podrobnosti o novej legislatíve. Aktualizačný servis zdarma získate podľa návodu na prvej strane.

2. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov – GDPR

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29

3. GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty. Spolu s ním kolektív renomovaných autorov ako prvý na Slovensku pripravil aj komplexný komentár k novému zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Čitateľovi v ňom objektívne vykladá a popisuje jednotlivé jeho ustanovenia a zároveň poskytuje návod na splnenie povinností, ktoré im tento zákon ukladá.
Súčasťou publikácia je okrem komentára k nariadeniu GDPR a k nášmu zákonu aj kompletný text samotného nariadenia a zákona.

4. GDPR a ochrana osobných údajov pre školy

Krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia.
Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povinností ustanovených v nariadení o ochrane osobných údajov v súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach so zreteľom na osobitnú právnu úpravu v Slovenskej republike. Vznikla so zámerom uľahčiť riaditeľom škôl, učiteľom, vedúcim školského úradu aj vedúcim odboru školstva implementácie tohto nariadenia v praxi a podať jednoduchého vysvetlenia základných pojmov a povinností spolu s ilustráciou praktických príkladov.
Výhody brožúry:

 • pomôže vytvoriť informovaný súhlas
 • uvádza konkrétne vzorové situácie z praxe škôl
 • prináša tipy, na čo sa budú zameriavať kontroly pri dodržiavaní ochrany osobných údajov
 • pomáha pri postupe posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov

5. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi

Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok sa dotýka práva verejnosti na informácie a základnú zásadu – zásadu transparentnosti subjektu verejnej správy. Uvedené skutočnosti sú často kontrolované vonkajšími a vnútornými kontrolami.
Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
Výhody:

 • Je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy.
 • Vďaka brožúre budú čitatelia zverejňovať údaje v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám i GDPR.
 • Obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
 • Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.
 • Obsahuje modelové príklady procesu zverejňovania.
 • Obsah vyplýva z vykonaných kontrol za posledné roky 2011-2018.

6. Dane a účtovníctvo 6/2018

V publikácii nájdete nové témy ako: vzor interného firemného predpisu k ochrane osobných údajov podľa GDPR, opravy chýb minulých účtovných období v ZDP, nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018, druhý balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a mnoho iných zaujímavých tém.

7. Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na jeho súkromie a schopnosť kontroly nad rozhodovaním o vlastnej osobe. Závažnosť situácie si vyžiadala podstatnú zmenu regulácie ochrany osobných údajov, ktorej právnym nástrojom v priestore Európskej únie je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a s ním súvisiaca národná právna úprava v podobe nového zákona o ochrane osobných údajov.
Publikácia „Nové pravidlá ochrany osobných údajov – podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR“ je praktickou pomôckou, ktorá čitateľa oboznámi so základnými princípmi, ale aj s konkrétnymi následkami novej právnej úpravy pre fyzické a právnické osoby s osobitným zameraním na pracovnoprávne vzťahy. Praktické príklady, spôsob podania výkladu a vysoký odborný status autorov dávajú čitateľovi záruku, že si vybral „správneho sprievodcu“, ktorý mu pomôže pochopiť zásadnú zmenu v oblasti spracovania osobných údajov, ktorá nás od 25. mája 2018 čaká.
Publikácia je určená pre každého, kto s ochranou osobných údajov prichádza do kontaktu, pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, ako aj zástupcov akademickej a odbornej obce.

8. Úplne znenia zákonov 10/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa právneho stavu k 7. 2. 2018.

9. Nový Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov.

10. PMPP 9,10/2018

V tomto vydaní sa dozviete viac o témach ako:

 • trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018,
 • spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia,
 • bezpečnosť osobných údajov
 • a iné.

11. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Oboznámte sa so znením novej právnej úpravy ochrany osobných údajov účinnej od 25. mája 2018. Zásadnou zmenou oproti doterajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. sú práva dotknutých osôb, ktoré sú prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.
Vznikli aj nové práva, napríklad právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky.
Nóvum je tiež, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči Úradu na ochranu osobných údajov aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb.
Obsah:

 • Prvá časť – Základné ustanovenia
 • Druhá časť – Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní
 • Tretia časť – Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi
 • Štvrtá časť – Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov
 • Piata časť – Úrad
 • Šiesta časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

České publikácie GDPR

12. GDPR/ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016-679-EU) (Praktický komentář)

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabude účinnosti.
Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností.
V předkládaném komentáři jsou srozumitelnou a praktickou formou vysvětleny všechny pojmy a instituty nového Nařízení. Komentář je přehledně strukturovaný dle jednotlivých článků Nařízení, které jsou již v rámci předpisu členěny do tematických celků v řádech kapitol a oddílů. Na začátku výkladu k článkům čtenář nalezne provázání na příslušné body odůvodnění Nařízení a v relevantních případech také na ustanovení čl. 83 s výší správní sankce, která za porušení daného článku hrozí. V případech, kdy je to vhodné, obsahuje komentář také praktické shrnutí nových povinností souhrnně pro několik článků. V textu je výklad průběžně demonstrován na množství příkladů a situací, se kterými se správce nebo zpracovatel může setkat.
Nařízení nabude účinnosti už 25. května 2018 a správce i zpracovatele osobních údajů čeká řada úkolů, aby se na nové povinnosti a hrozící sankce včas připravili. Nařízení se totiž dotkne řady procesů, dokumentů a informačních systémů fungujících v rámci organizací. Příprava na účinnost nařízení se tak pro řadu firem i veřejných institucí může stát časově i finančně náročným projektem, při jehož řešení může být praktickým průvodcem tento komentář.

13. GDPR: Praktický průvodce implementací

Jediná kniha o GDPR na trhu, která vysvětluje, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového ustanovení ovlivní chod firem a organizací, a není jenom právním rozborem.
Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem GDPR – General Data Protection Regulation. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU – tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo státních institucí. Smyslem nařízení GDPR je ochránit data běžných občanů, která mohou být jednoduše zneužita. Norma zakládá firmám a organizacím mnoho povinností v oblasti práva, managementu, nastavení a zabezpečení struktury informačních technologií. Naopak jasně definuje práva lidí vůči těm, kteří osobní data sbírají a využívají jich ke své činnosti.
V současné době není na trhu, kromě právního rozboru této problematiky, žádná publikace popisující a vysvětlující, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti ovlivní chod firem a organizací. Dosud neexistoval popsaný postup, jak tuto normu v organizacích zavést a fakticky zrealizovat. Odpovědí na tuto potřebu většiny firem a institucí je právě předkládaná kniha.

14. GDPR pro praxi

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe.
Publikace překračuje obvyklý rámec právního textu a srozumitelnou formou vysvětluje problematiku ochrany osobních údajů i z hlediska řízení procesů, informačních technologií, technického zabezpečení prostor, spisové služby atd.
Výklad se nezaměřuje pouze na speciální předpisy o ochraně osobních údajů, ale zařazuje problematiku do širšího právního rámce, tj. řeší problematiku ochrany osobnostních práv i další oblasti. Součástí výkladu jsou i příklady z rozhodovací praxe soudů. Jedná se tedy o komplexní návod, jak si při ochraně osobních údajů a implementaci GDPR počínat v každodenní praxi i z hlediska dlouhodobé koncepční práce.

15. E-government a GDPR

V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro oblast ochrany osobních údajů. E-government je moderním nástrojem pro zefektivňování fungování veřejné správy.
Jak definuje správní řád, veřejná správa je službou veřejnosti a jako taková by měla být vůči veřejnosti především vstřícná. Jednou ze zásad jejího fungování je také vyřízení věci bez zbytečných průtahů, čehož lze dosáhnout právě budováním fungujícího E-governmentu.
S problematikou digitalizace a elektronizace přístupu k údajům úzce souvisí i jejich ochrana, která je v digitálním světě tématem obzvláště citlivým, a to zejména pokud jde o údaje osobní. Nařízení EU 2016/679 obecně známé pod zkratkou GDPR je pro mnohé strašákem, neboť má v členských státech přímý účinek a při jeho nesprávné implementaci hrozí institucím i jednotlivcům právní postih.

16. GDPR v kostce M59

Praktický průvodce formou sorzumitelného návodu, jak si zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů, určený pro menší podniky nebo spolky. Odpovídá mj. na otázky, zda je třeba jmenovat poveřence pro ochranu osobních údajů, co může kontrolovat Úřad pro ochranu osobních údajů či co je třeba zajistit z hlediska IT. Obsahuje rovněž návodné vzory, užitečné tipy a názorné příklady.

17. Poradce Veřejné Správy 5-6/2018

GDPR (General Data Protection Regulation) od 25. května 2018

 • úplné znění nařízení
 • příspěvky k tématu
 • obeznámení se změnami

Dne 25. května nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky označované General Data Protection Regulation (GDPR).
Přinášíme úplné znění nařízení a příspěvek k tématu, který vás obeznámí se změnami.
Měsíčník je určen pracovníkům ve veřejné správě a státní správě, obecním úřadům, mzdovým účetním, zdravotnickým zařízením, pracovníkům a ředitelům předškolních, základních, středních, vyšších odborných škol, příspěvkovým a neziskovým organizacím …

18. Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které bude plně účinné od května 2018, řadě organizací ukládá zcela novou povinnost, vytvořit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů a obsadit ji dostatečně kvalifikovanou osobou.
V neposlední řadě je nutné realizovat opatření, jako je např.: smlouva se zpracovateli, souhlasy se zpracováním, spisové a skartační řády a řada dalších směrnic. Nemusíte však vymýšlet vymyšlené. Profesionální a prověřenou vzorovou dokumentaci GDPR získáte zde.Tato povinnost dopadá v prvé řadě na soukromé organizace, které zpracovávají osobní údaje ve větším rozsahu, využívají nástrojů pro profilování či analýzu chování svých klientů nebo zpracovávají citlivé údaje.
Příručka je užitečným nástrojem jak pro pověřence pro ochranu osobních údajů, tak pro každého zaměstnance, který se při své činnosti zpracováním osobních údajů zabývá, nastavuje pro ně pravidla a kontroluje jejich dodržování. Praktickým jazykem popisuje základní pravidla vyplývající z GDPR, upozorňuje na důležité související rozhodnutí dozorových úřadů a soudů a na další právní předpisy, které mohou vstupovat do hry.
Příručka rovněž přináší návod na plnění dalších nových povinností, které GDPR přináší, ať už se jedná o povinnost vést záznamy o zpracování osobních údajů, provádět dopadovou analýzu či informovat dozorový úřad o bezpečnostních incidentech. A v neposlední řadě se zabývá tím, jaké má být postavení pověřence a co vše by mělo či mohlo spadat do jeho agendy, aby mohl svoji funkci vykonávat efektivně a důsledně a tím chránit celou organizaci před porušením GDPR.
Příručku zpracoval František Nonnemann, který se tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. Podílel se rovněž na činnosti evropských pracovních skupin pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Od roku 2017 řeší problematiku ochrany osobních údajů a implementaci GDPR také v auditorském týmu TAYLLORCOX.
Krom toho se věnuje přednáškové činnosti v České republice i v zahraničí a také publikační činnosti. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.