EkonomikaObchod a službyPodnikaniePrieskumy a analýzyZaujímavosti xa Publikované 11. novembra 2021 zobraziť celý profil

Negatívne dopady koronakrízy na hospodárstvo Slovenska pocítili aj malé a stredné podniky, ktoré sú vo zvýšenej miere citlivé na zmenu podmienok podnikania. Podľa údajov Štatistického úradu SR došlo v roku 2020 k pozastaveniu rastového trendu početnosti aktívnych malých a stredných podnikov.

Dosiahnutý rast predstavoval len 0,3 %, pričom v roku 2019 sa počet MSP zvýšil o 6,3 %. absolútnom vyjadrení predstavoval počet aktívnych MSP 597 171. V medziročnom porovnaní sa ich počet zvýšil o takmer 2 tisíc subjektov, hlavne vďaka nárastu počtu mikropodnikov (0-9), ktorých počet vzrástol o 0,5 %.

Negatívny efekt na rast celkovej početnosti MSP mal pokles malých (10-49) a stredných podnikov (50-249). Najvýraznejšie sa znížila početnosť subjektov vkategórii malých podnikov (o 7,6 %). Počet stredných podnikov poklesol o 6,9 %. Udržať svoju početnosť si nedokázali ani veľké podniky, ich počet poklesol o 4,3 %.

Z hľadiska jednotlivých veľkostných kategórií si dominantné zastúpenie naďalej udržujú mikropodniky. Ich podiel v roku 2020 predstavoval 97,2 %. Podstatne nižšie zastúpenie dosahujú malé (2,3 %) a stredné podniky (0,5 %). Slovensko sa vyznačuje najvyšším podielom mikropodnikov v rámci krajín EÚ.

Odvetvová štruktúra MSP sa vyznačuje najvýznamnejším zastúpením sektora služieb (47,4 %; 282 945). Takmer jedna pätina aktívnych MSP pôsobila v odvetví stavebníctva (18,1 %, 108 136). Trojicu najvýznamnejších odvetví dopĺňa obchod (16,9 %, 101 066). Okrem toho 13,6 % aktívnych MSP pôsobilo vsektore priemyslu (81 149) a4,0 % v pôdohospodárstve (23 875).

Článok pokračuje pod reklamou

Zdlhodobého hľadiska sa odvetvová štruktúra MSP vyznačuje rastúcim zastúpením odvetvia služieb, čo je sprevádzané poklesom odvetvia obchodu. Zastúpenie pôdohospodárstva a priemyslu sa v posledných rokoch nezmenilo. Mierny nárast zastúpenia vykazuje v posledných rokoch stavebníctvo.

V rámci jednotlivých veľkostných kategórií podnikov je odvetvová štruktúra značne diferencovaná. Priemysel dosahuje vyššie zastúpenie v rámci MSP s vyšším počtom zamestnancov. Mikropodniky amalé podniky sa naopak vyznačujú vyšším zastúpením odvetvia stavebníctva a služieb.

Miera podnikateľskej aktivity MSP, ktorá vyjadruje koľko malých a stredných podnikov pripadá na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov, sa v roku 2020 takmer nezmenila, dosiahla 21,8 %. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s najvyšším počtom malých a stredných podnikov k celkovému počtu obyvateľov.

Štruktúra MSP podľa právnych foriem sa naďalej vyznačuje prevládajúcim podielom fyzických osôb – podnikateľov (56,8 %), napriek kontinuálnemu poklesu ich zastúpenia. Podiel MSP – právnických osôb na celkovom počte MSP sa zvýšil na 43,2 %.

roku 2020 sa po predchádzajúcom náraste znížil počet aktívnych fyzických osôb – podnikateľov o 2,9 %. Za poklesom stojí najmä nižší počet živnostníkov, najvýznamnejšej právnej formy FO – podnikateľov, ktorých početnosť sa znížila o 3,6 %. Počet samostatne hospodáriacich roľníkov sa v medziročnom porovnaní nezmenil a počet osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach sa napriek koronakríze zvýšil o 7,3 %.

Na druhej strane koronakríza nezastavila rast početnosti malých a stredných podnikov – právnických osôb v roku 2020. Ich početnosť sa zvýšila o 4,8 % na 258 174 podnikov. Najvyšší podiel zjednotlivých právnych foriem MSP-PO dosiahli spoločnosti sručením obmedzeným (90,2%), ktoré sa zároveň vyznačujú dynamickým rastom početnosti aj z dlhodobého hľadiska.

Zdroj: Slovak Business Agency / Správa o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2020