HR/PersonalistikaKoronavírus COVID-19ManažmentPrávo a legislatívaZmluvy, vzory a tlačivá
Publikované 8. februára 2021 zobraziť celý profil

COVID AUTOMAT je monitorovací a signalizačný systém. Poskytuje včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky č. 47/2021 zo dňa 05.02.2021 (ďalej len “Vyhláška”). 

Vyhláška ukladá zamestnávateľom isté povinnosti, ale aj práva. Zmieňme to najpodstatnejšie – zákaz alebo umožnenie vstupu do prevádzky, na pracovisko, do priestorov zamestnávateľa. 

Podmienka vstupu na pracovisko od 10.2. 2021

Podľa § 2 ods. 1  až 4 Vyhlášky je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa  predloženie jedného z dokladov:

 • potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
 • potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5 vyhlášky. 

Do predloženého dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť, a to za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa Vyhlášky. 

Ak zamestnanec nepredloží jeden z vyššie menovaných dokumentov, tak nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zamestnávateľ mu odoprie vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa. 

Článok pokračuje pod reklamou

Čím sa má zamestnanec preukázať

Negatívnym testom

Negatívny test, a to ako PCR, tak aj AG test, nesmie byť starší viac ako :

 • 7 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do III. alebo  IV. stupňa varovania (v období od 10. februára do 19. marca 2021)
 • 14 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do II. stupňa varovania (v období od 15. februára  do 19. marca 2021)
 • 21 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do I. stupňa varovania (v období od 15. februára  do 19. marca 2021)

Potvrdením od lekára

Ak má zamestnanec niektorú z výnimiek § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j) Vyhlášky, tak namiesto testu je povinný predložiť doklad vystavený jeho poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 

Takáto výnimka platí v týchto prípadoch:

 • ide o osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
 • ide o osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu, 
 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 • ide o osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • ide o onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
 • ide o osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Čestným vyhlásením

Ak zamestnanec nemá test ani doklad vystavený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak, môže predložiť čestné vyhlásenie, ale len v prípadoch § 2 ods. 5 písm. e) až i) Vyhlášky:

 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • ide o osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • ide o onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

V čestnom vyhlásení musí byť uvedené, že osoba, ktorá predkladá čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, ak by sa čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Potvrdením o očkovaní

Za účelom umožnenia vstupu na pracovisko môže zamestnanec predložiť na nahliadnutie potvrdenie o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Odporúčame sledovať stránky UVZSR.

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike. V praxi to bude fungovať tak, že ak budú splnené celoslovenské limity, tak sa prejde na regionálny automat. 

zdroj: health.gov.sk

COVID AUTOMATE pri IV. stupni varovania je nariadený home-office všade, kde to je možné + kontrola testov. 

Súbory na stiahnutie: Covid AUTOMAT 1. stupeň | Covid AUTOMAT 2. stupeň | Covid AUTOMAT 3. a 4. stupeň | OZNAM pre zamestnancov | Čestné prehlásenie

INFOGRAFIKA pre lepšie znázornenie:

obrázok: Martina Javůrková, MBA ; JUDr. Katarína Kročková
obrázok: Martina Javůrková, MBA ; JUDr. Katarína Kročková
obrázok: Martina Javůrková, MBA ; JUDr. Katarína Kročková

Autori článku a infografiky: Martina Javůrková, MBA (www.dimensions.sk) a JUDr. Katarína Kročková (www.krockapartners.sk)

COVID AUTOMAT

zdroj: UVZR
zdroj: UVZR
zdroj: UVZR
zdroj: UVZR

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *