Finančný manažmentManažmentPrávo a legislatívaÚčtovníctvoZmeny v legislatíve xa Publikované 26. januára 2021 zobraziť celý profil

Podľa zverejnenej predbežnej informácie o príprave zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov má byť týmto zákonom  zavedená povinnosť všetkým podnikateľským subjektom pred vyhotovením finálnej verzie faktúry zaslať vybrané fakturačné údaje finančnej správe.

Podnikatelskecentrum.sk o tom informuje Mária Sameková, Slovenská komora daňových poradcov.

Povinnosť sa bude vzťahovať na všetkých podnikateľov

Bude sa to teda vzťahovať aj na podnikateľov, ktorí si uplatňujú pri vyčíslovaní základu dane k dani z príjmov fyzických osôb paušálne daňové výdavky. MF SR uvažuje, že toto zasielanie vybraných fakturačných údajov sa bude robiť buď prostredníctvom účtovného softvéru, ktorý podnikateľ používa, pričom po zavedení tejto povinnosti by mal byť  súčasťou účtovného softvéru komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou.

Pri malých podnikateľoch, ktorí pri vyčíslovaní základ dane z príjmov uplatňujú paušálne výdavky je preto predpoklad, že budú skôr využívať túto bezplatnú online aplikáciu. Vidím tu paralelu s virtuálnou registračnou pokladnicou, t.j. aj v tomto prípade bude podnikateľ potrebovať pri vystavovaní faktúr online pripojenie na portál FS.

Kontrolné výkazy

Finančná správa deklaruje, že  z kontrolných výkazov získava potrebné údaje z vyhotovených faktúr platiteľmi dane oneskorene, čo jej neumožňuje reagovať operatívne pri identifikovaní podozrení z nekalých praktík daňových subjektov. Keďže úniky na DPH úzko súvisia s únikmi na dani z príjmov, kontrolný výkaz môže pomôcť odhaliť len únik na dani z príjmov u platiteľa DPH.

U neplatiteľov DPH aktuálne neexistuje žiaden nástroj, ktorý by umožňoval finančnej správe odhaliť daňové úniky na dani z príjmov, keďže finančná správa nemá pre účely dane z príjmov v priebehu roka žiadne informácie o fakturovaných dodávkach  podnikateľmi, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

Podľa predbežnej informácie k pripravovanému zákonu by mal byť kontrolný výkaz nahradený novým nástrojom pre všetkých podnikateľov, ktorým budú nahlasovať finančnej správe všetky fakturačné údaje z vystavených odberateľských faktúr a zároveň aj zo zaevidovaných dodávateľských faktúr.

Článok pokračuje pod reklamou

eKasa

Áno, po zavedení e-kasy klient by toto opatrenie malo byť ďalším účinným nástrojom v boji proti daňovým únikom a podvodom.

Treba však počítať s tým, že tak ako sa pri e-kasách stretávame s podnikateľmi, ktorí síce používajú e-kasu (ORP, VRP), ale napriek tomu nie všetky tržby evidujú prostredníctvom e-kasy, tak aj v prípade zavedenia povinnosti oznamovania fakturačných údajov pred vystavovaním faktúr bude dochádzať k tomu, že nie všetky fakturačné údaje budú podnikatelia oznamovať a teda aj naďalej bude v takýchto prípadoch dochádzať k daňovým únikom tak na DPH ako aj dani z príjmov. 

Preto podľa môjho názoru ani zavedením tohto nástroja sa nedá zabrániť daňovým únikom v tých prípadoch, keď sa fakturačné údaje za dodané tovary a služby správcovi dane nenahlásia a faktúry sa nevystavia. Tak ako doposiaľ, aj po zavedení tohto nástroja bude dochádzať k daňovým únikom tak na DPH ako aj na dani z príjmov v prípadoch, keď dodávateľ nevystaví faktúru občanovi alebo podnikateľovi, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a teda faktúru „nepotrebuje“.

Ako vnímate tento návrh?

Zatiaľ bola zverejnená len predbežná informácia o tom, že sa takýto zákon pripravuje. Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie len k tejto predbežnej informácii, nie k samotnému návrhu zákona. Návrh zákona sa len pripravuje, pričom do jeho prípravy sa môže zapojiť aj široká verejnosť svojimi podnetmi.

V samotnej predbežnej informácii sú uvedené len základné ciele navrhovaného zákona, zhodnotenie súčasného stavu a spôsob, akým sa môže verejnosť zapojiť do prípravy tohto predpisu. Zámerom vlády je pripraviť zákon, ktorým by sa uložila všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať faktúru v stanovenej lehote z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient.

Podľa zverejnených cieľov  má byť týmto zákonom  podnikateľským subjektom zavedená povinnosť pred vyhotovením finálnej verzie faktúry zaslať vybrané fakturačné údaje finančnej správe a to buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou.

Rovnako by mala byť zavedená aj povinnosť podnikateľovi v pozícii odberateľa, ktorý by mal mať podľa zatiaľ zverejnených cieľov uloženú povinnosť  zasielať  fakturačné údaje zo zaevidovaných došlých faktúr jedným z uvedených spôsobov. Finančná správ si takto chce zabezpečiť získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase.

Finančná správa predpokladá, že takýmto spôsobom získa  efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu a to tak v oblasti dane z pridanej hodnoty, ako aj v oblasti dane z príjmov. Ide teda o nástroj, ktorý chce vláda zaviesť v boji proti daňovým podvodom a únikom.

Boj proti daňovým podvodom a únikom

V rámci boja proti daňovým podvodom a únikom bola už v minulosti na úseku DPH zavedená povinnosť podávať kontrolný výkaz, ktorá sa však týkala len platiteľov DPH. Finančná správa deklaruje, že  z kontrolných výkazov získava potrebné údaje z vyhotovených faktúr platiteľmi dane oneskorene, čo jej neumožňuje reagovať operatívne pri identifikovaní podozrení z nekalých praktík daňových subjektov.

Keďže úniky na DPH úzko súvisia s únikmi na dani z príjmov, kontrolný výkaz môže pomôcť odhaliť len únik na dani z príjmov u platiteľa DPH. Kontrolný výkaz neumožňuje odhaliť daňové úniky na tejto dani v prípade, ak daňové subjekty nie sú platiteľmi DPH. V súčasnosti teda finančná správa nemá pre účely dane z príjmov v priebehu roka žiadne informácie o fakturovaných dodávkach  podnikateľmi, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

Preto podľa predbežnej informácie k pripravovanému zákonu má byť týmto zákonom  kontrolný výkaz nahradený novým nástrojom pre všetkých podnikateľov, ktorým budú nahlasovať finančnej správ všetky fakturačné údaje z vystavených odberateľských faktúr aj zo zaevidovaných dodávateľských faktúr.  

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť vystaviť faktúru

V súčasnosti povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní od dodania tovaru alebo služby vyplýva len zo zákona o DPH. Neplatitelia DPH teda nemajú stanovaný termín, do kedy musia vystaviť odberateľovi faktúru po dodaní tovaru alebo služby a v praxi častokrát tieto faktúry vystavujú aj s väčšími časovým odstupom po dodaní. Preto uloženie zákonom jednotnej povinnosti vyhotovovať faktúry v stanovenej lehote z každej obchodnej transakcie všetkým podnikateľom je podľa môjho názoru správnym krokom, ktorý uvítajú predovšetkým väčšie subjekty, keďže aktuálne dostávajú faktúry od neplatiteľov DPH v mnohých prípadoch oneskorene.

Keďže zatiaľ nie je známe, akým spôsobom, ako často  a v akých termínoch bude uložená povinnosť oznamovať fakturačné údaje správcovi dane, neviem sa vyjadriť, či takáto povinnosť bude väčšou administratívnu záťažou aj pre platiteľa, DPH, ktorý už takúto povinnosť mal uloženú povinnosťou podávať kontrolný výkaz.

Aj u platiteľa DPH sa však rozšíri povinnosť oznamovať fakturačné údaje z dodávateľských faktúr od neplatiteľov DPH, ktoré sa doposiaľ do kontrolného výkazu neuvádzali. Keďže však z predbežnej informácie vyplýva, že povinnosť oznámiť správcovi dne vybrané fakturačné údaje má podnikateľ ešte pred vyhotovením finálnej faktúry, v praxi si to neviem predstaviť. Aj platiteľ DPH vystavuje faktúry  priebežne počas celého mesiaca, v niektorých prípadoch denne. Skutočne si neviem predstaviť nahlasovanie fakturačných údajov už pred vyhotovením každej faktúry.

Pre neplatiteľov DPH pôjde o úplne novú povinnosť a určite to pre nich bude pomerne veľká administratívna záťaž. U malých živnostníkov, ktorí častokrát vystavujú faktúry manuálne (v praxi sa stretávame ešte aj s ručne vypisovanými faktúrami) si neviem predstaviť technické riešenie. Nie je zriedkavé, že živnostníci vystavujú faktúry ručne a nechajú si spracovať účtovníctvo alebo daňovú evidenciu až po skončení roka účtovníčke alebo daňovému poradcovi, ktorí za nich robí aj všetky elektronické podania . Bude to pre nich znamenať teda určite aj zvýšenie nákladov na takéto externé spracovávanie a podávanie výkazov s fakturačnými údajmi.

Výber DPH a dane z príjmov

Áno, výber DPH úzko súvisí s výberom dane z príjmov. Ak podnikateľ nevystaví faktúru za dodane služby, alebo tovaru a neodvedie z nej DPH, dá sa logicky predpokladať, že tržbu za takúto nevyfakturovanú dodávku nezahrnie ani do základu dane z príjmov.

Naopak, ak podnikateľ oznámi fakturačné údaje a vystaví  faktúru, dá sa logicky predpokladať, že takúto faktúru zahrnie aj do základu dane z príjmov, či už zaúčtovaním v prípade vedenia podvojného účtovníctva, alebo prijatím úhrady v prípade jednoduchého účtovníctva,  daňovej evidencie alebo evidencie príjmov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. Dá sa teda predpokladať, že nahlásené fakturačné údaje bude vedieť správca dane vyučiť pri kontrole, či podnikateľ takéto vyfakturované príjmy aj zdanil daňou z príjmov.

Podľa môjho názoru však ani zavedením tohto nástroja sa nedá zabrániť daňovým únikom v tých prípadoch, keď sa fakturačné údaje za dodania tovarov a služieb správcovi dane nenahlásia a faktúry sa nevystavia. Tak ako doposiaľ, aj po zavedení tohto nástroja bude dochádzať k daňovým únikom tak na DPH ako aj na dani z príjmov v prípadoch, keď dodávateľ nevystaví faktúru občanovi alebo podnikateľovi, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a teda faktúru „nepotrebuje“.

Paralelu môžeme nájsť pri povinnosti evidovať tržby e-kasou klient. Aj tu sa stretávame s podnikateľmi, ktorí síce používajú e-kasu (ORP, VRP), ale napriek tmu nie všetky tržby evidujú prostredníctvom e-kasy, čím dochádza k úniku na DPH aj na dani z príjmov.

Rovnako aj v prípade zavedenia povinnosti oznamovania fakturačných údajov pred vystavovaním faktúr môže dochádzať k tomu, že nie všetky fakturačné údaje budú podnikatelia oznamovať a teda aj naďalej bude v takýchto prípadoch dochádzať k daňovým únikom tak na DPH ako aj dani z príjmov.