Účtovníctvo xa Publikované 2. novembra 2020 zobraziť celý profil

Zákon o účtovníctve považuje za účtovnú jednotku právnickú osobu so sídlom na území SR, zahraničnú osobu podnikajúcu na území SR alebo vykonávajúcu inú činnosť na území SR a fyzickú osobu podnikajúcu alebo vykonávajúcu inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ide napr. o obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá, nadácie, neziskové organizácie, obce, vyššie územné celky, občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, banky, poisťovne, SZČO, slobodné povolania atď. Niektoré z týchto účtovných jednotiek sa podľa jasne definovaných kritérií zatrieďujú do veľkostných skupín medzi mikro, malé alebo veľké účtovné jednotky. 

Mikro účtovná jednotka

Pojem mikro účtovná jednotka sa ako veľkostný typ účtovnej jednotky zaviedol do účtovníckej praxe novelou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve s účinnosťou odo dňa 1. januára 2015. 

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka (obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a účtuje v sústave podvojného účtovníctva), ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur (Suma majetku zistená zo súvahy v ocenení upravenom o opravné položky a odpisy, tzv. netto.),

b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur (Výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb po odpočítaní zliav (účty 601, 604 a 602) a iné výnosy, ak sú predmetom činnosti účtovnej jednotky, napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy účty 606, 607, poľnohospodársky podnik účet 641. Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku.),

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10 (Ide o štatistický ukazovateľ, ktorého postup výpočtu nie je v zákone o účtovníctve bližšie špecifikovaný. Výpočet však upravujú metodické vysvetlivky k obsahu štvrťročného štatistického výkazu o práci Práca 2-04.).

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka. 

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. 

Príklad: S.r.o., ktorá vznikla dňa 1.11.2020, sa rozhodla zatriediť sa do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky. V účtovnom období 1.11.2020 – 31.12.2020 a 1.1.2021 – 31.12.2021 bude postupovať pri vedení účtovníctva podľa právnych predpisov týkajúcich sa mikro účtovnej jednotky. Prehodnotiť zaradenie do veľkostných skupín bude môcť opätovne až ku dňu 1.1.2022, resp. jej to bude vyplývať ako povinnosť priamo zo zákona.

Účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Pri posudzovaní podmienok pre zaradenie účtovnej jednotky do konkrétnej veľkostnej skupiny sa pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a opačne, neposudzujú podmienky za účtovné obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.

Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.

Zatriedenie účtovnej jednotky medzi mikro účtovné jednotky nesie so sebou celý rad výhod a zjednodušení:

1. Oceňovanie majetku a záväzkov:

Mikro účtovná jednotka neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a metódou vlastného imania, napr. cenné papiere určené na obchodovanie, deriváty v majetku fondu, podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu a pod., ale oceňuje ich obstarávacou cenou. Do ceny sú tak zahrnuté všetky náklady súvisiace s obstaraním, napr. poplatky platené banke. Ocenenie reálnou hodnotou a metódou vlastného imania nevykonáva ani ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

Vyššie uvedené neplatí pri oceňovaní majetku a záväzkov obchodných spoločností a družstiev zanikajúcich bez likvidácie, tzn. v prípadoch zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia mikro účtovnej jednotky. 

V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá účtovala cenné papiere a podiely reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, sa k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa účtovná jednotka stala mikro účtovnou jednotkou, zostatok na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba, napr. účtovný zápis 414/061 ako zníženie reálnej hodnoty.

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, ktorá sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovala na vecne príslušné účty nákladov alebo výnosov, sa odúčtuje na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov, napr. účtovný zápis 429/251 alebo 251/428. 

Článok pokračuje pod reklamou

2. Odložený daňový záväzok alebo odložená daňová pohľadávka:

Mikro účtovná jednotka o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

3. Účtovanie o derivátoch:

Mikro účtovná jednotka má osobitne upravený postup účtovania derivátov a spôsob úpravy účtovania pri derivátoch k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa stala mikro účtovnou jednotkou (§ 16 ods. 3233 Postupov účtovania).

4. Časové rozlíšenie:

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Pre tento prípad je vhodné použiť ustanovenie § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. To, čo je významný účtovný prípad, teda ostáva na rozhodnutí účtovnej jednotky. 

5. Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom:

V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú nielen pohľadávky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom, pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, ale aj účtovné prípady medzi prepojenými účtovnými jednotkami v rámci skupiny, pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv, pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, ako napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, ktoré sú inak účtované na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti.

6. Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom:

Mikro účtovná jednotka tu účtuje nielen záväzky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom, záväzky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, ale aj záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa, záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv, záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, záväzok spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve, ktoré sú inak účtované na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti.

7. Účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky:

V mikro účtovnej jednotke sa na tomto účte účtujú aj záväzky inak účtované na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účast, t.j. záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv, záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad dlhodobé pôžičky.

8. Účtovná závierka:

Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky je upravená v samostatnom Opatrení MF SR č. MF/15464/2013-74. Na základe neho zostavuje mikro účtovná jednotka oveľa jednoduchšiu a skrátenejšiu formu účtovnej závierky než ostatné účtovné jednotky.

Už na prvý pohľad sa účtovná závierka mikro účtovnej jednotky líši od „bežnej“ účtovnej závierky, napr. v súvahe sa uvádza iba netto hodnota aktív (znížená o opravné položky a oprávky), na jednotlivých riadkoch súvahy a výkazu ziskov a strát sú uvedené konečné zostatky, resp. stavy viacerých účtov, poznámky k účtovnej závierke sú značne skrátené a menej podrobné (mikro účtovná jednotka však môže na základe vlastného rozhodnutia rozšíriť obsahovú náplň poznámok).

9. Transferové oceňovanie: 

Daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami, vedú obyčajne skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Jej minimálna obsahová podoba je uvedená v prílohe k Usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724. Správca dane ale môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu. 

V určitých prípadoch môžu mikro účtovné jednotky viesť základnú alebo úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, napr. daňovníci s významnými kontrolovanými transakciami, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani, daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia.  

Na druhej strane môže byť v určitých prípadoch povinnosť viesť dokumentáciu podľa § 18 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Mikro účtovná jednotka bola zavedená do slovenskej legislatívy na základe Smernice EP a REÚ 2012/6/EÚ, keďže účtovníctvo bolo označené za jednu z hlavných oblastí, v ktorých možno znížiť administratívne zaťaženie spoločností. Ak účtovná jednotka spĺňa zákonom stanovené podmienky na zaradenie do skupiny mikro účtovnej jednotky, je vhodné túto možnosť využiť a vyhnúť sa tak niektorým zbytočným formalitám hlavne v začiatkoch podnikateľskej činnosti