Finančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 26. októbra 2020 zobraziť celý profil

Zvládnutie daňového plánovania občanom významne môže znížiť jeho riziká. Firmy a podnikatelia sú aj v daňovom plánovaní v predstihu v porovnaní s občanmi, lebo myslia trhovo, sú orientovaní viac na zisk a prosperitu. Ale dane štátu a mestu i obci platia aj občania. Oplatí sa občanovi vzdelávať v oblasti daňového plánovania?

Určite áno. Aj podnikateľ je často pri platení daní zodpovedný nielen za firemné dane, ale aj za svoje občianske dane. Ako začať čo najlepšie a najúčinnejšie? Napríklad aj prečítaním tohto článku a porozmýšľaním nad príležitosťami z jeho obsahu.

Krátkodobý a dlhodobý postoj k plánovaniu daní občanom

  V prípade zodpovednej snahy o optimalizáciu daňového portfólia občana nepodnikateľa, je vhodné pripraviť si:

1/ V KRÁTKODOBOM  POHĽADE: jednoduchý vzor alebo daňový plán. Na základe neho namodelovať vlastnú situáciu podľa tých príjmov, o ktorých vie občan nepodnikateľ, že ich v zdaňovacom období zinkasuje. Následne pripraviť predbežnú kalkuláciu a výpočet daní vo vyplnených daňových priznaniach. Tieto dať skontrolovať odborníkovi. Alebo rovno zadať odborníkovi na dane, aby za odmenu pripravil predbežný návrh vysporiadania daňovej povinnosti občana ako určitú finančnú projekciu (odhad) za rok 2019. Ten si potom rozana-lyzovať a odsúhlasiť financie určené na zdanenie.   

2/ V DLHODOBOM POHĽADE: zbierať určité vzory, príklady a informácie k UNIVERZÁLNEMU daňovému plánovaniu pre občanov nepodnikateľov v SR. Nadväzne z nich si vyselektovať také metodické postupy, praktiky a výpočty zdaňovania, ktoré sa daňovníka dotýkajú ŠPECIÁLNE. T. j. usilovať upresniť charakter a profil zdanenia a ušiť následne tak bezchybný „daňový šat (oblek na mieru)“. Pomôckami k tomu sú rôzne odborné články a knihy o daňovom plánovaní (napr. Daňová prevencia, daňová obrana, daňová kreativita, atď.).

PRÍKLAD viacerých príjmov k zdaneniu a daní občana nepodnikateľa

Občianka Daniela DAŇOVOPLÁNOVÁ je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľka a v roku 2019 predpokladá nasledovné príjmy:

 • Príjem zo závislej činnosti z dvoch zamestnaní (pracuje v štátnom úrade v jednom povolaní a okrem toho upratuje v nočných službách v privátnej firme v druhom povolaní)
 • Príjem z pravidelného prenájmu garáže auta, ktorú vlastní 
 • Príjem z príležitostného poskytovania sezónneho ubytovania v jednej izbe v rodinnom dome, lebo ho má postavený vo vyhľadávanom turistickom stredisku
 • Príjem z predaja z dvora, lebo má ovocný sad a skleník, kde dopestuje vždy aj nejaké ovocie a zeleninu a predá časť tejto úrody 
 • Príjem zo zberu lesných plodov (lebo časť dovolenky vždy s deťmi venuje zbieraniu čučoriedok, ktoré zavára a predáva +  húb, ktoré suší a predáva)
 • Príjem z dividendy z akcií jednej poisťovne a jednej banky, ktoré získala v kupónovej privatizácii
 • Príjem z investično-životnej poistky, na ktorú si sporila 15 rokov a v tomto roku jej ju má poisťovňa celú v jeseni vyplatiť

Okrem toho predpokladá zaplatiť nasledovné miestne dane:

 • Daň z ubytovania
 • Daň z nehnuteľnosti (za rodinný dom, v ktorom býva)
 • Daň za psa (ktorý stráži dom)
 • Poplatok za komunálny odpad

RIEŠENIE v predpoklade

      Evidentne pôjde o kombináciu zdanenia, kde pri miestnych daniach je potrebné poznať obecné nariadenie okrem zákona o miestnych daniach. A preveriť si, či nie je nárok v niečom na úľavu. Dá sa to aj konzultáciou na obecnom (mestskom) úrade, ktorý je správcom týchto daní v mieste trvalého bydliska daňovníčky. Vyriešenie miestnych daní by malo byť jednoduchšie. 

      Zložitejšie sa javí správny nápočet a vykalkulovanie daňovej povinnosti pri dani z príjmov, kde pôjde o kombináciu troch čiastkových základov dane (§ 5 – príjmy zo závislej činnosti u ZAMESTNANECKÝCH PRÍJMOV; § 6  – príjmy z prenájmu garáže; § 8 – ostatné vyššie uvedené príjmy) a zdanenie sa vykoná podľa zákona o dani z príjmov. Rozlišovať treba najmä príjmy, ku ktorým je možné priradiť primerané výdavky (napr. náklady na príležitostné ubytovanie) a tie, kde výdavky neexistujú (napr. príjmy z dividendy).

      Ak rieši takúto situáciu v zdanení daňovníčka prvýkrát a nemá s tým osvedčené a overené skúsenosti z minulosti, tak nech nekoná sama. V rámci múdrej rady k jej zodpovednosti, zastávame názor, že by nemala konať sama, ale poradiť sa s odborníkom daňovým poradcom (napr. kvôli správnemu rozlíšeniu v štruktúre príjmov a pomerovania akceptovateľných výdavkov v skupine ostatné príjmy k § 8, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Ak napriek tomu, skúsi daňové vysporiadanie zrealizovať daňovníčka sama, tak je vhodné naštudovať si niektoré príklady zdanenia podľa prípadových štúdií (modelových situácií, príkladov) zo vzorov vyplnenia daňových priznaní fyzických osôb za rok 2019 podľa dostupných brožúr (napr. príklady v časopisoch z produkcie spoločnosti Poradca podnikateľa (epi.sk, sepi.sk) Žilina alebo v rubrikách daňových poradní Hospodárskych novín, či Trendu) alebo špecializovaných webovských stránok na internete.

Článok pokračuje pod reklamou

Desatoro osvedčených v plánovaní daní občana

 1. Akýkoľvek plán znižuje riziko – t. j. aj daňové plánovanie s chybami (k tomu je dobrou pomôckou dvojica kníh – Účtovnícke chyby I.Účtovnícke chyby II.) je lepšie ako žiadne daňové plánovanie
 2. Zníženie daní je niekedy možné, inokedy nie – zakúpiť odborné daňové knihy (Daňová obrana, Daňová kontrola, Daňová prevencia, Daňová kreativita)
 3. Dobrý daňový vzor, vzorec (schéma), či model – je taký, ktorý využíva MINIMAX (t.j. pri minime výdavkov – nákladov, docieliť maximum príjmov – výnosov)
 4. Úspech v osobných financiách si vyžaduje vedieť rátať (Kto počtuje, ten gazduje) a kým sa to naučíte, omyly sú nielen prípustné – ale aj žiaduce 
 5. Daňový plán pre občana môže byť jednoduchý (málo zdaniteľných príjmov v kvalite i kvantite) i zložitejší (veľa príjmov v kvalite i kvantite)
 6. Tak ako vo svete neexistuje žiadny dokonalý systém (len lepší a horší), tak neexistuje ani žiadny dokonalý a nemenný daňový plán
 7. Jedinou zaručenou daňovou istotou je, že nič nie je isté a príde zmena (napr. zmenou daňového zákona po jeho novelizácii)
 8. Daňové vzdelávanie sa vypláca vždy doživotne 
 9. K daniam sa oplatí pristupovať kombinovane , t.j. nielen s dôvtipom (riadne daňové zákony), ale aj vtipom (pozri bližšie tzv. zákony z daňovej murphystiky)
 10. Najlepší plán má vždy alternatívy a scenáre (optimistický – čo najlepšie sa môže stať; pesimistický  čo najhoršie sa môže stať; realistický – čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou aj stane)

Závery – zhrnutie

      RIZIKO: Keď štát nekoná voči daňovým subjektom korektne a poctivo, najčastejšie sa to označuje pojmom daňová ilúzia (napríklad zatajuje skutočnú miera daňovo-odvodového zaťaženia pred občanom). 

      PRÍLEŽITOSŤ: Každý rozumný daňový poplatník by si mal v rámci svojej nutnej osobnej finančnej osvety osvojiť príležitosti ako ich spoznať a využiť. Šancou medzi nimi je aj zvládanie daňovej obrany a daňového plánovania. Plánom nikdy nič nepokazíte. Ale nezabúdajme, že i ten najlepší akýkoľvek plán na svete nefunguje, keď sa neplní. Naopak i ten najhorší plán na svete je v prevencii voči rizikám lepší ako žiadny!