Finančná správaFinančný manažmentPodujatia xa Publikované 8. mája 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa vyhlásila ďalšie školenie. Tento raz zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Možnosť pripravovať školenia pre verejnosť jej umožnila novela zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2018. Prvé školenie, ktoré finančná správa pripravila, sa týkalo odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, minulý týždeň zase spustila prihlasovanie sa na školenia k elektronickej komunikácii. Školenie s názvom „Originál alebo falzifikát“ je tak ďalším zo série školení určených pre verejnosť.

Podnikáte s predajom tovaru?

Prihláste sa na školenie s názvom „Originál alebo falzifikát“, ktoré sa bude konať v máji v dvoch mestách na Slovensku – v Bratislave a v Banskej Bystrici. Účastníci tohto školenia sa počas prezentácie oboznámia so základnými pojmami z oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, oboznámia sa s podmienkami poskytovania tovaru na humanitárne účely, postupmi a povinnosťami držiteľov rozhodnutí, držiteľov tovaru, deklarantov, postupoch v prípade malých zásielok, postupoch colných orgánov a pod.

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o predpisoch v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, identifikáciu, pravidlá a zhodnotenie povahy tovaru. Školenie je určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar či poskytujú služby, ale taktiež aj pre spotrebiteľov a ďalších, ktorí sa potrebujú v problematike zorientovať.

Výhodou školení organizovaných finančnou správou sú nižšie finančné náklady a odborní školitelia priamo z finančnej správy.
Za účelom prihlasovania sa na školenia spustila finančná správa podstránku priamo na portáli finančnej správy, na ktorej záujemcovia nájdu podrobné informácie. Na jednotlivé školenia sa môžu záujemcovia prihlásiť buď zaslaním všeobecnej vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk alebo tiež prostredníctvom externej stránky www.skolenia.sk.

Finančná správa chce navyše vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti školení, preto v prípade, ak záujemca nenájde školenie, o ktoré by mal záujem, alebo ak bude hľadať školenie šité na mieru, môže poslať svoj námet, tému alebo požiadavky na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. V prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít Akadémia finančnej správy takéto školenie vyhlási. Niektoré školenia finančnej správy sú platené, avšak len do takej miery, aby mohla finančná správa pokryť výdavky na personálne a priestorové kapacity.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov.

Táto úhrada bude príjmom štátneho rozpočtu

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.