PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 1. septembra 2018 zobraziť celý profil

Chronické pochybenia v daňových priznaniach

Neverili by ste, koľko zbytočných časových strát, problémov a aj zbytočne vynaložených eur dokáže urobiť taká vec, keď si z daňovo-účtovnej agendy neurobíte rovnopis alebo kópiu. Odkladajte si určite minimálne kópiu daňového priznania, ktoré podáte na daňový úrad a to aj vrátane prílohovej časti výkazov k účtovnej sumarizácii.

Okrem toho dbajte na to, aby ste sa vyhli chronickým pochybeniam, ktoré sa každoročne opakujú najviac:

  • chýbajúci podpis daňového subjektu na priznaní,
  • zabúdanie na nutné prílohy k daňovému priznaniu,
  • zmeškanie termínu (priznanie na poslednú chvíľu „po lehote“),
  • nečitateľné kľúčové personálie (rodné číslo, dátum narodenia, meno a priezvisko),
  • neaktualizovanie noviel zákonov,
  • nemýliť si zodpovednosť (nepliesť pojmy s dojmami).

Podpis daňovníka je kľúčový, nezabudnite ho

Každý právny titul, ktorým je aj tlačivo daňového priznania, niekto garantuje. To znamená, že musí okrem množstva iných údajov obsahovať najmä podpis daňového subjektu, ktorému patrí daňové priznanie a ktorý je nenahraditeľný v identikete DP.
Všetko ostatné v daňovom priznaní môžu za Vás vypísať daňoví poradcovia, hlavní ekonómovia firiem alebo hlavní účtovníci, ale podpis na konci formuláru musí zrealizovať osobne daňový subjekt. Možno sa to zdá triviálne, ale ak máte daňové priznanie vyplnené stopercentne perfektne, ale chýba podpis, je to neplatný právny dokument.

Daňový úrad ho nezaeviduje a neuzná, ale bude Vás vyzývať, aby ste prišli doplniť podpis.

Neúplnosť priznania kvôli chýbajúcej prílohe

Formulár daňového priznania vždy treba skontrolovať, aby ste vypísali aktuálny, lebo väčšinovo sa každoročne menia. Priznanie k dani z príjmov za daň z príjmov fyzických osôb i za daň z príjmov právnických osôb vždy obsahuje aj sprievodný list akýsi recept, či inštruktáž k tomu čo treba vyplniť.
Hoci je to zvýraznené aj na tlačive daňového priznania často sa zabúda, že obe spomenuté typy daňových priznaní sú neplatné, keď sú neúplné t.j. keď Vám k daňovému priznaniu chýbajú potrebné ďalšie prílohy.

Napríklad nutnou prílohou k daňovému priznaniu pre podnikajúce fyzické osoby je výkaz príjmov a výdavkov, resp. výkaz o majetku a záväzkoch.

Nedodržanie lehoty je odmenené sankciou

Často si nechávame všetko na poslednú chvíľu. Hoci daňové priznania k dani z príjmov za uplynulý rok je možné podať v termíne do konca marca, t.j. až tri mesiace daňové úrady sú v pohotovosti pripravené na prijatie týchto dokumentov.

Minimálne tretina slovenského národa si to tradične nechá na poslednú chvíľu a zvykne podávať daňové priznanie koncom marca alebo osobne alebo poštou. Často práve preto, že vtedy sú veľké rady „a nechce sa čakať“ sa termíny prešvihnú a daňové priznanie je podané po lehote t.j. daňový subjekt sa vystavuje úplne zbytočne možnosti sankcie pokuty.

Daňová elektronická komunikácia síce niekedy uľahčuje život, ale sú situácie, kedy je lepšie prísť na daňový úrad radšej osobne. Ak podávate daňové priznanie po prvý raz je lepšie osobne ho doručiť na daňový úrad, aby prijímací pracovník správcu dane – po formálnej kontrole tohto dokumentu mohol Vám priamo povedať, či je to v poriadku, alebo ste niečo zabudli doplniť – napríklad podpis alebo prílohy.

Nepodceniť a všimnúť si aj posledné novely zákona

Ak by všetko to predtým uvedené vo výpočte našich omylov a pochybení pri podávaní DP mal daňový subjekt správne, môže dôjsť aj k tomu, že daňovník nepozná a nemá čas sa oboznámiť s novelami daňových zákonov, ktoré v SR pokračujú každoročne.

Navonok sa mu zdá, že tlačivo daňového priznania je navlas rovnaké ako minulý rok a opisuje preto postup z minulého roku (napríklad z kópie vlastného daňového priznania, ak si ju odložil čo múdri daňovníci robia!), pričom dochádza logicky ku chybám.
Práve preto podčiarkujem, že je dobré alebo sa opýtať odborníkov, či sa nič nezmenilo /napríklad daňového úradu alebo daňového poradcu/ alebo venovať pár drobných a kúpiť si jednoduchú príručku s návodom na vyplnenia a vzormi na vyplnenie daňových priznaní. Čerstvú práve platnú za aktuálne najnovšie zdaňovacie obdobie.

Koho daňové riziká zaujímajú viac dávame do pozornosti titul „Daňovníctvo – daňová teória, daňová politika a DAŇOVÉ RIZIKÁ (2016)“.

Zodpovednosť za správnosť priznania má daňovník, poradca mu len radí

A na záver ešte jedno často diskutované a mýlkami opradené „verejné tajomstvo“. Hoci daňový subjekt (firma, podnik, živnostník, občan) môže mať aj tisíc daňových poradcov, zodpovednosť za svoju účtovnú závierku a daňové priznanie nesie podľa zákona (ako účtovná jednotka) sám.
Vždy za obsah daňového priznania je zodpovedný de iure LEN daňový subjekt, ktorý ho vlastný podpisom garantuje. To znamená, že aj keď by Vám ho vyplnil odborník – za prípadné chyby zodpovedáte Vy sám – daňový subjekt (= daňovník).

Vysporiadanie každoročnej daňovej povinnosti na dani z príjmov sa nedá zrušiť, ale dá sa uľahčiť pre daňový subjekt. A to tak, že ju za seba za úhradu dá urobiť napríklad daňovému poradcovi.

Chronické chyby daňových subjektov sa každoročne pri podávaní daňových priznaní opakujú. Je múdre sa z nich poučiť a vyhnúť sa im.