EkonomikaSlovensko xa Publikované 11. septembra 2017 zobraziť celý profil

Požadované dotácie, zamerané aj na protikorupčné opatrenia, už dvojnásobne presiahli objem vyčlenených prostriedkov. 
BRATISLAVA, 11. septembra – Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, podali hneď v prvom kole žiadosti o dotácie vo výške cez 30 miliónov eur. Tri eurofondové výzvy sú zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na správe vecí verejných. Ďalšie tri výzvy sú zamerané na tvorbu lepších verejných politík a podporu transparentnosti vo verejnej správe.

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa bolo pritom na všetkých šesť výziev    

vyčlenených celkovo 15 mil. €. „Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala rozhodovať kvalita podaného projektu. Netreba však zabúdať ani na jeho formálne spracovanie, vrátane všetkých požadovaných príloh,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Zdroj: www.Grantexpert.sk
Výzvy sa líšia tematikou a miestom realizácie projektov. Ministerstvo vnútra SR ako vyhlasovateľ z nich plánuje podporiť projekty zamerané na monitoring korupčného správania vo verejnej správe či hodnotenie aktivít verejných inštitúcií. Žiadatelia môžu získať podporu aj na aktivity smerujúce k zapájaniu širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách a na návrhy antikorupčných nástrojov a sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti.

Názov výzvy

Počet projektov

Priemerná výška žiadanej

dotácie na jeden projekt
(v €)

Občianska informovanosť a participácia – celé územie SR

23

269 019

Občianska informovanosť a participácia – menej rozvinutý región SR

31

244 566

Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší región SR

2

115 653

Tvorba lepšej verejnej politiky – celé územie SR

31

284 369

Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutejší región SR

28

260 480

Tvorba lepšej verejnej politiky – rozvinutejší región SR

1

120 057

Zdroj: www.Grantexpert.sk

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je stanovená na 100 tis. € a maximálna na 400 tis. €.
V 1. kole na podávania žiadostí:

  • celkovo neziskovky predložili 116 projektov spolu za 32,95 mil. €
  • priemerná výška rozpočtu na jeden projekt dosiahla 284,05 tis. €
  • najviac projektov predložili neziskovky so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • najmenší záujem bol medzi neziskovkami so sídlom v Nitrianskom a Trnavskom kraji

„Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená. Jedným z hlavným faktorov, ktorý ne/schválenie žiadosti ovplyvňuje, je aj počet podaných projektov v tom ktorom kraji a výška žiadanej sumy,“ dodal Tamás Szőke z GrantExpert.sk.
 
Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.