EkonomikaZahraničie xa Publikované 28. decembra 2020 zobraziť celý profil

Slovenskí vývozcovia do Spojeného kráľovstva budú od 1. januára 2021 potrebovať osvedčenie o pôvode tovaru. V prípade dočasného vývozu zase musia požiadať o tzv. ATA karnet.

Obidva dokumenty je oprávnená vydávať na území SR Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Ako informovala tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová, podnikatelia, nielen členovia komory, môžu o ich vystavenie požiadať vo všetkých regionálnych komorách SOPK, ktoré majú sídlo v každom krajskom meste.

Od Nového roka sa totiž mení režim vzájomných obchodných vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou. Z pohľadu členských štátov EÚ sa cezhraničný obchod a pohyb tovaru bude riadiť pravidlami, ktoré platia pre obchod EÚ s tretími krajinami.

Článok pokračuje pod reklamou

Osvedčenie o pôvode tovaru

Ako uvádza SOPK, ATA karnet je najvýhodnejšou formou z hľadiska colných formalít, bez platenia cla, dane, respektíve iných dávok pri dočasnom dovoze do Veľkej Británie. Doba platnosti je maximálne jeden rok (12 mesiacov) a na území SR ho môže vystaviť výlučne SOPK.

Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť podľa komory z tejto krajiny vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote. Nemôže sa takto dovážať tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, ako aj tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu. 

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru je podľa komory medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru„, teda, že tovar bol vyťažený (suroviny), vypestovaný (rastlinný pôvod), vychovaný (živočíšny pôvod) alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

V prípade, ak britský dovozca požiada slovenského vývozcu o dodanie tohto osvedčenia, príslušné pracovisko SOPK ho vydá na základe jeho žiadosti a predložených podporných dokladov a schválených postupov. Rovnako bude postupovať aj pri žiadostiach o overenie dokladov v medzinárodnom obchode, napríklad vývozných faktúr, dodacích listov, distribučných či agentúrnych zmlúv.

Do portfólia certifikačných služieb, ktoré SOPK poskytuje podnikateľom bez ohľadu na členstvo v komore, patrí tiež vydávanie osvedčení o udalosti vis major, ktoré vo zvýšenej miere využívajú podnikatelia v súčasnosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu, či osvedčení o voľnom predaji. V neposlednom rade je to aj tzv. vidovanie (pečiatka „videné – Seen“) faktúr, dodacích listov, cenníkov, zmlúv (kúpne, distribútorské, agentúrne), ktoré vydávajú súkromné spoločnosti so sídlom na území SR.

zdroj: TASR / úprava: redakcia