KontrolyPodnikanie xa Publikované 29. apríla 2022 zobraziť celý profil

SOI vykonávala kontroly plnenia povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich z právnych predpisov platných pre jednotlivé skupiny výrobkov. 

Išlo najmä o dodržiavanie správnosti a úplnosti označovania povinnými údajmi, vrátane označenia CE, kontrolu sprievodnej a technickej dokumentácie a odber vzoriek za účelom kontroly skutočných vlastností výrobkov s dôrazom na ich bezpečnosť.

Negatívne zistenia v minulosti

Kontrola ľahkých elektrických vozidiel pri vstupe na jednotný trh EÚ prebiehala z dôvodu negatívnych zistení z kontrol na národnom trhu v predchádzajúcich rokoch. Rozlišovala sa podľa technického vyhotovenia a určenia spôsobu použitia vozidiel.

Elektrické bicikle, kolobežky štvorkolky a iné

Predmetom rizikového profilu boli ľahké elektrické vozidlá a to strojové zariadenia (EPAC bicykle, elektro-kolobežky, samovyvažovacie vozidlá – hoverboardy / segway, elektrické skateboardy a podobné zariadenia na prepravu osôb), ktoré musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., vozidlá kategórie L (kategórie L1e až L6e), ktoré musia byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek.

26,6 % sa nedostalo na trh EÚ

Colné úrady v sledovanom období zaslali SOI celkom 51 hlásení týkajúcich sa ľahkých elektrických vozidiel, pričom strojových zariadení sa týkalo 28 hlásení a vozidiel kategórie L 23 hlásení. Spolu bolo prekontrolovaných 135 druhov ľahkých elektrických vozidiel v celkovom počte 4 382 ks, v celkovej hodnote 1 729 908 €.

Z toho 99 druhov v celkovom počte 4 042 kusov a v celkovej hodnote 1 538 925 € bolo prepustených do voľného obehu a 36 druhov v celkovom počte 340 kusov a v celkovej hodnote 190 983 € nespĺňalo požiadavky platných právnych predpisov EÚ vzťahujúcich sa na tieto výrobky, čo predstavuje 26,6 % z prekontrolovaných druhov, a preto nemohli byť prepustené na trh EÚ. Kontroly boli zamerané na správnosť a úplnosť ich označovania, vrátane označenia CE a na sprievodnú a technickú dokumentáciu.

Zistené nedostatky pri kontrole ľahkých elektrických vozidiel:

strojové zariadenia:

–  13 druhov nebolo sprevádzaných ES vyhlásením o zhode, resp. toto bolo neúplné,

–  5 druhov bolo bez označenia výrobcu, či dovozcu,

–  4 druhy boli bez označenia modelu/typu alebo iného identifikačného údaju,

–  3 druhy boli bez alebo s nesprávnym označením CE,

Článok pokračuje pod reklamou

vozidlá kategórie L:

–  12 druhov bolo bez označenia výrobcu, či dovozcu,

–  11 druhov nemalo osvedčenie ozhode COC alebo nebolo predložené typovéschválenie EÚ vozidla,

–  6 druhov bolo bez označenia modelu/typu alebo iného identifikačného údaju.

Zdroj: SOI / úprava redakcia

Neviete ako v podnikaní postupovať ? Poradíme vám!

Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Poradia vám pri dovoze produktov zo zahraničia, ale vedia aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje, kde sa na prevádzkach nachádzajú chyby a nedostatky, ale majú aj vedomosť, ako rozmýšľajú inšpektori a na ktoré veci sa zameriavajú.

Odstráňte si preto chyby na prevádzkach a v podnikaní včasne, ešte pred kontrolou! Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY a dodajú vám všetky dokumenty a papiere, na ktoré sa zameriavajú kontrolné orgány. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky.