KontrolyPodnikanie xa Publikované 12. januára 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu, uvádza sa na webovej stránke SOI.

Osem inšpektorátov a desiatky inšpektorov

SOI sa člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a krajské inšpektoráty (I-SOI), sú to: 

• Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 
• Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 
• Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, 
• Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, 
• Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 
• Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, 
• Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 
• Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj. 

Kontrolovali rôzne oblasti podnikania

Na výkone kontrolnej činnosti sa podieľa mnoho inšpektorov, napríklad v minulom roku prevádzky a podnikateľov kontrolovalo 15 inšpektorov I-SOI v Banskej Bystrici, 12 inšpektorov z Prešova, 13 inšpektorov z Nitry a podobne.

Inšpektori krajských inšpektorátov vykonali kontrolu rôznych segmentov v oblasti podnikania, ako stavebniny, potraviny, ubytovacie zariadenia a iné.

Počet kontrol stúpol o 70%. Na ubytovanie sa nezameriavali

Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici v rámci ostatného predaja vykonal 751 kontrol v roku 2020. V minulom roku to bolo až 1282 kontrol, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 70%.

Tento inšpektorát na druhej strane veľmi nekontroloval ubytovacie zariadenia (boli vykonané iba 2 kontroly). Ubytovacie zariadenia neboli vôbec predmetom kontroly v inšpektorátu SOI v Nitre. ,,Soikári“ v Prešove kontrolovali 6 ubytovacích zariadení.

Viac ako tretina kontrolovaných subjektov pochybí

Inšpektori SOI v Nitre udelili v minulom roku najvyššiu pokutu 13 921 eur. Zároveň poskytli informáciu, že percentuálne pochybenie k počtu vykonaných kontrol predstavuje až 38,09%.

I-SOI v Banskej Bystrici zase v segmente stavebniny ukladá priemernú pokutu vo výške 1462,11 € a ich priemerná pokuta v segmente ostatný predaj predstavuje 1 077 €.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

    Zdroj: Rozhodnutie I-SOI Banská Bystrica č. 01/2022BB
    Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/01/07/22
    Rozhodnutie I-SOI Nitra č. 16/04/22