E-shopyEkonomikaFinančná správaKontrolyManažmentObchodné právoPodnikaniePracovné právo xa Publikované 23. septembra 2022 zobraziť celý profil

Záleží však na tom, ako to vyhodnotia kontrolné orgány, konkrétne zamestnanci kontrolných orgánov. Niektorí pri kontrolách hľadajú nedostatky tak, že až chodia po prevádzke na kolenách, iní zase nemajú až také dobré predispozície na vyhľadávanie chýb. Ľudský faktor pri každej kontrole zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako sa kontrola bude vyvíjať.

Článok vychádza z poznatkov autora, ktorý pracoval na Slovenskej obchodnej inšpekcii, na pozícii inšpektor.

Trest málokedy odpustia

Kontrolné orgány sú tu na to, aby chyby v podnikaní vyhľadávali. Tie môžu vzniknúť napríklad pri predaji v prevádzke, pri internetovom podnikaní, v účtovníctve, reklamačnom konaní a podobne.

Naše kontrolné orgány pôsobia viac represívnym spôsobom a pri zistení nedostatku sa snažia pokutu vymôcť. Je oveľa menej prípadov, keď bol u podnikateľov zistený nedostatok a namiesto sankcie bola využitá len kontrola opatrení. Kontrolné orgány pokutami získavajú peniaze a napĺňajú rozpočet štátnej kasy a tak tiež fungovanie ich samotných.

Napríklad v roku 2020 Slovenská obchodná inšpekcia podľa výročnej správy, v správnom konaní vydala v prvostupňovom konaní pokuty vo výške 668 271 eur. Inšpektoráty práce uložili zase podnikateľom pokuty až 6 531 133 eur. Treba ešte spomenúť, že na Slovensku existuje desiatky inštitúcii, ktoré môžu podnikateľov postihovať, napr.:

 • Slovenská obchodná inšpekcia,
 • Finančná správa,
 • Národný inšpektorát práce,
 • Úrad pre ochranu osobných údajov,
 • Metrologická inšpekcia,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • Úrad verejného zdravotníctva,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa,
 • Živnostenské úrady a pod.

Pokuta môže prísť aj mesiace po kontrole

Každopádne platí, že protokol, alebo inšpekčný záznam je len výsledkom z kontroly. A na základe tohto dokumentu bude v správnom konaní delikt dokazovaný.

Podnikatelia ale často zabúdajú byť pri kontrole aktívni. Mnohokrát nevedia, ako sa majú vyjadriť do zápisnice, aké majú možnosti a dokonca sa v niektorých prípadoch pravdepodobne radia so samotnými kontrolórmi.

Ak už ale kontrola začne, nebuďte pasívni a nečakajte. Lebo ak nepodniknete včasné kroky, tak odvolávať sa voči pokute môže byť potom neskoro. Určite využite všetky možné opravné prostriedky hneď od začiatku konania (pre každé konanie sú iné). Podstatné je aj, ako sa vyjadríte do protokolu / zápisnice / záznamu. Ak máte možnosti, využite napr. aj námietky, vyjadrenie do zápisnice, vyjadrenie k správnemu konaniu, podajte odvolanie, žalobu a pod., alebo sa poraďte s tými, ktorí sa tejto téme venujú pravidelne! Takéto správne konanie štandardne trvá mesiace.

Obrázok: autor, modelová situácia

Nezabudnite preberať úradné zásielky. Nastavte si v elektronických schránkach notifikácie, pretože ak správu neprevezmete, úrady využívajú tzv. fikciu doručenia, čo sa považuje, že ste sa so zásielkou oboznámili.

Formálne chyby stoja aj tisíce eur

Za nájdené chyby v podnikaní si kontrolné orgány ,,vyúčtujú“ pokuty, ktoré sa pohybujú v stovkách, až tisícoch eur. Príklady, za čo podnikatelia platili pokuty:

 • porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote,
 • porušenie povinnosti viesť evidenciu reklamácii,
 • chýbajúci oznam o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
 • chýbajúce cenovky,
 • nesprávne zaradenie zamestnanca do platovej triedy,
 • chýbajúci opis pracovnej činnosti v pracovnej zmluve,
 • chýbajúce vyobrazenie pokladničného dokladu na prevádzke,
 • chýbajúca informácia o pôvode mäsa,
 • chýbajúca informácia o zložkách použitých na prípravu pokrmov,
 • chýbajúce údaje na označení prevádzky,
 • úradne neoverené meradlo, ktoré bolo používané v súvislosti s platbami,
 • chýbajúce náležitosti dokladu o kúpe,
 • chýbajúce informácie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
 • pri e-shopoch sa našli tieto nedostatky:

,, – predávajúci nedodržal lehotu, do ktorej sa zaviazal dodať tovar, čím došlo ku klamlivému konaniu vo vzťahu k hlavnému znaku produktu, konkrétne vo vzťahu k dodacej lehote tovaru,

– predávajúci uviedol na internetovej stránke nesprávne množstvo a špecifikáciu tovarov, aké sa zaviazal dodať spotrebiteľovi,


– predávajúci neuvádzal cenovú informáciu za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a ani nijakým iným spôsobom neinformoval spotrebiteľa o možnom výpočtu tejto ceny,


– pri kontrole internetového obchodu bolo zistené, že predávajúci v obchodných podmienkach uvádzal: „Obrázky pri výrobku môžu byť len ilustračné…“  Uvedená podmienka vykazuje znaky nekalých obchodných praktík.“

Ako je vidieť z príkladov vyššie, niektoré pokuty boli uložené len za formálne nedostatky. Nedostatky nemuseli ani nikomu ublížiť, ale zákon je zákon.

Počet kontrol stúpol o 70%, viac ako tretina kontrolovaných pochybí

V minulom roku Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici zvýšil počet kontrol o viac ako 70%, v porovnaní s predchádzajúcim a v segmente stavebniny ukladá priemernú pokutu vo výške 1462,11 €. Ich priemerná pokuta v segmente ostatný predaj predstavuje 1 077 €.

Inšpektori SOI v Nitre zase v minulom roku udelili najvyššiu pokutu 13 921 eur. Zároveň poskytli informáciu, že percentuálne pochybenie k počtu vykonaných kontrol predstavuje až 38,09%.

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto roku a v roku 2023 nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty?

Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

  Zdroje:
  Výročná správy SOI za rok 2017 – 2021
  Výročná správa NIP za rok 2020
  Dokument SOI – Výsledok kontroly internetových obchodov
  Rozhodnutie I-SOI Banská Bystrica č. 01/2022BB
  Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/01/07/22
  Rozhodnutie I-SOI Nitra č. 16/04/22