E-shopyEkonomikaKontrolyPodnikanieVšeobecné obchodné podmienkyZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 17. januára 2022 zobraziť celý profil

Mnohí podnikatelia sú uvádzaní do omylu, že pokuta ich minie, keď po kontrole nedostatky v zápise bezodkladne odstránia. Opak je však často pravdou.

Podnikatelia hľadajú rady všade

Na sociálnej sieti Facebook, v skupine Učíme sa podnikať sme zachytili otázku, kde sa podnikateľ s ostatnými členmi skupiny radí, ako má ďalej postupovať, keď mal pred časom kontrolu a neskôr, asi po ôsmich mesiacoch mu prišlo od kontrolného orgánu oznámenie o začatí správneho konania.

Otázka v nezmenenej podobe od podnikateľa Tomáša: ,,Ahojte, mohli by ste mi poradiť prosím. Na prelome rokov 2020 a 2021 som mal kontrolu zo strany SOI, kde mi na eshope zistili 6 pochybení v reklamačnom poriadku, obchodných podmienkach, atď… Poslal som im elektronicky k tomu vyjadrenie a počas cca 10 dní som všetky chyby poodstraňoval s tým, že poslali vyjadrenie, že nedostatky boli odstránené a tak som myslel, že celá vec je uzavretá. Teraz po cca 8 mesiacoch mi prišla do el. schránky správa od SOI, kde okrem iného uvádzajú: Vzhľadom k uvedenému Vám oznamujeme v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok), začatie správneho konania o uložení pokuty podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri súbehu viacerých správnych deliktov správny orgán uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší) a začína správne konanie za správny delikt podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Poučenie:V zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku máte právo, ako účastník konania, vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. V zmysle § 23 ods. 1 Správneho poriadku máte právo, ako účastník konania, nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní a dostať informácie zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. V zmysle § 17 Správneho poriadku máte právo, ako účastník konania, sa dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Zároveň Vás upovedomujeme, že ak nevyužijete vyššie uvedené možnosti, vo veci bude rozhodnuté v súlade s ustanovením §-u 46 Správneho poriadku. Otázka znie, myslel som si, že keď som nedostatky odstránil, že celá vec sa uzavrela ale vyzerá to tak, že mi chcú udeliť pokutu. Nikde ale nie je uvedená výška pokuty. Mám sa teda odvolať ? Ak áno, mám šancu, že mi pokutu nedajú ? Ďakujem pekne za rady.“

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Myslel, že keď chyby odstráni, celá vec sa uzavrie

Podnikateľ Tomáš si myslel, že keď si nedostatky odstráni, tak ho pokutovať už nebudú. U nás na Slovensku žiaľ majú kontroly skôr represívnu funkciu. Je veľký nepomer medzi výsledkami kontrol. Ak inšpektori nájdu nejaké pochybenie, poväčšine sa snažia udeliť pokutu, buď v správnom konaní, alebo blokovou pokutou.

Málokedy chybu odpustia

Je oveľa menej prípadov, keď bol u podnikateľov zistený nedostatok a namiesto sankcie bola využitá len kontrola opatrení. Kontrolné orgány pokutami získavajú peniaze a napĺňajú rozpočet štátnej kasy.

Napríklad v roku 2020 Slovenská obchodná inšpekcia podľa výročnej správy, v správnom konaní vydala v prvostupňovom konaní pokuty vo výške 668 271 eur. Inšpektoráty práce uložili zase podnikateľom pokuty až 6 531 133 eur. Treba ešte spomenúť, že na Slovensku existuje desiatky inštitúcii, ktoré môžu podnikateľov postihovať.

Papiere budete riešiť stále

Ak nechcete pokuty platiť, dajte si poradiť od ľudí, ktorí sa danej oblasti venujú pravidelne. Vyhľadajte ľudí s praxou a skúsenosťami. Tí vám nastavia podnikové dokumenty tak, ako to vyžaduje legislatíva, aj inšpektori. Prevencia je stále oveľa lacnejšia forma zaradenia dokumentov do podnikateľskej praxe. Ak zanedbáte ,,papierovačky“ na začiatku, po kontrole ich budete musieť riešiť znova a preplatíte to tak dvojnásobne.

Brániť sa zakotvuje Ústava SR

Na poslednú otázku Tomáša, či je potrebné brániť sa, odpovedáme áno, lebo to garantuje Ústava SR. Ústava garantuje rovnosť – všetci účastníci sú si v konaní rovní. Ale brániť sa je potrebné hneď od začiatku prípadu. Začína to samotným vyjadrením do protokolu / zápisnice / inšpekčného záznamu. Určite odporúčame stiahnuť si manuál, ktorý vás navedie, ako komunikovať a vyjadrovať sa v správnom konaní.

V rámci správneho konania môžete ďalej používať opravné prostriedky ako napr. vyjadrenie ku kontrole, námietka inšpekčného záznamu, vyjadrenie k správnemu konaniu, odvolanie voči rozhodnutiu, žaloba na preskúmanie rozhodnutia a iné.

Inšpektor nevie, ako kontrola dopadne

Inšpektori pri kontrole nevedia, aký bude výsledok správneho konania (s výnimkou zaplatenia blokovej pokuty na mieste). Ak inšpektor po údajnom pochybení podnikateľa neukladá blokovú pokutu na mieste, tak o pokute by sa nemal zmieňovať, nakoľko inšpekčný záznam je odovzdávaný poväčšine na právne oddelenie a až to podľa okolností a podkladov rozhoduje o výške uloženého postihu.

Možno nakoniec pokuta ani udelená nebude, prípadne bude zrušená. V praxi existuje mnoho prípadov, kedy došlo k zrušeniu pokút, alebo zastavení konaní.

Modelové príklady, ktoré môžu / mohli / nemusia nastať:
,,Za predaj tohto výrobku po záruke dostanete pokutu 800 €.“
,,Opravte si všetky vytknuté veci a do záznamu napíšte, že nedostatky odstránite, nebudú Vás pokutovať.“
,,Musíte do záznamu napísať to, čo Vám nadiktujem.“
,,Toto tu nemôžete napísať. Napíšte to takto …“
,,Nebojte sa, nepríde pokuta.“
,,Za tieto chyby Vám naparíme 700 eur.“
,,Ja tu robím vyše 20 rokov, ešte som sa nemýlil.“
,,Ak nenapíšete do zápisnice toto, tak začneme hĺbkovú kontrolu“

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

    Zdroj:
    Facebook, Učíme sa podnikať
    Výročná správa SOI za rok 2020
    Výročná správa NIP za rok 2020