Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 18. júla 2018 zobraziť celý profil

V zmysle zákona č. 278/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018 sú servisné organizácie povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za 1. polrok 2018 na colnom úrade. Ide o plomby na elektronické registračné pokladnice.

Novelou zákona sa upravila kompetencia daňových úradov, ktorá pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb prešla na colný úrady. Zároveň je upravený postup pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb osobitne pre činné servisné organizácie (SO) a pre tie, ktoré prestali vykonávať činnosť a boli vyčiarknuté z registra servisných organizácií.

Ďalšia úprava nastalo v tom, že servisná organizácie zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb predkladá na dátovom médiu. Zároveň sa dopĺňajú ďalšie údaje, ktoré je servisná organizácia povinná uviesť v zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb a to o počet stratených plomb s uvedením  čísla série a poradové číslo stratených plomb, o dátum nalepenia plomb na ERP a zároveň sa spresňuje, že číslom plomby je číslo série a poradové číslo plomby.

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa zúčtovávajú plomby na adrese:
Colný úrad Banská Bystrica (CÚ BB)
Partizánska cesta 17
975 90 Banská Bystrica (od 8,00 hod. – do 14,00 hod.)

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zúčtovania plomb je možné informovať sa e-mailom na:
marian.patrnciak@financnasprava.sk alebo jozef.simiak@financnasprava.sk ; katarina.podhorova@financnasprava.sk;
prípadne na telefónnych číslach: 048/4721470, 048/4721472,  0905 939 271, pričom CÚ BB môže poskytnúť tabuľku, do ktorej môžu SO zadať potrebné údaje.

zdroj FS SR / foto: Michal Kučera