DaneFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 24. novembra 2020 zobraziť celý profil

Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V rámci tohto vzdelávania o daňovej optimalizácii v skratke, nadväzne na už editované štyri časti, dnes pokračujeme jeho záverečnou – PIATOU časťou.

Celosvetovo platí ekonomický trojuholník závislosti, že čím väčší je podiel korupcie, následne tým vyšší je aj podiel čiernej ekonomiky a z toho sa odvíjajúcich daňových únikov. Experti sú presvedčení, že výrazný podiel na prehlbovaní rastu tieňovej ekonomiky predstavujú skupiny a koncerny organizovaného zločinu z európskych i celosvetových mafií, ktorých „obchodné aktivity“ spravujú rafinovaní stratégovia z radov bielych golierov, ktorí získali diplom na Harvardskej univerzite v USA a iných prestížnych svetových univerzitách. Tzv. hrubý celosvetový kriminálny produkt týchto skupín sa ročne odhaduje na objem viac ako 500 mld. USD. Objem nedobytných daní z financií uložených v daňových rajoch sveta (off shore) sa odhaduje na niekoľko biliónov USD. 

Daňové úniky za viac ako 60 miliárd euro

     V daňových únikoch patrí aktuálne Slovensko na chvost Európskej únie, pričom tieto stále presahujú podľa kvalifikovaných odhadov viac ako 2 miliardy euro ročne. Viac rokov to bolo cez 3 miliardy ročne. Ak však spočítame len posledné 30-ročie (za roky 1990-2020) x 2 miliardy ročne na Slovensku, tak na daňových únikoch spolu Slovensko stratilo zbytočne vo verejných financiách 60 miliárd (30 x 2 = 60) euro. 

     Daňové úniky odrážajú aj nízku dôveru daňových subjektov v kvalitu daňovej politiky štátu, najmä však sú reakciou na dva fenomény:

1/ Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie v krajine (do neho okrem daní patria aj tzv. skryté dane, t. j. odvody do fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne a fondu zamestnanosti)

2/ Nízku dôveru daňových poplatníkov v štát, že s ich daňami hospodári rozumne, požíva štát vtedy – keď daňovníci stále vidia zbytočné obrovské zadlžovanie štátu, masívne prejavy nehospodárnosti, pomalé a minimálne riešenie korupcie alebo neodborné až diletantské politické riadenie.

Daňové úniky odrážajú aj kvantitu i kvalitu nelegálnych daňových trikov, pričom legálne daňové triky sú zákonom dovolené. 

PRÍKLAD: Kto vie najviac legálnych daňových trikov

OTÁZKA:

    Kto na Slovensku vie najviac poradiť v legálnych daňových trikoch – poradca alebo iný podnikateľ? Pýtam sa preto, lebo zvažujem veľkú investíciu v medzinárodnom dosahu a chcem k tomu aj robiť fúziu a joint-venture a zaujíma ma skutočný macher na legálne zdaňovanie. Na internete som nalistoval, že najviac inzerujú ponuku na daňovú optimalizáciu nie ekonómovia, ale s prekvapením advokáti v SR? Poviem možno brutálny príklad z práva, kde sa hovorí, že často oveľa lepší trestný právnik ako obhajca nie je teóriou nabitý advokát, ale väzobne trestaný odsúdený, ktorí sa medzi kolegami vo väzení z počutia rôznosti ich príbehov naučil oveľa viac v trestnom práve – ako to chodí medzi advokátmi-sudcami a prokurátormi? Čo si o tom myslíte, ako známy daňový odborník, prosím? Kto mi poradí lepšie k daňovým trikom – šikovný ekonóm alebo prefíkaný právnik? 

ODPOVEĎ:

    Vaša otázka je naozaj zreteľahodná. Súhlasím s tým, že človek s dlhoročnou praxou ako PRAKTIK vie z každého odboru oveľa viac ako najkvalifikovanejší a s červeným diplomom vyštudovaní TEORETIK len s kratšou praxou. Lebo gram praxe je často viac ako tona teórie. Určite to platí aj pre oblasť daňového, účtovného, finančného, obchodného a komplexne podnikateľského práva. Pri Vašom rozhodovaní je ťažké poradiť všeobecne (univerzálne) bez bližšieho poznaniach charakteru Vášho zámeru, cieľa a podnikateľského projektu, či investičného plánu individuálne konkrétne (špeciálne). Preto je nesprávne sa pýtať v danej chvíli, či je vhodnejší ekonóm alebo právnik z hľadiska presnej ich profesionálnej zdatnosti ovládania daňovej optimalizácie. Do Vašej pozornosti dávam aj knihu F. Konza: 1000 zcela legálních daňových trikú, ktorá je síce staršieho dáta – ale veľmi vydarená k meritu veci.

    Dnes je najsilnejšie poradenstvo v kombinácii a synergii. Preto je štandardné, že dobrý daňový advokát zvyčajne spolupracuje s nejakou účtovnou, audítorskou alebo ekonomicko-konzultačnou poradenskou firmou. Lebo si uvedomuje, že v SR ponúkané vzdelanie na právnických fakultách doteraz ho znalosti aplikácii daňového práva nenaučilo. 

    Ostrieľaný podnikateľ, ktorý je na trhu viac ako 10 rokov môže vedieť k zdaňovaniu oveľa viac ako advokát alebo účtovník s 5-ročnou praxou, ale niekedy to môže byť aj naopak a vypáliť úplne inak. Vždy to záleží individuálne od prípadu k prípadu. Ja osobne by som si k daňovej optimalizácii vyberal človeka s dlhoročnou odbornou daňovou praxou – ideálne z radov certifikovaných daňových poradcov, členov SKDP. Ak si porovnáte ich vzdelanie a skúsenosti, tak najlepší z nich kombinujú viac druhov kvalifikácie – sú aj právnikmi a aj ekonómami, často sú aj audítormi (skau.sk) a súdnymi znalcami v odbore ekonómie a účtovníctva.

Najmä však – majú zo zákona povinnosť byť dôkladne poistení voči prípadnej chybe v ich poradenstve. Takže, keby Vám vznikla finančná škoda chybou poradcu – člena SKDP, tak by Vám táto peňažná ujma mala byť nahradená z jeho zákonnej poistky. A to výrazne znižuje Vaše možné riziko z prípadne chybnej alebo nedostatočnej, ale i nelegálnej akejkoľvek praktiky aplikácie legálnych daňových trikov i techniky k daňovej optimalizácii. 

 Motívy a definícia daňových únikov 

     Daňové úniky ovplyvňujú viaceré motívy – ekonomické, politické, technické, atď. Efektívnosť daňovej sústavy a účinnosť daňovej legislatívy štátu okrem iných ekonomicko-reálnych aspektov výrazne závisí aj od toho, ako sa spoločnosť (štát) pozerá na daňovú disciplínu. Zrkadlovým obrazom tejto disciplíny je rozsah daňových únikov a schopnosť spoločnosti ich eliminovať na ekonomicky i sociálne prijateľnú úroveň. Antagonistický rozpor medzi záujmom štátu zabezpečiť si príjmy inkasom daní a medzi prirodzeným odporom daňových subjektov so snahou o minimalizáciu ich vlastného daňového bremena je základným motívom vzniku daňových únikov. 

     Z ponuky viacerých teoretických definícií sa javí najschodnejšia tá, ktorá označuje daňový únik ako výsledok celkového ekonomického správania daňových subjektov orientovaného na zníženie daňovej povinnosti daňového subjektu (občana, živnostníka, podniku, firmy) voči štátu na legálnom alebo nelegálnom princípe. Pri vymedzení pojmu daňový únik vo svetovom meradle treba vychádzať z tradícií národného naturelu a legislatívy rôznych štátov. 

Legálne a nelegálne daňové úniky

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozlišujeme v princípe dve základné formy daňového úniku:

– legálny daňový únik (tax avoidance), ktorý predstavuje daňový únik v línii platnej legislatívy charakteristický vyhýbaním sa daňovej povinnosti šikovným využitím možností, ktoré ponúka zákon. Napríklad spotrebiteľ môže zmeniť svoje správanie (štruktúru spotreby), aby platil menšie dane,

– nelegálny daňový únik (tax evasion), ktorý znamená porušenie zákona, lebo je vykonaný nad rámec platnej legislatívy. Mechanizmus nelegálneho daňového úniku má v princípe dve základné podoby: daňový únik na báze nadhodnotenia daňových výdavkov (nákladov) daňového účtovníctva a daňový únik na báze úplného zatajenia alebo čiastočného priznania príjmov na zdanenie. 

Nelegálny daňový únik na základe zatajenia určitých skutočností potrebných na objektívne a správne určenie dane môže mať podobu tzv. daňovej defraudácie (pri zatajení určitej časti majetku daňového subjektu) alebo podobu tzv. daňovej malverizácie (pri zatajení príjmov, napríklad nepriznaním časti tržieb). 

PRÍKLAD: Nekalé obchodné, klamlivé a agresívne praktiky daňovej minimalizácie

OTÁZKA:

    Dnešný svet, najmä internet – je plný rôznej reklamy, často až zavádzajúcich informácií a klamlivých tvrdení aj v ponuke služieb. Ak by naša firma zverila daňovú optimalizáciu dodávateľovi nelegálnych daňových praktík, ktorý by nás podviedol – existuje voči tomu účinná právna ochrana, prosím? Chceme urobiť fúziu s jednu americkou firmou a pri due dilligence nášho partnera z USA zaujímali aj tieto otázky v bonite a rozdielnosti amerického a európskeho práva v kontexte ochrany investícií pri vhodnej daňovej optimalizácii.

ODPOVEĎ: 

    Domnievam sa, že áno. Americké právo nepoznám, európske právo je však moderné. Ak by aj v daňovej optimalizácii a ponuke minimalizácie dane niekto nepravdivo informoval, zavádzal alebo klamlivo navádzal na NEZÁKONNÉ praktiky, tak sa dá proti tomu, podľa môjho názoru, účinne právne brániť. Vychádzam pritom z nasledovnej úvahy: 

Nekalé obchodné praktiky

    Pri nákupe tovarov a služieb kdekoľvek v EÚ, či už z internetového alebo miestneho obchodu prípadne od predajcu z inej krajiny, vás právne predpisy EÚ chránia pred nekalými obchodnými praktikami. Pri propagácii, predaji alebo dodávaní výrobkov vám spoločnosti musia poskytnúť dostatok presných informácií, aby vám umožnili uskutočniť informované rozhodnutie. Viac o informáciách, ktoré má obsahovať zmluva. Ak svoju povinnosť nesplnia, ich postupy je možné považovať za nekalé a máte právo na nápravu, ak vás takýmto praktikám vystavia.

Klamlivé a agresívne praktiky

Európske právo Vás vie ochrániť najmä pred 2 hlavnými druhmi nekalých obchodných praktík:

  • klamlivé praktiky, a to buď aktívne činnosti (poskytovanie klamlivých informácií), alebo pasívne opomenutie (zamlčanie dôležitých informácií),
  • agresívne praktiky, ktorými sa vás obchodníci snažia k nákupu donútiť.

Niektoré obchodné praktiky sú zakázané za každých okolností. Najčastejšie z nich sú uvedené v tomto zozname: Vábivá reklama, Falošné bezplatné ponuky, Manipulovanie detí, Falošné vyhlásenia o liekoch, Skrytá reklama v médiách (reklamné články, reportáže), Pyramídové schémy, Falošné ponuky cien a darov, Falošné „špeciálne“ výhody, Nesprávne použitie limitovaných ponúk, Pretrvávajúce nevyžiadané ponuky. 

Závery – zhrnutie

    Vo vyspelom finančnom svete – je prirodzenou súčasťou peňažnej gramotnosti a finančného plánovania aj daňová optimalizácia. Aj na Slovensku je veľa spôsobov, ako legálne ušetriť na daniach. Najlepšie fungujú v kombinácii. Dobrým východiskom pre legálne daňové triky je odborná literatúra – články a knihy o daňovom plánovaní a daňovo-účtovnej optimalizácii. Je prirodzené a normálne, že každý múdry ekonóm, dobrý gazda alebo rozumný hospodár hľadá cestu k prosperite aj cez know-how o daňovej optimalizácii. Väčšina týchto informácií má však charakter tabu, lebo o peniaze ide v trhovej ekonomike až v prvom rade.