EkonomikaKontrolyKoronavírus COVID-19Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 9. decembra 2021 zobraziť celý profil

Vláda SR prijala na včerajšom zasadnutí uznesenie pod číslom 735/2021 v ktorom predĺžila obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 10. decembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania najneskôr však do 9. januára 2022.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje:

1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

2. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť,

3. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

4. na cestu do maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky, obdobného miesta alebo prevádzky poskytujúcej služby neuvedených vprílohe č. 1 tohto uznesenia okrem prevádzky verejného stravovania, a od 25. decembra 2021 aj na cestu do prevádzky wellness ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenieCOVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,

5. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

6. na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

7. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

8. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

9. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,

10. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

11. na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,

12. na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

13. na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

14. na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu a cestu späť,

15. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

16. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia a žiaka strednej zdravotníckej školy na cestu do a z miesta výkonu praktického vyučovania,

17. do 12. decembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy a strednej školy do a zo školy a školského zariadenia,

18. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

19. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 15 až 18 a cestu späť,

20. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť,

21. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,

22. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

23. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID- 19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti, a cestu späť,

24. na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

25. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, a cestu späť,

26. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č.62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a cestu späť,

27. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,

28. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

29. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

30. na cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, akide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,

31. od 25. decembra 2021 na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do ubytovacieho zariadenia, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 platného podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,

32. na cestu do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,

33. na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť,

34. na cestu do ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených za účelom návštevy ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť;

Ďalšie informácie budeme prinášať priebežne.

Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 735/2021