Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 28. apríla 2021 zobraziť celý profil

Vláda v stredu odobrila Stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a aj akčný plán, ktorý na stratégiu priamo nadväzuje.

Z predkladacej správy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplýva, že kroky obsiahnuté v stratégii a akčnom pláne by mali dopomôcť k materiálnej rovnosti žien a mužov bez prítomnosti akejkoľvek diskriminácie, násilia či iných škodlivých praktík voči ženám a dievčatám.

Podľa tvorcov stratégie sa nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku prejavuje vo viacerých oblastiach

Jej príčiny sú rôzne, od spoločenského očakávania, ktoré obmedzuje možnosti žien a mužov, cez nízku znalosť vlastných práv a možností ochrany a prevencie diskriminácie až po nedostatočné možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života, ktoré ide ruka v ruke s chýbajúcim odmeňovaním či primeraným ocenením neplatenej práce. 

Jedným z hlavných cieľov stratégie je zníženie a postupné odstránenie všetkých foriem obťažovania, násilia na ženách a ochrana ich dôstojnosti. Vytvoriť by sa mala komplexná a funkčná inštitucionálna štruktúra v rámci verejnej správy, na základe ktorej budú orgány verejnej správy vedieť pružne reagovať a prijímať opatrenia reflektujúce potreby žien v krízových situáciách.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalším cieľom je posilnenie ekonomickej nezávislosti žien a ich ekonomického postavenia. Riešenie vidí rezort napríklad aj vo finančnej podpore materstva, zvýšení prídavku na dieťa či vo zvyšovaní platov v odvetviach, kde sú dominantne zastúpené ženy.

Stratégia ráta aj s podporou rovnosti žien a mužov na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému. Vyriešiť by to mohli napríklad programy na podporu slobodného výberu vzdelania, povolania a kariéry alebo podpora vyššieho zastúpenia žien v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania.

Štát chce tiež odstraňovať príčiny vedúce k ženskej chudobe. Cieľom je napríklad znížiť príjmové rozdiely medzi pohlaviami.

Cieľom je aj dosiahnuť rovnomernejšie a reprezentatívnejšie zastúpenie žien na vedúcich pozíciách vo verejnej aj v súkromnej sfére.

Z akčného plánu vyplýva napríklad úloha zvážiť uzákonenie definície domáceho násilia či monitorovať médiá a reklamy z hľadiska sexizmu a degradujúcich obrazov žien a dievčat. Rezort tiež navrhuje do roku 2024 vykonať osvetovú kampaň na podporu zapojenia otcov do starostlivosti o deti a domácnosť či vypracovať analýzu ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP) do roku 2023. Medzi úlohami rezort uviedol aj vypracovanie analýzy učebných textov občianskej náuky, pričom práve v rámci tohto predmetu by sa malo zvyšovať povedomie o tejto problematike.

zdroj: TASR / úprava: redakcia