PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 15. novembra 2018 zobraziť celý profil

Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a svoju podnikateľskú činnosť ste pozastavili, máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť (prerušenie poistenia) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný – spravidla ide o pobočku v mieste vášho trvalého bydliska.

Prerušenie poistenia oznamujete prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, a to do 30 dní. Ako dôvod prerušenia uvediete kód 10. Počas prerušenia poistenia nie ste povinný platiť poistné.

Je to teda odlišná situácia ako pri zrušení živnosti alebo iného oprávnenia, vtedy SZČO nie je povinná oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni a odhlásiť sa z poistenia.

Pri prerušení živnosti poistné hradíte len za obdobie do dňa prerušenia poistenia.
Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu.

To znamená, že ak prerušíte živnosť 15. decembra 2018 a následne si živnosť obnovíte k 1. máju 2019, povinné nemocenské a povinné dôchodkové postenie SZČO by vám vzniklo dňom, od ktorého začnete opätovne vykonávať zárobkovú činnosť, za predpokladu, že na základe daňového priznania za rok 2017 ste prekročili zákonom stanovený hrubý príjem 5472,00 eur. Na základe daňového priznania z roku 2017 vzniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO od 1. júla 2018 a trvá do 30. júna 2019.

Ak SZČO opätovne začne svoju činnosť vykonávať, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie prerušenie sociálneho poistenia (do 30 dní), opäť prostredníctvom Registračného listu FO. Riadne vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť pobočke Sociálnej poisťovne buď osobne alebo poštou.

Elektronicky je ho možné doručiť len v prípade, že máte zaručený elektronický podpis. Tlačivo Registračný list fyzickej osoby možno nájsť na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre alebo je k dispozícii priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Za predpokladu, že vás Sociálna poisťovňa neregistruje ako povinne poistenú SZČO, pozastavenie živnosti ani jej obnovenie neoznamujete.

zdroj: Sociálna poisťovňa