PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 22. septembra 2019 zobraziť celý profil

Dlžníci, ktorí majú problém uhradiť svoj dlh voči Sociálnej poisťovni jednorazovo, si ho môžu vyrovnať aj postupne, formou splátok. V takom prípade by mali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o splátkový kalendár formou písomnej žiadosti.

Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm až na obdobie 24 mesiacov

Splácanie dlhu je tak rozložené na dlhšie časové obdobie a vytvára pre dlžníka priestor, aby mohol dlh splatiť postupne, v menších čiastkach. Okrem toho platí zásada, že dlžník počas splácania dlhu musí pravidelne platiť aj aktuálne poistné. Ak nedodrží toto pravidlo, splátkový kalendár sa zruší a dlh musí vyrovnať jednorazovo.

Dôležité je však vedieť to, že oproti minulosti výhodu rozloženia splátok dlhu v splátkovom kalendári môže využiť aj taký živnostník alebo zamestnávateľ, ktorý medzičasom prestal podnikať, a teda aktuálne už neplatí žiadne poistné. Ten potom spláca len dlžnú čiastku v rámci splátkového kalendára. O splátkový kalendár teda môže požiadať napr. aj živnostník, ktorému zostal dlh po ukončení živnosti.

Ak pobočka Sociálnej poisťovne splátkový kalendár povolí, určí v ňom výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín ich splatnosti, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky.

Vo zverejnenom zozname dlžníkov Sociálna poisťovňa aktuálne eviduje 134 955 dlžníkov.