Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 23. marca 2018 zobraziť celý profil

Dlžníkom, ktorí zaplatili dlžné poistné, sa povinnosti voči Sociálnej poisťovni nekončia. Okrem doplatenia poistného musia následne uhradiť aj penále. V praxi sa často stáva, že dlžníci si to neuvedomujú a po doručení rozhodnutia o penále kontaktujú Sociálnu poisťovňu s tým, že podlžnosti si už vyrovnali.

Vypočítať výšku penále je však možné až potom, keď je dlh uhradený, pretože vtedy je známy počet dní omeškania platieb poistného

Penále teda Sociálna poisťovňa predpíše dlžníkovi až po úhrade dlhu v následnom rozhodnutí, ktoré mu zašle. Penále predstavuje 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného (v riadnej výške a v termíne) do dňa, keď bola dlžná suma uhradená na účet Sociálnej poisťovne, zaplatená v hotovosti v príslušnej pobočke alebo do dňa začatia kontroly. Odďaľovaním zaplatenia dlhu výška penále narastá. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 5 eur.

Dlžníkom pri vyrovnaní svojich záväzkov voči Sociálnej poisťovni môže pomôcť splátkový kalendár.

Od 1. januára 2018 môže Sociálna poisťovňa na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby povoliť splátky dlžných súm poistného ak možno predpokladať, že v období do 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného (predtým to bolo maximálne 18 mesiacov).

Bližšie informácie o tom, ako postupovať v prípade dlhu na poistnom a penále
Sú zverejnené aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Som dlžník – čo robiť?. Najmä je však dôležité dlhom predchádzať – informácie k tejto téme sú dostupné v časti Ako sa nestať dlžníkom?