Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 2. mája 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ak sa rozhodnú vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ, musia sa v oblasti sociálneho zabezpečenia riadiť právnymi predpismi tohto štátu.

Výnimkou je, ak chce byť SZČO na prácu v zahraničí vyslaná, teda využiť tzv. inštitút vyslania

Ak SZČO požiada o vyslanie (prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ), Sociálna poisťovňa jej žiadosť schváli a následne o tom vystaví potvrdenie PD A1. Vtedy si povinnosti v sociálnom zabezpečení aj počas zárobkovej činnosti v zahraničí plní SZČO na Slovensku. Na preukázanie tejto skutočnosti slúži práve potvrdenie PD A1.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, že nie každá SZČO si môže uplatniť inštitút vyslania. Potrebné je splniť podmienky, ku ktorým patrí predovšetkým požiadavka, aby SZČO pred pôsobením v zahraničí vykonávala určité obdobie činnosť na území členského štátu, v ktorom je usadená – teda na Slovensku. Za určité obdobie pred vyslaním sa za dostatočné považuje obdobie dvoch mesiacov.

Aktívne živnostenské oprávnenie by teda SZČO mala mať minimálne dva mesiace, počas ktorých by mala aj reálne činnosť vykonávať. Povinné poistenie podmienkou vyslania nie je. Na Slovensku musia pritom SZČO naďalej ostať prostriedky, ktoré jej umožnia vykonávať svoju činnosť aj po svojom návrate. O vystavení potvrdenia PD A1 pred uplynutím potrebného obdobia môže v individuálnych prípadoch rozhodnúť len pobočka Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa nevystavuje potvrdenie PD A1 tým SZČO, ktoré odchádzajú vykonávať svoju činnosť mimo štátov Európskej únie, Švajčiarska a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

zdroj: Sociálna poisťovňa